Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля

Анотації 

Саєнко В.В. Обґрунтування параметрів процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.11 - “Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Інститут геотехнічної механіки Національної академії наук України, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація присвячена розвўязано важливої науково-технічної задачі, яка пов'язана з підвищенням стабільності й ефективності технологій переробки вугілля за рахунок цілеспрямованої зміни гідродинамічних параметрів процесу перерозподілу потоків гідросуміші. У дисертації отримані залежності припустимих діапазонів зміни параметрів плину різнофракційних вугільних пульп у ВГУ від щільності гідросуміші, параметрів насосів і погонного модуля трубопроводу. Отримано моделі, що описують режими плину у ВГУ при цілеспрямованому перерозподілі витрат з ежектуванням і без нього.
   У промислових умовах проведено комплекс експериментальних досліджень режимів плину пульпи в системі трубопроводів з відцентровим насосом, які дозволили оцінити стабільність режимів плину при байпасуванні гідросуміші з ежектуванням в усмоктувальному трубопроводі насосу.
   Результати роботи пройшли апробацію в умовах ЦЗФ "Моспинська", ЦЗФ "Чумаковськая", ТОВ "Східвуглепереробка" і Моспинського РМЗ і впроваджені в ІГТМ НАН України, інститутах УкрНІІвуглезбагачення, Гіпромашвуглезбагачення та Донецькому национальному технічному університеті, де використовуються для удосконалення існуючих і проектування нових схем збагачення вугілля.
   Ключові слова: гідросуміш, гранулометричний склад, критична швидкість, байпасування, кавітаційні явища.

Саенко В.В. Обоснование параметров процессов гидротранспортирования пульпы в технологиях переработки угля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 - “Физические процессы горного производства”. – Институт геотехнической механики Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, 2002.

   Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи повышения стабильности и эффективности технологий переработки угля путем направленного изменения гидродинамических параметров процесса перераспределения потоков гидросмеси.
   На основе теоретического исследования течения разнофракционных угольных пульп во ВГУ выявлены зависимости режима течения от параметров транспортируемого материала, характеристик насосного и технологического оборудования. Определены допустимые диапазоны изменения параметров течения гидросмеси с различніми объемными концентрациями, параметров насосов и обобщенного параметра ВГУ – погонного модуля трубопровода.
   Установлено, что для ВГУ существует величина концентрации гидросмеси, прямо пропорциональная фиктивному напору насоса при нулевой подаче и обратно пропорциональная погонному модулю трубопровода, при превышении которой течение гидросмеси возможно только в критическом режиме.
   Для различных гранулометрических составов транспортируемого материала установлены ограничения для скорости течения, учитывающие параметры всасывающего трубопровода и кавитационные свойства используемого насоса, соблюдение которых обеспечивает стабильность работы ВГУ в сверхкритическом режиме.
   Получены модели, описывающие режимы течения во ВГУ при направленном перераспределении расходов с эжектированием во всасывающем трубопроводе и без него, позволившие оценить зависимость относительных значений расходов в системе трубопроводов при байпассировании с эжектированием от соотношения диаметров байпас-эжектора и основного трубопровода.
   Предложена методика расчета параметров перепускного регулирующего устройства для предотвращения кавитационных режимов работы, которая использована при разработке рекомендаций по выбору и обоснованию параметров процессов гидротранспортирования пульп в технологиях переработки угля.
   В промышленных условиях выполнен комплекс экспериментальных исследований режимов течения в системе трубопроводов с центробежным насосом при регулировании направленным перераспределением расходов, что позволило оценить возможность стабилизации режимов течения существующими способами байпассирования.
   Экспериментальными исследованиями доказано, что при помощи байпассирования с эжектированием во всасывающем трубопроводе изменение подачи установки составляет от 10 до 30% начального значения. Впервые установлено экспериментальным путем, что с целью предотвращения кавитации при байпассировании с эжектированием во всасывающем трубопроводе диаметр перепускного устройства не должен быть меньшим 24% диаметра подводящего трубопровода.
   Результаты работы прошли апробацию в условиях Моспинского РМЗ, ЦОФ "Моспинская" и ЦОФ "Чумаковская" и ООО "Востокуглепереработка" и внедрены в ИГТМ НАН Украины, институтах УкрНИИУглеобогащение и Гипромашуглеобогащение, Донецком национальном техническом университете, где используются для совершенствования существующих и проектирования новых схем обогащения угля. В ходе промышленных испытаний подтверждено, что предложенный способ управления течением угольной пульпы в гидротранспортных комплексах пригоден для применения в условиях углеобогатительных фабрик, и использование байпас-эжектора повышает надежность и эффективность технологий углеобогащения.
   В результате промышленных испытаний и последующего внедрения байпас-эжектора было получено снижение потребления технической воды от 4 до 11%, потребление электроэнергии шламовыми насосами от 4 до 6%, увеличение объема выпускаемого угольного концентрата крупностью более 100 мм на 3% со снижением его зольности на 0,2%.
   Ключевые слова: гидросмесь, гранулометрический состав, критическая скорость, байпассирование, кавитационные явления.

V.V. Saenko. The validation of pulp hydrotransport processes parameters in coal processing technology. – Manuscript.

The dissertastion for the degree of candidate of technical sciences in speciality 05.15.11 – “Physical processes in mining industry”. The Institute of geotechnical mechanics of Ukrainian National Academy of Sciences, Dniepropetrovsk, 2001.

   The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and technical problem which is connected with the increasing of stability and technological efficiency in coal processing owing to a directed change of hydrodynamic parameters of hydro-mixture flows redistribution processes. Some of the dependence's of the assumed ranges of hydro-mixture flow parameter changes on relative hydro-mixture concentration, registration pump certificates and that of generalized factory hydrotransport states parameter, that is of linear pipe modulus. For each of the studied of granular-metric structure of the material transported there exist some flow velocity limitations that take into account pumping tube parameters and cavitation properties of the pump used.
   In industrial conditions a complex of flow regime experimental investigations in a tube system with a centrifugal pump under the regulation of purposeful expenditure redistribution that made possible to estimate the ways of flow regimes stabilization by means of existing by-passing methods. The results have been tested in conditions of Central Enrichment Factory “Mospinskaya” and Mospinsky mechanical repair plant and introduced to Ukrainian Institute of geotechnical mechanics and Ukrainian Scentific-research institute “Ugleobogatsheniye”.
   Key words: hydro-mixture, granular-metric structure, critical velotcicty, by-passing, cavitational phenomena.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net