Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів

Анотації 

Пустовойтенко В.П. Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.04. - “Шахтне і підземне будівництво”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація присвячена вирішенню проблеми забезпечення стійкості техногенно навантажених територій. До них віднесені великі міста, промислові (Донбас) та рекреаційні території (Крим). Підземна виробка виступає, як екологічний і технічний регулятор. Розглянуті задачі забезпечення стійкості льосових ґрунтів під забудовами з одночасним моніторингом їх стану на прикладі м. Дніпропетровськ, у тому числі з урахуванням імовірної сейсмічності.
   Досліджена схема підземної ГЕС, яка розміщена у виробках вугільної шахти, що ліквідується (Донбас).
   Розглянута стійкість несучих елементів (ціликів і стелин камер) з урахуванням коефіцієнту бічного розпору. Запропоновано нову умову міцності для виробки неглибокого закладення. Розроблено новий метод оцінки крихкості гірських порід.
   Результати дослідження впроваджені в проекти будівництва підземних об’єктів в Криму. Дніпропетровську, Донбасі.
   Ключові слова: геотехногенні процеси, підземна виробка-регулятор, зсувонебезпечні основи, підземна гідроелектростанція, напружено-деформований стан, міжкамерні цілики, стелини камер.

Пустовойтенко В.П. Теория и практика освоения подземного пространства Украины в условиях развития геотехногенных процессов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.04. – “Шахтное и подземное строительство”.- Национальный горный университет, Днепропетровск, 2002.

   Диссертация посвящена проблеме освоения подземного пространства на антропогенно нагруженных территориях Украины в условиях прогрессирующих геомеханических и гидрогеологических процессов. К таким территориям относятся, прежде всего, крупные города (Киев, Харьков, Днепропетровск), районы с развитой промышленностью (Донбасс) и курортные регионы (Крым) с сезонной нагрузкой. Характерной особенностью отмеченных территорий является ухудшающаяся экологическая обстановка. Одним из путей решения этой проблемы является использования подземных выработок, как экологических и технических регуляторов.
   Задача повышения геотехнической устойчивости городских территорий путем использования подземных выработок специального назначения исследована на характерном примере лессовых грунтов в г. Днепропетровске. Экспериментальные натурные и аналитические исследования заключались в установлении влияния осушения на прочность грунтового массива, параметров и места заложения выработки. Разработан также метод непрерывного контроля состояния породного массива в районе влияния выработки на основе регистрации естественных импульсов электромагнитного поля Земли.
   Гидрогеологические изменения в породных массивах усиливают вероятность сейсмических проявлений. В этой связи поставлена и решена задача о конструкции и параметрах крепи подземных выработок – регуляторов. Получены расчетные зависимости.
   Для территории Донбасса, где происходит закрытие шахт, сопровождающееся резким изменением гидрогеологической и экологической обстановки, исследован вариант размещения в стволе и прилегающих выработках закрывающейся шахты им. Артема подземной гидроэлектростанции. Она призвана регулировать пиковые нагрузки в энергосистеме и уровень подземных вод. Установлены закономерности этого процесса.
   Решен ряд задач по определению прочных размеров междукамерных целиков и потолочин камер с учетом реального распределения напряжений в породном массиве. Обосновано новое условие прочности для расчета целиков для небольшой (до 100 м) глубины их расположения. Выполнена оценка величины запаса прочности ленточных целиков с учетом технологических погрешностей. Предложен метод оценки степени хрупкости горных пород.
   Научные рекомендации и установленные закономерности реализованы в проектах и строительстве подземных объектов в Крыму и Днепропетровске.
   Ключевые слова: геотехногенные процессы, подземная выработка-регулятор, оползнеопасные основания, подземная гидроэлектростанция, напряженно-деформирование состояние, междукамерные целики, потолочины камер.

Pustovoitenko V.P. Theory and practice of using underground space of Ukraine under the conditions of developing man caused processes. Manuscript.

Dissertation on obtaining the scientific degree of Doctor of Technical Sciences by speciality 05.15.04. - “Mining and underground construction”. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2002.

   Dissertation is devoted to solving problems of providing stability for the industriously intensively developed territories. Big cities, industrial (Donbass) and recreational areas (the Crimea) can be classified as such territories. Underground mining can function as both ecological and technical regulator. The tasks of providing stability for loess grounds under constructions with the simultaneous monitoring of their condition on the example of the city of Dnipropetrovsk, including the taking into account of probable seismic activity are considered.
   The scheme of underground hydro-electro-station, which is located in the mining workings of a coal mine under destruction (Donbass) is investigated. The stability of carriers (coal post and vaults of chamber) with the consideration of the coefficient of side thrust is considered. A new condition of strength for the mining working of none-deep laying is proposed. A new method of the evaluation of fragility of mining rocks is worked out.
   The results of the investigation is implemented into the projects of constructing underground units in the Crimea, Dnipropetrovsk, Donbass.
   Key words: geotechnical processes, underground mining working-regulator, move-danger bases, underground hydro-electro-station, stressed deformed condition, inter-chamber rock posts, vaults of chambers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net