Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу із комп'ютеризованою системою управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу із комп'ютеризованою системою управління

Анотації 

Сургай М.С. Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу із комп'ютеризованою системою управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.15.02 – "Підземна розробка родовищ корисних копалин". Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація має метою розробку методологічних основ надійного функціонування вугільного підприємства в час, коли основні показники роботи більшості шахт нашої держави погіршились і потрібні нові підходи до вирішення проблеми забезпечення країни власними енергоносіями. Для досягнення цієї мети проаналізовано сучасний стан проблеми надійного функціонування шахти, як єдиного технологічного комплексу. Це дозволило розглянути шахту, як складну людино-машинну систему із періодичним зниженням та відновленням рівня надійності. Такий підхід створив передумови розробки нової оригінальної системи показників оцінки роботи шахти з позиції її надійності, а також показав, що управління сучасною шахтою вже неможливе без комп'ютерного забезпечення. Розроблено нові науково-технічні принципи створення комп'ютеризованої системи управління надійністю шахти, які полягають у тому, що директор контролює тільки значні відхилення від штатного перебігу усіх технологічних процесів, а служби “аналітика” і “прогнозиста” за допомогою комп'ютерних технологій опрацьовують великий обсяг інформації і надають директору найбільш важливі дані. Форма надання цих даних, а також їхня інформаційна ємність необхідні і достатні для прийняття директором обґрунтованих рішень щодо стратегічних і тактичних шляхів розвитку шахти, як ЄТК.
   Дисертація має піонерний характер і відкриває новий напрямок у пошуку шляхів оздоровлення галузі її перебудування у зв'язку з новими явищами в життєдіяльності держави. Реалізація результатів роботи у промисловості забезпечить створення вугільних підприємств нового технічного рівня – бездотаційних, високопродуктивних, прибуткових та соціально-перспективних.
   КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ШАХТИ, НОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ШАХТИ, ЯК ЛЮДИНО-МАШИННОЇ СИСТЕМИ З ПЕРІОДИЧНОЮ ЗМІНОЮ НАДІЙНОСТІ; КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ; ПІДПРИЄМСТВО НОВОГО ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ІЗ НОВОЮ ТЕХНІКОЮ І КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ НАДІЙНОСТІ.

Сургай М.С. Методологические основы обеспечения надежности функционирования угольной шахты, как единого технологического комплекса с компьютеризованной системой управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 – "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 2002.

   Диссертация направлена на разработку методологических основ надежного функционирования угольного предприятия в период, когда основные показатели работы большинства шахт нашего государства ухудшились и необходимы новые подходы к решению проблем обеспечения страны собственными энергоносителями. Для достижения цели работы проанализировано современное состояние проблемы надежного функционирования шахты, как единого технологического комплекса.
   Надежность – этой свойство системы поддерживать работоспособность в течение срока службы. Шахта – весьма сложная человеко-машинная система, поэтому надежность ее работы не может быть оценена теми показателями, которые существуют для оценки надежности отдельного замкнутого процесса, например, наработкой на отказ, временем восстановления и другими. Поэтому автор представил шахту в виде объекта с периодической потерей и восстановлением надежности и ввел понятие отказа на макроуровне. Это понятие означает, что степень отказа велика и требует вмешательства директора шахты для его устранения. Кроме этого, автором предложено организовать на шахте специальную службу аналитика-прогнозиста, которая вооружена современной компьютерной базой для сбора, анализа, обработки и представления директору информации об основных показателях работы шахты: уровне добычи, производственной и полной себестоимости, сроках оплаты за отгруженный уголь и других. Это позволяет заменить традиционный путь управления шахтой вида “решение по конечному результату”, новым – “решение на упреждение макроотказа”. Автором также предложена и реализована система автоматизированной выдачи наряд-путевок, в каждой из которых указано “что, кому, как, когда и сколько” необходимо сделать для качественного достижения цели производственного задания.
   Синтез разработанных научно-технических принципов позволил сформулировать методологические основы обеспечения надежности работы современной шахты. Такой подход в той или иной мере используют в работе директора шахт-лидеров угольной отрасли – им. А.Ф. Засядько, “Красноармейская-Западная № 1”, “Краснолиманская”, “Южнодонбасская” № 1 и “Южнодонбасская” № 3, а также ряд руководителей в ГХК по добыче угля “Ровенькиантрацит”, “Павлоградуголь”, “Краснодонуголь”, “Добропольеуголь” и других. Однако серьезная технологическая база управления надежностью работы отдельных шахт и отрасли в целом пока отсутствует, а методологические основы обеспечения надежности их работы являются научно-техническим фундаментом этой базы.
   Автором впервые выполнена декомпозиция структуры угольной отрасли Украины, что позволило разработать естественную классификацию угольных шахт по уровню надежности функционирования и способности к дальнейшей высокопроизводительной и прибыльной деятельности. На базе этого исследования сформулированы основные направления развития отрасли, а также программа технического перевооружения ее основных предприятий.
   Диссертация имеет пионерный характер и открывает новое направление в поиске путей оздоровления отрасли, ее переустройства в связи с новыми явлениями в жизнедеятельности государства, а полная реализация результатов работы в промышленности обеспечит создание угольных предприятий нового технического уровня – бездотационных, высокопроизводительных, прибыльных и социально-перспективных.
   КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ШАХТЫ, НОВЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ШАХТЫ, КАК ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ СИСТЕМЫ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ НАДЕЖНОСТИ; КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ; ПРЕДПРИЯТИЕ НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ И КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ НАДЕЖНОСТИ.

M.S. Surgaj. The methodological fundamentals for reliable functioning of a coal mine as an integrated technological complex with computerized control system. – Manuscript.

Thesis for the degree of the Doctor of Technical Scienceon a speciality 05.15.02 – “The underground mining of minerals”. The Institute of Geotechnical Mechanics of the NAS of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2002.

   The purpose of the thesis is working out the methodological fundamentals of reliable functioning of a mining enterprise in the time when the basic work indicators of the great majority of mines are falling and new approaches for the problems of providing the country with domestic energy resources are necessary. To achieve the purpose the current state of the problem of reliable functioning of a mine as an integrated technological complex was analyzed.
   The synthesis of the above-mentioned scientific and technical principals allows working out the methodological fundamentals for providing the present-day mines with reliable work. But solid technological base for managing the reliability of the work of a single mine and the industry as a whole is not available and the scientific and technical foundation for such base should be the methodological fundamentals of reliability of the mines’ work.
   The author is the first who has decomposed the structure of the coal industry of Ukraine. And this allows to develop the natural classification of the coalmines on the basis of their reliability of functioning and ability for further highly effective and profitable activity. On the basis of the present research the main directions of the industry development and the program of the technical reequipment of the basic enterprises are formulated.
   The thesis is a pioneer in a series of scientific works on recovery of the industry, its reorganization due to the new phenomena in the life of our State. Its full realization in the industry will create coal enterprises of a new level – without State subsidy, highly effective, profitable and socially promising.
   KEY WORDS: METHODOLOGY PROVIDING THE RELIABILITY OF THE MINE WORK, NEW APPROACH FOR SIMULATION OF A MINE AS A MAN-MACHINE SYSTEM WITH REGULAR CHANGES IN RELIABILITY, COMPUTERIZED SYSTEM FOR RELIABILITY CONTROL, ENTERPRISE OF A NEW TECHNICAL LEVEL WITH NEW EQUIPMENT AND COMPUTERIZED SYSTEM FOR CONTROLING THE LEVEL OF RELIABILITY.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічного комплексу із комп'ютеризованою системою управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net