Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів

Анотації 

Сокіл О.М. Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”, Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація спрямована на дослідження нестаціонарних гідромеханічних процесів згущення, розділення рудних пульп і зневоднення концентратів і розробку фізико-технічних основ технологій переробки розсипів на основі гравітаційних методів збагачення мінеральної сировини. Запропоновані нестаціонарні гідродинамічні моделі процесів згущення рудної пульпи в згущуючих лійках і струминних зумпфах та зневоднення концентратів на стрічкових вакуум-фільтрах, а також одношарова й двошарова моделі нерівномірного плину рудної пульпи по поверхні конусного сепаратора. Розроблені динамічні моделі дозволяють визначити коефіцієнти підсилення гідродинамічних параметрів на виході з апаратів у разі їх збурень на вході й тим самим узгодити роботу різних апаратів у послідовному технологічному ланцюзі, що позитивно впливає на стабільність показників збагачення.
   Розроблена підсистема енергозбереження технологій переробки розсипів, зокрема, розвўязана задача компенсації реактивної потужності на ВДГМК. Підсистема енергозбереження доповнена підсистемою забезпечення надійності електропостачання.
   На основі гідродинамічних моделей розроблений комплект методик розрахунку параметрів технологічних процесів при збагаченні розсипів і руд, який упроваджено в практику наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт.
   Розроблені нові технології рудопідготовки, довилучення цінних мінералів зі зливів струминних зумпфів, а також первинного збагачення рудних пісків, упровадження яких на ВДГМК дало значний економічний ефект.
   Ключові слова: технології переробки гірничо-металургійної сировини, гравітаційні методи збагачення, динамічні характеристики, енергозбереження.

Сокил А.М. Физико-технические основы технологий переработки титан-цирконовых россыпей.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.11 - “Физические процессы горного производства", Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 2002.

   Работа посвящена исследованию нестационарных гидромеханических процессов сгущения, разделения рудных пульп и обезвоживания концентратов и разработке физико-технических основ технологий переработки россыпей на основе гравитационных методов обогащения минерального сырья. Изучены особенности процессов нестационарного сгущения и обесшламливания в зумпфах и сгустительных воронках при подготовке пульпы, разделения тонкослойных течений гидросмесей на конусных сепараторах и обезвоживания промпродуктов и товарных концентратов на ленточных вакуум-фильтрах. Предложены модели, позволяющие оценить устойчивость течения гидросмесей при возмущении начальных параметров и рассчитать коэффициенты усиления для выходных параметров. Разработаны концепция и программа энергосбережения для технологий переработки титан–цирконовых россыпей.
   Анализ технологических и технических решений, а также моделей гидродинамических процессов при подготовке и обогащении руд и россыпей показал высокую роль подготовительных процессов, используемых для сгущения суспензий и обезвоживания промежуточных продуктов, в то время как показатели процесса обогащения зависят от стабильности параметров нагрузки технологических аппаратов.
   Оценены динамические характеристики сгустительных воронок на основе разработанных моделей нестационарных и стационарных режимов их работы. Получены уравнения, характеризующие нестационарные режимы сгущения гидросмеси, которые позволили выполнить расчет параметров движения гидросмеси в трубопроводах между сгустительной воронкой и конусным сепаратором, получить уравнения для распределения давления в трубопроводе и скорости скольжения.
   Разработаны динамические модели однослойного и двухслойного течения гидросмеси по поверхности конусного сепаратора. Нестационарная динамическая двухслойная модель используется для оценки устойчивости движения гидросмеси и передаточных функций связи между входными и выходными гидродинамическими параметрами.
   Предложена нестационарная гидродинамическая модель обезвоживания рудных пульп на ленточном вакуум-фильтре, учитывающая колебания подачи пульпы. При этом определены универсальная зависимость высоты линии депрессии в уплотненном слое от времени и пути продвижения по ленте; зависимость времени фильтрации уплотненного слоя и длины ленты, необходимой для полной фильтрации уплотненного слоя, от температуры, начальной толщины слоя и перепада давления.
   Разработанные динамические модели позволяют согласовать работу различных аппаратов в последовательной технологической цепи и тем самым повысить стабильность показателей обогащения.
   Разработана подсистема энергосбережения технологий переработки россыпей на основе принятой на ВГГМК концепции и программы энергосбережения. В качестве обобщенного критерия эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при выработке и реализации программы предложена энергоемкость продукции.
   Реальным средством повышения технико-экономической эффективности использования электроэнергии является компенсация реактивной мощности на основе использования в качестве компенсирующих устройств синхронных двигателей, переведенных в режим синхронных компенсаторов, и конденсаторных батарей. Оптимизация режимов работы системы электроснабжения ВГГМК по напряжению и реактивной мощности осуществлена с использованием характерных математических моделей, полученных на основе системного подхода. Дополнением подсистемы энергосбережения технологии переработки россыпей является предложенная в работе подсистема обеспечения надежности электроснабжения.
   Разработан и внедрен в практику научных исследований и проектно-конструкторских работ комплект методик расчета гидравлических параметров течения и разделения пульпы в гравитационных технологиях обогащения полезных ископаемых. Разработаны и реализованы на ВГГМК новые технологические режимы рудоподготовки, технологические схемы доизвлечения ценных компонентов из сливов струйных зумпфов и первичного обогащения рудных песков.
   Ключевые слова: технологии переработки горно-металлургического сырья, гравитационные методы обогащения, динамические характеристики, энергосбережение.

A.M.Sokil. The physical-technical basis of technology of titanium-zirconium alluvial deposits working up. - Manuscript.

Thesis for the scientific degree of the doctor of technical sciences on speciality 05.15.11 -- "Physical processes of mining industry". - Institute ofGeotechnical Mechanics of the National Academy of sciences of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2002.

   The thesis is directed on the research of non-standard hydro-mechanical processes of condensation, division of crushed ore and dewatering of concentrates and developing of physical-technical basis of technology of alluvial deposits working up by means of gravitational methods of mineral raw material concentration. Non-standard gravitational models for processes of crushed ore condensation in condensed funnels and spray dibholes and dewatering of concentrates on the belt vacuum-filters are suggested. Single-bed and two-layers models of irregular crushed ore flow along the surface of cone separator are created. The worked out dynamic models allow to determine coefficients of strengthening of hydro-dynamic parameters at the output of the devices in case of their disturbance at the input and therefore to adjust the work of different devices in consecutive technological succession, that positively has affect on the stability of ore-dressing indices.
   The subsystem of energy saving of technologies of working up alluvial deposits is developed. Particularly, the task of reactive power compensation at the VGGMK has been solved. This subsystem is completed with the subsystem of ensuring safety of electric supply.
   On the basis of hydro-dynamic models the set of calculation methods of technological processes at the concentration of alluvial deposits and ores has been worked out. It is applied in practice of scientific researches and project-designing works.
   The new technologies of ore-preparation, afterextracting of valuable minerals from discharge of spray dibholes, as well as initial ore-sands dressing have been developed. Its application at the VSMMP has given sufficient economic effect.
   Key words: technologies of mining-metallurgical working up, gravitational methods of dressing, dynamic characteristics, energy saving.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net