Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів процесу зрушення породного масиву в умовах пологих вугільних пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів процесу зрушення породного масиву в умовах пологих вугільних пластів

Анотації 

Бєліченко О.В. Обґрунтування параметрів процесу зрушення породного масиву в умовах пологих вугільних пластів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – “Маркшейдерія”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2003.

   Практика ведення маркшейдерських спостережень за зрушенням земної поверхні в результаті виїмки положистих пластів вугілля показує, що застосування існуючих методик визначення прогнозних параметрів цього процесу для глибин, що відрізняються від зазначених у нормативних документах, не завжди забезпечує необхідну точність і надійність прогнозування. При необхідності прогнозування параметрів процесу зрушення на глибинах, більших або менших регламентованих глибин, виникає систематична помилка визначення довжин напівмульд, викликана наявністю зони зрушення в безпосередній близькості від горизонту розроблювального пласта в гірському масиві. Встановлено, що її величина прямо пропорційна величині відхилення зазначених глибин від фіксованих в нормативних документах, а також різниці регламентованих ними і фактичних граничних кутових параметрів.
   На підставі виконаних досліджень процесів розподілу зміщень контурних реперів у підготовчих виробках, вертикальних зрушень земної поверхні і гірського масиву для умов Західного Донбасу й інших басейнів з положистим заляганням розроблювальних пластів і великих потужностей наносів, а також встановлення ідентичності їх протікання, у роботі розроблений спосіб визначення граничних кутових параметрів процесу зрушення з урахуванням реальних границь приведених напівмульд і встановлені їх чисельні значення, що враховують особливості зрушення масиву гірських порід і земної поверхні.
   Вперше враховані розміри напівмульд зрушення в безпосередній близькості від розроблювального горизонту, що дозволяє розширити область застосування їх величин при прогнозуванні зрушень не тільки на земній поверхні, але й у масиві, що зрушується, з можливістю вести розрахунки параметрів процесу зрушення для будь-яких глибин розробки.
   Ключові слова: процес зрушення, граничні кутові параметри, напівмульда зрушення, зміщення кріплення виробок.

Беличенко Е.В. Обоснование параметров процесса смещения породного массива в условиях пологих угольных пластов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2003.

   В диссертационной работе представлено теоретическое обобщение и решение научной задачи – разработки методики определения граничных угловых параметров процесса сдвижения подрабатываемого массива горных пород и земной поверхности, имеющей важное значение для угольной промышленности.
   Экспериментально установлено, что для Западного Донбасса значения граничных угловых параметров и прогнозируемых по ним длин полумульд сдвижения справедливы для глубин разработки 280¸ 300 метров. Практика показывает, что применение существующих методик определения прогнозных параметров сдвижения земной поверхности для глубин, отличающихся от вышеуказанных глубин, не всегда обеспечивает необходимую точность и надежность прогнозирования. Установлено, что при необходимости прогнозирования параметров процесса сдвижения на глубинах, больших либо меньших регламентируемой вилки глубин возникает систематическая ошибка определения длин полумульд, вызванная наличием зоны сдвижения на горизонте разрабатываемого пласта и горном массиве, величина которой прямо пропорциональна величине отклонения указанных глубин от фиксированной в нармативных документах, а также разности регламентируемых и фактических граничных угловых параметров.
   Выполнен анализ экспериментальных данных смещений контурных реперов наблюдательных станций, заложенных в подготовительных выработках шахт Западного Донбасса, в результате чего определены размеры зон влияния отработки на устойчивость выработок. Установлено, что по характеру кривых распределения смещений реперов относительно движущегося забоя лавы они идентичны кривым вертикальных сдвижений как земной поверхности, так и горного массива.
   На основании выполненных исследований разработан способ определения граничных угловых параметров процесса сдвижения горного массива, определяющих реальные границы приведенных полумульд сдвижения в двухслойном подработанном массиве (наносы–карбон), дающий возможность применения в условиях Западного Донбасса и других бассейнов с пологим залеганием разрабатываемых пластов и большими мощностями наносов.
   В результате установлены численные значения граничных угловых параметров процесса сдвижения для шахт Западного Донбасса и Донецкого угольного бассейна с разработкой пластов пологого залегания, которые учитывают особенности сдвижения массива горных пород и земной поверхности.
   В отличие от известных способов при определении граничных угловых параметров в работе впервые учтены размеры полумульд сдвижения в непосредственной близости от разрабатываемого горизонта, что позволяет расширить область их применения при прогнозировании сдвижений не только на земной поверхности, но и в сдвигающемся массиве. Также представляется возможность вести расчеты прогнозируемых параметров процесса сдвижения для больших либо меньших глубин разработки, чем те, которые регламентируются существующими нормативными документами.
   Применение установленных параметров при прогнозах вероятных сдвижений и деформаций земной поверхности и горного массива шахт позволяет повысить надежность принимаемых технических решений по охране различных объектов от вредного влияния горных работ.
   Практическая ценность результатов состоит в разработке по результатам исследований методики определения граничных угловых параметров подрабатываемого массива горных пород, а также в практическом использовании полученных граничных угловых параметров горного массива при обосновании параметров подработки плотины пруда балки “Лозовое” на шахте “Юбилейная” ГП “Павлоградуголь”.
   Ключевые слова: процес сдвижения, граничные угловые параметры, полумульда сдвижения, смещение крепи выработок.

Byelichenko E.V. The substantiation of parameters of process of bias of a rock mass under the condition of flat coal seams. - Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in a specialty 05.15.01 - "Mine surveying". National mining university of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2003.

   The practice of management of surveying overseeings displacement of a surface as a result of an extraction of flat seams of coal demonstrates, that the application of existing techniques of definition forecast of parameters of this process for the depthes distinguished from indicated in normative documents, not always provides indispensable accuracy and reliability of forecasting. If necessary of forecasting of parameters of displacement process on depthes, large or smaller regulated fork of depths, there is a bias of definition of lengths semimould, called by availability of a zone of displacement in immediate proximity from horizon of a developed seam in a mining massif. Is established, that its value is directly proportional to an excursion distance of the indicated depthes from fixed in the normative documents, and also difference regulated by them and actual boundary angular parameters.
   On the basis of research of distribution of of displacement of planimetric reference marks in development workings, vertical displacement of a surface and mining massif for conditions of Western Donbass and other basins with flat burial of developed seams and large powers of metrical deposits, and also identification of their weep, in activity the way of definition of boundary angular parameters of process displacement with allowance for of actual limits reduced semimould is designed and their numerical values are established, which one allow for features displacement of a rock mass and surface.
   In activity the sizes displacement semimould in immediate proximity from developed horizon for the first time are taken into account, that allows to expand area of their application at forecasting displacement not only above ground, but also in a moved massif, with a capability to conduct calculations of parameters of displacement process for any depthes of mining.
   Key words: process displacement, boundary angular parameters, displacement semimould, displacement of working support.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів процесу зрушення породного масиву в умовах пологих вугільних пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net