Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК “Добропіллявугілля”
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК “Добропіллявугілля”

Анотації 

Терещук Р.М. Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК “Добропіллявугілля”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04 – “Шахтне та підземне будівництво”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2002.

   У дисертації обґрунтовані параметри кріплення анкерним кріпленням капітальних похилих виробок, розташованих поза зоною впливу очисного простору.
   В якості базових були визначені капітальні похилі виробки шахти “Алмазна”, в яких виконано візуальне обстеження стану кріплення. В результаті отриманої інформації були встановлені найбільш характерні види руйнувань і деформацій елементів кріплення.
   Виконано моделювання виробок, закріплених анкерним кріпленням, на плоскому стенді з застосуванням еквівалентних матеріалів. Встановлено, що найбільшу стійкість мають похилі виробки, закріплені анкерним кріпленням, з наступними параметрами: довжина анкера – 2,2…2,5 м, щільність анкерування – 0,8...1,2 шт/м2.
   Аналітичні дослідження з використанням чисельного методу (метод скінчених елементів) підтвердили правильність висновків, отриманих в результаті виконання натурних і лабораторних експериментів. Встановлені закономірності зміни напружено-деформованого стану приконтурного масиву (однорідного і неоднорідного) при установці у виробці анкерних систем.
   Встановлені закономірності й отримані на їх основі технічні рішення покладені в основу рекомендацій із кріплення анкерним кріпленням похилих виробок шахти “Алмазна” ДХК “Добропіллявугілля”. Передбачуваний (розрахунковий) економічний ефект від реалізації запропонованого способу кріплення виробок складе по шахті “Алмазна” 144 тис. грн.
   Результати досліджень опубліковано в 7 наукових працях.
   Ключові слова: капітальна похила виробка, шаруватий масив, позамежне деформування гірських порід, розміри зони непружних деформацій, величина зсуву контуру виробки, анкерне кріплення.

Терещук Р.Н. Обоснование параметров анкерной крепи капитальных наклонных выработок в условиях шахт ГХК “Добропольеуголь”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 – “Шахтное и подземное строительство”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2002.

   В диссертации изложены результаты исследований крепления анкерной крепью капитальных наклонных выработок, расположенных вне зоны влияния очистного пространства, угольных шахт ГХК “Добропольеуголь”.
   Выполненный анализ литературных источников по проблеме крепления горных выработок показал, что перспективное направление в улучшении состояния выработок связано с укреплением, сохранением целостности окружающего выработку массива и использование его несущей способности как элемента крепи.
   Выполнен анализ производственной деятельности ГХК “Добропольеуголь”, за последние годы, на основе которого доказана актуальность данных исследований.
   В качестве базовых были определены капитальные наклонные выработки шахты “Алмазная”, в которых проводилось визуальное обследование состояния крепи. В результате полученной информации были установлены наиболее характерные виды разрушений и деформаций элементов крепи.
   На основе натурных исследований были разработаны требования к способу крепления наклонных выработок и выполнено его моделирование на плоском стенде с применением эквивалентных материалов. Подбор и испытания эквивалентных материалов (песчано-парафино-графитовая смесь с добавлением технического вазелина) для изготовления моделей были направлены в сторону изыскания удобообрабатываемых смесей, которые по своим физико-механическим свойствам обеспечивали подобие с горными породами. В ходе исследований было испытано 10 различных составов эквивалентного материала. Для каждого состава было проведено 6 серий испытаний. В результате определены 4 состава, которые по своим физико-механическим параметрам наиболее полно воспроизводят свойства горных пород шахт ГХК “Добропольеуголь”. По каждому варианту моделирования на плоском стенде было испытано не менее трех моделей, а всего – 60 моделей. Установлено, что наибольшей устойчивостью обладают наклонные выработки, закрепленные анкерной крепью, со следующими параметрами: длина – 2,2…2,5 м, плотность анкерования – 0,8…1,2 шт/м2.
   Аналитические исследования с использованием численного метода (метод конечных элементов) подтвердили правильность выводов, полученных в результате выполнения натурных и лабораторных экспериментов. Установлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния приконтурного массива (однородного и неоднородного) при установке в выработке анкерных систем. Установлено, что применение анкерных систем в выработках, пройденных в однородном породном массиве, уменьшает поднятие почвы на 15…20%, а в выработках, пройденных в неоднородном породном массиве, практически не влияет на процессы, происходящие в почве. Получены зависимости изменения поперечного сечения капитальных наклонных выработок, пройденных в однородном и неоднородном породном массиве, от плотности анкерования и длины анкеров.
   Установленные закономерности и полученные на их основе технические решения легли в основу рекомендаций по креплению анкерной крепью наклонных выработок ГОАО шахты “Алмазная” ГХК “Добропольеуголь”.
   Предполагаемый (расчетный) экономический эффект от реализации предложенного способа крепления выработок составит по шахте “Алмазная” 144 тыс. грн.
   Результаты исследований опубликованы в 7 научных работах.
   Ключевые слова: капитальная наклонная выработка, слоистый массив, запредельное деформирование горных пород, размеры зоны неупругих деформаций, величина смещения контура выработки, анкерная крепь.

Tereschuk R.N. The substantiation of anchor support parameters of capital inclined workings under the condition of mines SHC “Dobropoliyeugol”. – Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in specialty 05.15.04 – “Mine and Underground Construction”. National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2002.

   In the dissertation the parameters of fastening of anchor support of capital inclined workings located outside of a zone of influence of clearing space are proved.
   As base the capital inclined workings of mine “Almaznaya” were determined, in which the visual inspection of a condition support was carried out. The modeling of workings fixed of anchor support, on the flat stand with application of equivalent materials was carried out. There were 60 models tested. It is established, that the inclined workings fixed of anchor support, with the following parameters: length anchor – 2,2…2,5 m, density anchor supporting – 0,8…1,2 anc/m2 have the greatest stability.
   The analytical researches, with use of a numerical method, have proved conclusions received as a result of performance mine and laboratory experiments. The dependences of change stress deformed condition of containing massive (homogeneous and non-uniform) at anchor systems installation in working are established.
   The established dependences and technical decisions, received on their bases, led in a basis of the recommendations on fastening of anchor support of inclined workings of mine “Almaznaya” SHC “Dobropoliyeugol”. The expected economic benefit of realization of the offered way of fastening of workings will make on mine “Almaznaya” 144000 hryvnas. The results of researches are published in 7scientific works.
   Key words: capital inclined working, layered massive, transelastic deformations of mine rocks, sizes of not elastic deformations zone, size of contour working displacement, anchor support.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів анкерного кріплення капітальних похилих виробок в умовах шахт ДХК “Добропіллявугілля”

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net