Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки

Анотації 

Пономарьова І.Б. Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за фахом 02.00.11 – колоїдна хімія. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України, Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено з'ясуванню природи і встановленню закономірностей колоїдно-хімічної взаємодії в системі “вугільні дисперсії – розчини поверхнево-активних речовин” у процесах видобутку, переробки природного вугілля й утилізації його відходів.
   У дисертації вивчені колоїдно-хімічні властивості полівінілового спирту і запропонований механізм його взаємодії з поверхнею вугілля різних стадій метаморфізму. Теоретично обґрунтоване застосування ПВС як флотореагента і стабілізатора пін при пінному способі пилопригнічення. Показано, що полівініловий спирт збільшує час життя піни до 24-36 годин, що дозволяє використовувати його як стабілізатор у пилопригнічуючих сумішах. Введення ПВС як добавки у флотореагенти збільшило вихід концентрату антрациту до 85% при зольності 3,5%.
   Досліджено отримані моно- і діетаноламіди синтетичних жирних кислот, як змочувачі вугільних дисперсій, визначені оптимальні концентрації їх застосування (0,01-0,50 %). Доведено повний біорозклад сполук.
   Запропоновано і досліджено новий флотореагент для збагачення природного вугілля – три-н-бутілборат. Реагент є ефективним для пінної флотації і пінної сепарації.
   Отримано сорбенти багатоцільового призначення з відходів вуглепереробки. Показана ефективність їх використання для очищення природних і стічних вод від солей важких металів і нафтопродуктів.
   Результати дисертації дозволили зробити висновок про доцільність використання отриманих сполук ПАР в процесах видобутку і переробки природного вугілля. Усі розробки впроваджені у вугільній промисловості і захищені патентами України.
   Ключові слова : поверхнево-активні речовини, вугільні дисперсії, адсорбція, змочування, вологовбирання, флотація, пилопригнічення, сорбенти.

Пономарёва И.Б. Взаимодействие поверхностно-активных веществ с природным углем в процессах его добычи и переработки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.11 – коллоидная химия. Институт биоколлоидной химии им. Ф.Д.Овчаренко НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена выяснению природы и установлению закономерностей коллоидно-химического взаимодействия в системе “угольные дисперсии – растворы поверхностно-активных” веществ в процессах добычи, переработки природного угля и утилизации его отходов.
   В диссертации изучены коллоидно-химические свойства поливинилового спирта и предложен механизм его взаимодействия с поверхностью углей различных стадий метаморфизма. Теоретически обосновано применение ПВС в качестве флотореагента и стабилизатора пен при пенном способе пылеподавления. Показано, что поливиниловый спирт увеличивает время жизни пены до 24-36 часов, что позволяет использовать его в качестве стабилизатора в пылеподавляющих смесях. Введение ПВС как добавку во флотореагенты увеличило выход концентрата антрацита до 85% при зольности 3,5%.
   Исследованы полученные моно- и диэтаноламиды синтетических жирных кислот, как смачиватели угольных дисперсий, определены оптимальные концентрации их применения (0,01-0,50 %). Доказана полная биоразлагаемость составов.
   Исследован и предложен новый флотореагент для обогащения природных углей – три-н-бутилборат. Реагент эффективен для пенной флотации и пенной сепарации.
   Получены сорбенты многоцелевого назначения из отходов углепереработки. Экспериментально подтверждена эффективность их использования для очистки природных и сточных вод от солей тяжелых металлов и нефтепродуктов.
   Результаты диссертации позволили сделать вывод о целесообразности использования полученных составов ПАВ в процессах добычи и переработки природного угля. Все разработки внедрены в угольной промышленности и защищены патентами Украины.
   Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, угольные дисперсии, адсорбция, смачивание, влагопоглощение, флотация, пылеподавление, сорбенты.

Ponomareva I.B. Interaction of surface-active materials and natural coal in the processes of coal production and processing. – Manuscript.

Thesis leading to the degree of Kandidat of chemical sciences in the speciality of 02.00.11 – Colloid Chemistry. The Institute of Biocolloid Chemistry named after Ph.D. Ovcharenko of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis is dedicated to investigating the nature and finding out the mechanisms of a colloid-chemical interaction in the system: coal dispersions – surface-active materials (SAM) solutions in the processes of producing and processing natural coal and utilising its wastes.
   In the thesis the colloid-chemical characteristics of polyvinyl alcohol are studied and the mechanism of its interaction with the surface of coals being at different stages of metamorphism is proposed. Using SAM as flotoreagent and regulator of foams in the foam method of dust-depressing is theoretically grounded. It is determined that polyvinyl alcohol can increase the foam lifetime up to 24-36 hours that enables to use it as a regulator in dust-depressing mixtures. Adding SAM to flotoreagents made it possible to increase the anthracite concentrate outcome up to 85% provided that ash content is 3,5%.
   The received mono- and diethylamides of synthetic fatty acids as wetting agents of coal dispersions are investigated and optimal concentration of their use is calculated (0,01 – 0,50%). The complete biodegradability of compositions is proved.
   A new flotoreagent for beneficiating natural coal – tri-n-butylborate – is proposed and investigated. The reagent is useful in foam flotation and foam separation.
   Sorbents of multifunctional use are manufactured from the coal-processing wastes. An efficiency of their use in purifying natural water and sewage from the salts of heavy metals and oil products is shown.
   Thesis results make it possible to conclude an expediency of using obtained SAM compositions in the processes of natural coal production and processing. All the findings are applied in the coal industry and protected by patents of Ukraine.
   Key definitions: surface-active materials, coal dispersions, adsorption, wetting, water absorbing, flotation, dust-depressing, sorbents.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net