Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Прогнозування зближень порід контуру проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих пластах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Прогнозування зближень порід контуру проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих пластах

Анотації 

Стулішенко О.Ю. Прогнозування зближень порід контуру проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих пластах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, 2002.

   Захищається дисертаційна робота, у якій дане нове рішення актуальної наукової задачі, що полягає в розвитку методу прогнозування конвергенції покрівлі і підошви виробок, проведених і підтримуваних слідом за лавою.
   Проведено аналіз застосовуваних у даний час на шахтах Донбасу систем розробки, вітчизняного і закордонного досвіду охорони виймальних виробок, проведених і підтримуваних за очисним вибоєм, а також існуючих методів прогнозу зміщень у виробках досліджуваного класу. Проведено шахтні дослідження в 20 виробках на 8 вугільних шахта.
   Досліджено вплив гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів. Установлено залежності між досліджуваними параметрами і конвергенцією покрівлі і підошви виробок, проведених за лавою.
   Отримано залежність для прогнозу конвергенції покрівлі і підошви виробок , де, крім відомих параметрів враховується: розвиток конвергенції в часі, конструкція комбінованого охоронного спорудження і нерівномірність зміщень контуру по довжині виробки.
   Результати роботи у виді тимчасової інструкції прийняті для розробки паспортів кріплення виробок, проведених за очисним вибоєм у ДХК “Донвугілля”, ГХК “Макіїввугілля” і АП “Шахта ім. А.Ф.Засядько”.
   Ключові слова: підготовча виробка, стійкість виробки, конвергенція, комбіноване охоронне спорудження, прогноз зміщень.

Stulishenko A.J. Prognosing of contour rocks approaching of mineroads on sloping strata conducted after the drift. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.15.02. – “Underground extraction of deposits of mineral resources”. – Donetsk national technical university. Donetsk, 2002.

   The dissertation under defence deals with a new solution of the actual scientific problem developing the method of prognosing of the roof convergence and mineroads soil, conducted and supported after the drift; establishing of influence of “rigid” element of combined protecting building to mineroads convergence quantity; establishing of the regularities connecting the mineroads convergence of the examined class with the quantity jot durability of their supporting and establishing of heterogeneity of displacements along the mineroads of the examined class.
   The results of the work as a temporary instruction are accepted to develop the passports of mineroads roof conducted behind the purifier pit-face in SHC “Donugol”, SHC “Makeyevugol” and SE “Shakhta named after A.F. Zasyatko”.
   Key words: development mineroad, stability of mineroad, convergence, combined protecting building, prognosing of contour rocks approaching.

Стулишенко А.Ю. Прогнозирование сближений пород контура проводимых вслед за лавой подготовительных выработок на пологих пластах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, 2002.

   Защищается диссертационная работа, в которой дано новое решение актуальной научной задачи, заключающейся в развитии метода прогнозирования конвергенции кровли и почвы выработок, проводимых и поддерживаемых вслед за лавой, установлении особенности влияния “жесткого” элемента комбинированного охранного сооружения на величину конвергенции выработок, установлении закономерности, связывающей конвергенцию выработок исследуемого класса с длительностью их поддержания и установлении величины неоднородности смещений по длине выработок рассматриваемого класса.
   Проведен анализ применяемых в настоящее время на шахтах Донбасса систем разработки. Установлено что за период с 1998 по 2000 г. удельный вес сплошной и комбинированной систем разработки увеличился до 42% и 20% соответственно. Такое положение связано с ухудшением горно-геологических условий добычи угля, характеризующихся значительной глубиной, высоким горным давлением, газоносностью и выбросоопасностью.
   Анализ отечественного и зарубежного опыта охраны выемочных выработок, проводимых и поддерживаемых позади очистного забоя, показал, что чаще всего на практике применяются комбинированные искусственные сооружения (состоящие из 2-х и более элементов с различными конструкционными параметрами и механическими свойствами). Применение такого рода сооружений основывается, как правило, на данных опыта и не имеет должного геомеханического обоснования.
   Проведенный анализ существующих в настоящее время зарубежных и отечественных методик прогноза смещений в подготовительных выработках показал, что ни одна из них не учитывает весь спектр факторов, оказывающих влияние на устойчивость выработок.
   Проведены шахтные исследования в 20 выработках на 8 угольных шахтах Донбасса. В результате натурных исследований выработок, проводимых и поддерживаемых позади очистного забоя, установлен незатухающий характер смещений контура выработок. Статистически оценена достоверность замеров в выработок и установлена регрессионная зависимость между величиной конвергенции контура выработок и временем их существования.
   По результатам натурных исследований установлено, что выработку, проводимую вслед за лавой, можно условно разделить на две зоны: зону активных смещений контура выработки и зону затухающих скоростей смещений контура. Установлены параметры этих зон.
   При помощи математического моделирования установлены зависимости конвергенции выработок от параметров комбинированного охранного сооружения, позволяющие, учитывая параметры конструкции и механические свойства комбинированного охранного сооружения, обоснованно подходить к выбору наиболее рационального способа охраны выемочных выработок, проводимых вслед за лавой.
   Исследовано влияние горно-геологических и горнотехнических факторов. Установлены зависимости между исследуемыми параметрами и конвергенцией кровли и почвы выработок, проводимых позади лавы.
   Для выработок, проводимых позади очистного забоя, получена зависимость для прогноза конвергенции почвы и кровли, где, кроме известных параметров (глубина, прочность пород, особенности крепления), учитывается: развитие конвергенции во времени, конструкция комбинированного сооружения и неравномерность смещений контура по длине выработки.
   Разработан горно-статистический метод прогноза смещений в выработках, позволяющий учитывать разнообразие природных условий и горнотехнических факторов, влияющих на состояние подготовительных выработок.
   Разработана программа для расчета конвергенции кровли и почвы выработок, проводимых позади очистного забоя.
   Получил дальнейшее развитие метод прогнозирования конвергенции кровли и почвы выработок, проводимых и поддерживаемых вслед за лавой.
   Результаты работы в виде временной инструкции приняты для разработки паспортов крепления выработок, проводимых позади очистного забоя в ГХК “Донуголь”, ГХК “Макеевуголь” и АП “Шахта им. А.Ф.Засядько”.
   Ключевые слова: подготовительная выработка, устойчивость выработки, конвергенция, комбинированное охранное сооружение, прогноз смещений.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Прогнозування зближень порід контуру проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих пластах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net