Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин

Анотації 

Скиба Г.В. “Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2002 р.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин як домішок до суспензії абразиву (при постійних інших параметрах). На основі теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтована ефективність використання синтетичного миючого засобу як домішки до суспензії абразиву. У результаті виконаних експериментів визначені раціональні параметри ультразвукового руйнування граніту (ефективна концентрація синтетичного миючого засобу в суспензії абразиву та ефективний діапазон температур суспензії), які дозволять покращити якість поверхні, підвищити продуктивність руйнування граніту та його стійкість в навколишньому середовищі.
   На основі теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтована доцільність застосування сіліційорганічних речовин на кінцевому етапі ультразвукової обробки з метою підвищення водостійкості виробів із граніту в навколишньому середовищі. Результати дисертаційної роботи дозволили вдосконалити технологію ультразвукового руйнування граніту шляхом використання хімічно активних речовин як домішок до суспензії абразиву.
   Ключові слова: ультразвукова обробка, граніт, ефективні параметри, домішка, хімічно активні речовини, суспензія абразиву.

Скиба Г.В. “Обоснование параметров эффективного ультразвукового разрушения гранита с использованием химически активных веществ”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2002 г.

   Диссертационная работа посвящена вопросам обоснования параметров эффективного ультразвукового разрушения гранита с использованием химически активных веществ в качестве добавок к суспензии абразива. В работе доказаны преимущества использования определенных классов поверхностно-активных веществ, присутствие которых в суспензии позволяет увеличить скорость обработки, увеличить глубину резания, уменьшить изнашиваемость инструмента и обеспечивает экологичность процесса.
   Проведен анализ состояния минерально-сырьевой базы и производства, а также новых подходов в обработке природного камня Украины. Сделан вывод, что минерально-сырьевая база облицовочного и декоративного камней Украины позволяет увеличить объем добычи сырья и развивать камнеобрабатывающую отрасль промышленности. В диссертационной работе проведен критический анализ существующего ультразвукового способа обработки камня, установлены его преимущества и недостатки. Сделан вывод о необходимости усовершенствования его путем применения химически активных веществ в качестве добавок к суспензии абразива. На основании теоретических и экспериментальных исследований было установлено, что синтетическое моющее средство (СМС) является наиболее эффективной добавкой, которая обеспечивает повышение скорости ультразвукового разрушения гранита, а также влияет на стойкость ультразвукового инструмента и его изнашиваемость.
   Для решения поставленных в диссертации задач были проведены экспериментальные исследования влияния концентрации СМС на скорость ультразвукового разрушения гранита. Путем математической обработки полученных результатов было определено, что зависимость ультразвукового резанья гранита от концентрации СМС в суспензии абразива описывается параболической регрессией и, что эффективной является концентрация СМС– 14,5%.
   Были проведены исследования влияния температуры суспензии абразива с добавкой СМС на скорость ультразвукового разрушения гранита. Произведен анализ экспериментальных исследований и математическая обработка результатов. Впервые получена зависимость скорости ультразвукового резания гранита от температуры суспензии, которая с высокой степенью точности описывается параболической регрессией. Экспериментально и теоретически был обоснован и определен эффективный диапазон температур – от 35,6 до 37,4 ° С при ультразвуковой обработке гранита. Для придания изделиям из гранита повышенной устойчивости в агрессивных средах предложено на конечном этапе ультразвуковой обработки применять силицийорганические вещества в небольших концентрациях в качестве добавок к суспензии абразива. Данная рекомендация сделана на основании анализа полученных теоретических и экспериментальных исследований.
   Выполнено обоснование предполагаемого экономического эффекта при ультразвуковой обработке камня с использованием СМС в качестве добавки к суспензии абразива и полученных эффективных параметров разрушения. Он составляет 23,6 тыс. грн. в год. в зависимости от условий конкретного предприятия.
   Ключевые слова: ультразвуковая обработка, гранит, эффективные параметры, химически активные вещества, суспензия абразива.

Skyba G.V. “The basis of parameters of the effective granite ultrasonic destruction with the use of chemical active substances”. – Manuscript.

Dissertation to obtaining the degree of Candidate of Technical Science on speciality 05. 15. 11. –“Physical processes of mining”. – National mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2001.

   The thesis is dedicated to problem of definition and basis of parameters of the effective granite ultrasonic destruction with the use of chemical active substances as the addition to the suspension of abrasive ( by other constant parameters ). On the basis of theoretical and experimental studies efficacy of the usage of synthetical detergent as the addition to the suspension of abrasive are substantiated. The effective concentration of synthetic detergent in the suspension of abrasive is determined as well as the diapason temperatures of suspension which can improve the quality of surface and increase the productivity of granite destruction as well as its resistance in the environment.
   On the basis of theoretical and experimental studies to increase water resistance of granite goods it is recommended to use siliconorganic substances at the final stage of ultrasonic processing. The thesis results allowed to improved the technology of granite ultrasonic destruction by the usage of chemical active substances as the addition to the suspension of abrasive.
   Key words: ultrasonic processing, granite, effective parameters, addition, chemically active substances, abrasive suspension.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net