Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання

Анотації 

Барташевський С.Є. “Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2003 р.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування і розробки методичного забезпечення організації циклічно-потокової технології проведення гірничих виробок на базі вдосконалення схем взаємодії навантажувального і транспортного устаткування. Науково обґрунтовані програма і алгоритм розрахунку оптимальних параметрів навантажувальної машини з бічним розвантаженням ковша, що враховують взаємний вплив геотехнічних умов проведення виробки, та конструктивні параметри машини у процесі її експлуатації, а також розроблена “Методика обґрунтування параметрів і схем організації вантажно-транспортних робіт при проведенні гірничих виробок буропідривним способом із застосуванням навантажувальних машин типу МНК”. Розроблені методичні рекомендації, затверджені галузевим інститутом ДонНДІ та передані ВО “Новогорловський машинобудівний завод”.
   Ключові слова: буропідривний спосіб, часовий функціонал, конструктивні параметри, організація робіт, вантажно-транспортне обладнання, циклічно-потокова технологія.

Барташевский С.Е. “Совершенствование технологии проведения подготовительных выработок буровзрывным способом на базе оптимизации параметров взаимодействия погрузочно-транспортного оборудования”. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2003 г.

   Диссертация посвящена обоснованию и разработке методического обеспечения организации циклично-поточной технологии проведения горных выработок на базе совершенствования схем взаимодействия погрузочного и транспортного оборудования.
   Переход к циклично-поточной технологии проведения подготовительных выработок буровзрывным способом возможен за счет сокращения продолжительности работ по погрузке горной массы и возведению крепи. Основным резервом снижения трудоемкости и продолжительности процесса погрузки горной массы являются малоисследованные процессы взаимодействия погрузочных машин многофункционального назначения со средствами локомотивного транспорта в призабойной зоне проводимой выработки. Поскольку погрузочные машины типа МПК находятся еще на стадии опытно-промышленной эксплуатации, применение традиционных методик для создания нормативной базы на их использование невозможно. В связи с этим обоснована расчетная схема и разработана математическая модель, учитывающие, в отличие от существующих, не только взаимодействие погрузочной машины со штабелем отбитой горной массы и почвой выработки, но и со средствами призабойного транспорта. В качестве основного оценочного критерия при этом принят временной функционал рабочего цикла погрузочной машины.
   Проведенный многофакторный эксперимент (по плану 2к) позволил установить факторы, оказывающие наибольшее влияние на временной функционал. К ним относятся емкость ковша и путь пробега погрузочной машины. Установлена также область рационального изменения технических параметров машин типа МПК. Для более детальной оценки влияния технологических параметров на временной функционал процесса погрузки горной массы впервые предложен метод статистического моделирования. По результатам моделирования для различных типоразмеров погрузочного и транспортного оборудования обоснованы рациональные параметры организации обменно-транспортных операций, обеспечивающие минимизацию продолжительности погрузочно-транспортных работ.
   Экспериментальная проверка результатов статистического моделирования подтвердила правомочность полученных выводов. Подтверждена целесообразность привлечения погрузочной машины типа МПК для параллельного выполнения смежных работ проходческого цикла и определена экономия трудозатрат при использовании машины в качестве механизированного полка. Обоснована базовая модель организации обменно-транспортных операций в составе малооперационных технологических схем, позволяющая минимизировать трудоемкость работ проходческого цикла за счет сокращения простоев и выполняемых вручную немеханизированных операций. Подтверждена эффективность малооперационных технологических схем в сравнении с традиционными, базирующимися на применении машин типа ППН.
   Разработана “Методика обоснования параметров и схем организации погрузочно-транспортных работ при проведении горных выработок буровзрывным способом с применением погрузочных машин типа МПК”. Разработанные методические рекомендации утверждены отраслевым институтом ДонНИИ и переданы АО “Новогорловский машиностроительный завод”.
   Ключевые слова: буровзрывной способ, временной функционал, конструктивные параметры, организация работ, погрузочно-транспортное оборудование, циклично-поточная технология.

Bartashevsky S.E. “Improvement of technology of driving development workings by drilling blasting methods on the basis of optimization of interaction of loading – transporting equipment”. Manuscript.

Dissertation on scientific degree of candidate of technical science specialization 05.15.02/ – “Undeground mining operations”. National mining University Dniepropetrovsk. 2003/

   Dissertation is devoted to substantiation and developing methodical ensuring organization of cycle production technology of mining opening driving on the basis of improving schemes of loading and transporting equipment interaction. Programme and calculation algoritm of optimal parameters of loading machines with side bucket discharge taking into account interaction of influence of geotechnical conditions of working development and machine’s constructive parameters in the process of its exploitation is scientifically grounded “Methodics of parameter and scheme substantiation of loading transporting operations while developing mining openings by drilling and blasting methods using loading machines MLB type has been developed. Ihese methodical recommendations have been affirmed by branch Donetsk Research Institute and transported to AS “Novogorlovsry Mashine-Building Plant”.
   Key words: drilling-blasting method; minimum function value, constructive parameters, work organization, loading – transporting equipment, cycle-production technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення технології проведення підготовчих виробок буропідривним способом на базі оптимізації параметрів взаємодії вантажно-транспортного обладнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net