Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар’єрах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар’єрах

Анотації 

Перегудов В.В. Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар’єрах. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2000.

   Дисертація присвячена рішенню проблеми управління вибуховою підготовкою гірничої маси шляхом розробки ефективних технологічних методів ведення буровибухових робіт у глибоких залізорудних кар’єрах на основі досліджених закономірностей процесу вибухового знеміцнення і руйнування масивів важкопідриваємих скельних гірських порід.
   Досліджено вплив основних властивостей і умов руйнування масивів гірських порід на якісні та кількісні характеристики дії вибуху свердловинних зарядів. Розкритий механізм вибухового знеміцнення гірських порід і визначені при цьому умови, що забезпечують інтенсивне тріщиноутворення. Установлені закономірності зниження міцнісних характеристик гірських порід під впливом багаторазових навантажень та розвитку зон знеміцнення від напруженого стану масиву гірських порід, залежності зміни зон пластичних деформацій і тріщиноутворення від величини заряду вибухової речовини і його діаметра. На їх основі розроблені нові технологічні методи і визначені параметри БВР при уступній відбійці. Запропоновано систему комплексного контролю параметрів і результатів БВР. Основні результати досліджень випробувані і впроваджені на залізорудних кар’єрах Криворізького басейну при виконанні масових вибухів.
   Ключові слова: залізорудні кар’єри, гірські породи, вибухове знеміцнення, буровибухові роботи, свердловинний заряд.

Перегудов В.В. Управление взрывной подготовкой горной массы в глубоких железорудных карьерах. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03. “Открытая разработка месторождений полезных ископаемых”. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2002.

   Диссертация посвящена решению проблемы управления взрывной подготовкой горной массы путем разработки эффективных технологических методов ведения буровзрывных работ в глубоких железорудных карьерах на основе установленных закономерностей процесса взрывного разупрочнения и разрушения массивов трудновзрываемых скальных горных пород.
   На основании теоретических и экспериментальных исследований определены условия взрывного воздействия скважинных зарядов, обеспечивающие эффективное его использование с учетом наличия свободных поверхностей и состояния среды, примыкающей к ним, снижения прочностных характеристик горных пород под воздействием многократных неразрушающих нагрузок, влияния места инициирования скважинных зарядов на качество дробления верхней части уступа, нарушенной предыдущими взрывами, уменьшения отрицательного влияния макротрещиноватости при разрушении трудновзрываемых крупноблочных пород за счет режимов взрывания, при которых заданный интервал замедления обеспечивает закрытие трещин.
   Раскрыт механизм взрывного разупрочнения горных пород и определены при этом условия, обеспечивающие интенсивное микротрещинообразование Установлены закономерности развития зон разупрочнения от напряженного состояния массива. Получены расчетные формулы для определения зоны пластических деформаций и зоны трещинообразования, а также необходимого для их образования количества взрывчатого вещества, и определены основные параметры буровзрывных работ, обеспечивающие формирование заданных областей разупрочнения. Экспериментально установлено, что взрывное разупрочнение с применением зарядов в скважинах малого диаметра позволяет повысить скорость бурения технологических скважин в среднем на 5 - 10 % по сравнению с обычными методами ведения взрывных работ и улучшить качество дробления взорванной горной массы. Доказана возможность и целесообразность использования разведочных скважин для взрывного разупрочнения массива горных пород при их уступной отбойке.
   Разработана методика расчета основных параметров БВР для использования скважинных зарядов различной пространственной ориентации с учетом применяемого бурового оборудования, позволяющая оценивать объем породы, приходящийся на каждую скважину в зависимости от ее расположения в массиве. Обоснована целесообразность использования системы комплексного контроля параметров и результатов буровзрывных работ, обеспечивающей решение проблемы адекватности проектных решений БВР горно-геологичес-ким и горнотехническим условиям их производства. Обобщено и классифици-ровано влияние основных свойств и характеристик массива горных пород на технологические решения и результаты буровзрывных работ, а также основные методы контроля этих характеристик. Предложено оценку эффективности БВР выполнять на основе сравнения распределения размеров блоков в массиве и развале взорванной горной массы с учетом системной оценки, позволяющей на основании анализа полученных параметров, приняв обеспечивающую наилучшие технико-экономические показатели систему за аналог, определять возможные изменения проектных решений, обеспечивающие сведение к минимуму различий проектируемого объекта и аналога.
   Основные результаты исследований прошли широкие промышленные испытания и внедрены на железорудных карьерах Криворожского бассейна при производстве массовых взрывов.
   Ключевые слова: железорудные карьеры, горные породы, взрывное разупрочнение, буровзрывные работы, скважинный заряд.

Peregudov V.V. Management of mined rock explosive preparation in deep iron ore opencasts. The manuscript.

Thesis for a doctor's degree on speciality 05.15.03. “Open mining of useful minerals deposits”. - Kriviy Rih Technical University, Kriviy Rih, 2002.

   The dissertation is devoted to solving the problem of management explosives preparation by working out effective technological methods for conducting drilling-and-blasting operations in deep iron ore opencasts based on the established explosive laws of massifs of difficult-to-blasting mountain rocks connected with destrength and destruction processes.
   The basic properties influence and conditions of rock masses destruction on the qualitative and quantitative characteristics of explosion action of blasthole charges are investigated. The explosive destrength of rocks mechanism is analysed and thus conditions ensuring intensive fracturing are determined. The decrease strength laws of the rocks characteristics under the influence of repeated loadings and development of zones destrength out of the intense rock massifs state, zones of plastic deformations changing and fracturing dependence on charge size and its diameter are established. The new technological methods and drilling-and-blasting parameters are determined and developed by a bench breaking. The complex control system of the parameters and the drilling-and-blastings results is offered. The investigated basic results are tested and introduced in iron ore opencasts of the Kriviy Rih basin in mass explosion manufacture.
   Key words: iron ore opencasts, rocks, explosive destrength, drilling-and-blastings, blasthole charge.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар’єрах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net