Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки

 Анотації

Майданюк О.В. Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю – 24.00.01. – Олімпійський та професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання та спорту України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню адаптаційних зрушень системної та периферичної гемодинаміки спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізуються в синхронному плаванні, на різних періодах підготовки. Встановлено, що заняття синхронним плаванням супроводжуються значними адаптаційними змінами системної та регіонарної гемодинаміки. Характер та спрямованість виявлених адаптаційних зрушень відрізняються у спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації. Водночас нами встановлено, що від підготовчого до змагального періоду у спортсменок, які брали участь у дослідженні, відбувається збільшення УІ, СІ, W, зменшення ЗПОС, а також збільшення наповнення судин великих півкуль головного мозку артеріальною кров’ю, зменшення асиметрії парних геодинамічних показників, тонусу артеріол та венул, що свідчить про збільшення функціональних резервів та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи спортсменок.
   Ключові слова: адаптація, системна гемодинаміка, мозковий кровообіг, синхронне плавання, періоди підготовки.

Майданюк Е.В. Адаптация сердечно-сосудистой системы квалифицированных спортсменок в синхронном плавании в течение годичного цикла подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01. – Олимпийский и профессиональный спорт. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию адаптационных реакций системной и регионарной гемодинамики спортсменок различного возраста и спортивной квалификации, специализирующихся в синхронном плавании, на различных периодах подготовки.
   Нами впервые показано, что занятия синхронным плаванием оказывают выраженное влияние на функциональное состояние центральной кардиогемодинамики и мозгового кровообращения; установлено, что адаптационные перестройки системной гемодинамики у квалифицированных спортсменок (16 – 21 год) данного вида спорта характеризуются увеличением УИ (73,6 ± 1,3 мл/м2), СИ (4,3 ± 0,3 л/мин/м2), уменьшением ОПСС (1149,2 ± ± 81,9 дин·с·см-5). Адаптационные изменения мозгового кровотока проявляются в повышении тонуса магистральных артерий, артерий среднего диаметра, артериол и венул. Наряду с этим, кровенаполнение сосудов больших полушарий головного мозга артериальной кровью у данных спортсменок сохраняется на достаточном уровне (87,2 ± 3,1 – 82,3 ± 2,6 у.е.), превышая величины аналогичного показателя, регистрируемые у девушек того же возраста, но не занимающихся спортом.
   Произвольная задержка дыхания на вдохе сопровождается выраженными изменениям системной и церебральной гемодинамики у спортсменок, принимавших участие в исследованиях, имеющих определенные отличия направленности и характера в зависимости от спортивной квалификации: у кандидатов в мастера спорта – снижением уровня доставки крови к большим полушариям головного мозга, уменьшением ЧСС, в среднем на 4,4 ± 0,6 %; у мастеров спорта – инверсией полушарного доминирования, увеличением ЧСС, у спортсменок младшей возрастной группы на 12,8 ± 1,6 %, у спортсменок старшей возрастной группы на 3,6 ± 0,7 %. Наряду с этим, произвольная задержка дыхания сопровождается у всех испытуемых спортсменок уменьшением УИ, СИ и W, увеличением ОПСС.
   Изменения параметров системной гемодинамики от подготовительного к соревновательному периоду характеризуются увеличением УИ, СИ и W, и уменьшением ОПСС. На подготовительном периоде у спортсменок 12 – 15 лет величины ОПСС находились на верхней границе нормы, в некоторых случаях превышали ее, что сопровождалось значительным уменьшением УИ и СИ, такая картина наблюдалась у более квалифицированных спортсменок. У спортсменок 16 – 21 года увеличение УИ (98,9 ± 1,1 мл2) и СИ (5,6 ± ± 0,2 л/мин/м2) к соревновательному периоду, чаще всего, сопровождалось значительным уменьшением ОПСС (789,0 ± 55,0 дин ×  с ×  см-5), выраженным увеличением W (10,9 ± 0,7 кгм).
   У спортсменок, занимающихся синхронным плаванием, принимавших участие в исследованиях, выявлена высокая взаимосвязь между величинами параметров системной и периферической гемодинамики и уровнем специальной работоспособности. Наиболее высокие коэффициенты корреляции зарегистрированы между результатами таких педагогических тестов как
“6 x 12,5”, “Угол вверх двумя” “Вертикаль”, “Экбите” и величинами изменений основных параметров системной и регионарной гемодинамики во время произвольной задержки дыхания на вдохе.
   Ключевые слова: адаптация, системная гемодинамика, мозговое кровообращение, синхронное плавание, периоды подготовки.

Maydanyuk E.V. Adaptation of cardiovascular system in elite’s sportswomen in synchronized swimming during a year cycle of preparation. – Manuscript.

Dissertation for a candidate degree in physical education and sport in speciality – 24.00.01. – Olympic and Professional Sport. – National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to investigaton of systemic and peripheral hemodynamic adaptative reactions in sportswomen with different age and sports qualification, who are specialized in synchronized swimming, during various periods of preparation.
   It was established, that the occupation by synchronized swimming are accompanied with expressed adaptative reactions of systemic and peripheral hemodynamic. Depending on age and sports qualification the character and orientation of adaptative reactions were different. It was shown, that during competitive period of training SI, HI, W, as also brain blood circulation increase and CPRV – decrease.
   It was estimated high interrelation between sizes of systemic and peripheral hemodynamic parameters and level of special work capacity at sportswomen, specializing in synchronized swimming, who was taking part in investigation.
   Key words: adaptation, systemic hemodynamic, brain blood circulation, synchronized swimming, periods of preparation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменок у синхронному плаванні протягом річного циклу підготовки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net