Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шахт

Анотації 

Ющенко Ю.Н. Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шахт: Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 21.06.02 - Пожежна безпека. Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства палива та енергетики України, Макіївка, 2002 р.

   Дисертація присвячена питанням підвищення рівня протипожежного захисту гірничих виробок глибоких шахт.У роботі запропонований новий підхід до розробки систем пожежно-зрошувального водопостачання і засобів пожежогасіння, що полягає у комплексному дослідженні процесів спільної їх роботи, визначенні взаємозв'язків між основними параметрами та створення на цій основі регулювальника тиску, що об'єднує їх в єдину систему для забезпечення ліквідації підземнихї пожеж у виробках глибоких шахт. Створені регулювальники тиску нового покоління зі статично і динамічно урівноваженим затвором. Встановлена закономірність розставляння їх у вертикальних і похилих трубопроводах. Обгрунтована умова безкавітаційної роботи регулювальників тиску в шахтних системах водопостачання. Определени нормативні витрати води на гасіння і локалізацію підземних пожеж в залежності від міри її дисперсності, пожежного навантаження гірничой виробки.Основні результати роботи використані при розробці ряду галузевих нормативних документів, при створенні редукційних клапанів, які знайшли широке застосування на шахтах України, Росії, Казахстану.
   Ключові слова: система водопостачання, пожежне обладнання, кавітація, гідродинамічні процеси, локалізація, гасіння, підземна пожежа, регулювальник тиску, глибокі шахти, дроселіруючи пристрої.

Yustchenko Yu. DEVELOPMENT OF SYSTEMS AND CREATION OF TECHNICAL MEANS OF FIRE PREVENTION WATER SUPPLY OF MINE WORKINGS IN DIIP VINES: Typescript.

Thesis for a candidate’s of technics degree, speciality 21.06/02- Fire safety.- The State Scientific-research Institute on Safety in Mines of Makeyevka, Ministry of Fuel and Power Engineering of the Ukraine, Makeyevka , 2002.

   The thesis is devoted to the problems of increase of the level of fire protection of the mine workings in the deep mines. A new approach to development of fire-fighting sprinkling water supply and fire-fighting means is proposed in the work. It consists in complex investigation of the processes of their common operation, determination of independence’s between the basic parameters and creation of the pressure regulator that combines them in the united system to guarantee fighting the underground fires in the mine workings of the deep mines. The pressure regulators of the new generation with the gate having dynamic and standing balance are created. Mechnism of their arrangement in the vertical and inclined pipe-lines is ascertained. Condition of the uncavitated work of the pressure regulators in the mine water supply systems is substantiated. The normative water consumptions for fighting and localization of the underground fires depending on degree of its dispersion, fire load of the mine working are substantiated. The basic results of the work are used be development of a number of branch normative documents, by creation of the pressure reducing valves that are widely used in the mines of the Ukraine, Russia and Kazakhstan.
   Descriptors: water supple system, fire-fighting equipment, cavitation, hydrodynamic processes, localization, fighting, underground fire, pressure regulator, deep mines, throttling devices.

Ющенко Ю.Н. Разработка систем и создание технических средств пожарного водоснабжения горных выработок глубоких шахт: Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.02 – Пожарная безопасность. Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины, Макеевка, 2002 г.

   Диссертация посвящена вопросам повышения уровня противопожарной защиты горных выработок глубоких шахт. Предложен новый подход к разработке систем пожарно-оросительного водоснабжения и средств пожаротушения, заключающийся в комплексном рассмотрении процессов совместной их работы средств пожаротушения и систем пожарно-оросительного водоснабжения, определении взаимосвязей между основными параметрами и создание на этой основе регулятора давления, объединяющего их в единую систему для обеспечения ликвидации подземного пожара в выработках глубоких шахт. Установлена зависимость гидравлических параметров системы водоснабжения от напорно-расходных характеристик пожарного оборудования, его количества и геодезических мест размещения, что позволило обосновать принципы объединения двух систем пожаротушения и водоснабжения в единую систему, обеспечивающую гарантированную подачу воды к потребителям при тушении пожаров. Определено влияние сопротивления и площади проходного сечения дросселирующих устройств, а также геодезических мест их расстановки в вертикальных и наклонных трубопроводах на напорно-расходные характеристики системы водоснабжения и устойчивость ее работы, в результате чего получены зависимости допустимой высоты расположения дросселирующего устройства от площади проходного сечения и параметров низконапорной сети. Обоснованы нормативные расходы воды на тушение и локализацию подземных пожаров при определенной степени дисперсности водяной завесы, при этом установлена эмпирическая зависимость доли испаряющейся воды от среднего диаметра капли, пожарной нагрузки выработки и температуры пожарных газов. Аргументирован принцип создания статически и динамически уравновешенного затвора, заключающийся в снижении гидродинамической силы, которая препятствуюет его передвижению в режиме запирания путем размещения затвора в высоконапорной полости. Это позволило создать регулятор давления нового поколения, при этом перестановочное усилие затвора снижено в 3,6 раза, что позволило во столько же раз повысить его чувствительность и снизить массогабаритные характеристики. Разработаны алгоритм и методики расчета совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования при тушении подземных пожаров, а также расчета редукционного клапана для работы в системах водоснабжения глубоких шахт.
   Основные результаты работы использованы при создании ряда отраслевых нормативных документов, технических средств – клапана редукционного переносного ПРК, клапана редукционного стационарного СКР, клапана редукционного общешахтного РМ-150, которые нашли широкое применение на шахтах Украины, России, Казахстана.
   Ключевые слова: система водоснабжения, пожарное оборудование, кавитация, гидродинамические процессы, локализация, тушение, подземный пожар, регулятор давления, глубокие шахты, дросселирующие устройства.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих  виробок глибоких шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net