Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари)

Анотації 

Довгаль Л.І. Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11. – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003.

   Дисертація присвячена питанням розробки геоекологічних основ мінімізації впливу мінералізованих вод техноакваландшафту на природні аквальні ландшафти на прикладі басейну р. Самари.
   Приведена порівняльна характеристика існуючих геотехнологій з охорони поверхневих вод від забруднення мінеральними солями при їх відведенні. Вперше вивчено особливості просторово-часової динаміки гідрологічного та гідрохімічного режимів акваландшафтів р. Самари.
   Розроблено критеріальну шкалу сольового навантаження на біотичну складову акваландшафту. Виявлено, що мінералізація води в межах 3,1-3,5 г/л є зоною дуже небезпечних якісних та кількісних змін живої складової природних акваландшафтів.
   Доведено, що мінімізація впливу техноакваландшафту є складним багатоступеневим завданням, вирішення якого доцільно здійснити поетапно: I етап – природничо-географічний; II етап – хіміко-технічний. Шляхом обмеження завдання розроблено перший географо-природничий етап.
   Доведено, що в межах географічної науки зменшення впливу антропогенно-природного утворення можливо шляхом регулювання об’ємів випуску мінералізованих вод в межі природного акваландшафту у відповідності з особливостями його гідролого-гідрохімічного режиму.
   Ключові слова: ПРИРОДНІ ТА техногенно-природні АКВАЛЬНІ ЛАНДШАФТи, природничо-географічний етап, оптимізація, регулювання впливу.

Dovgal L.I. Geoecological bases of mines return waters influence reduction at their dump in river pools (on an example of the Samara river).

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of geographical sciences on a speciality 11.00.11. - constructive geography and rational use of natural resources. - Kharkov national university - Kharkov, 2003.

   The dissertation is devoted to questions of minimization man-caused aqualandscape mineralized waters influence geoecological bases on natural aqualandscape development on an example of the Samara river.
   The comparative characteristic of existing geotechnologies on protection of superficial waters from pollution by mineral salts is given at their assignment. Features of spatial - temporary dynamics of Samara aqualandscapes hydrological and hydrochemical modes for the first time are investigated.
   Is developed saline criterial scale of loading on aqualandscape biotic components. Is revealed, that water mineralisation within the limits of 3,1-3,5 gpl is a zone of very dangerous qualitative and quantitative changes of an alive component of natural geosystems.
   Is proved, that minimization of influence minimization man-caused aqualandscape is a compound task, which decision is expedient to execute stage by stage. The first stage - natural-geographical, second - chemically-technical. By restriction of a task the first stage is developed. Is proved, that within the limits of a geographical science the reduction of influence of a man-caused-natural origin is possible by regulation of release salty waters volume in natural aqualandscape limits according to features it hydrology-geochemical mode.
   Key words: NATURAL AND MAN-CAUSED AQUALANDSCAPE, OPTIMIZATION, INFLUENCE REGULATION, NATURAL-GEOGRAPHICAL STAGE.

Довгаль Л.И. Геоэкологические основы снижения влияния возвратных вод шахт при их сбросе в речные бассейны (на примере р. Самары). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.11. – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. – Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам разработки геоэкологических основ минимизации влияния техноакваландшафта на природные акваландшафты на примере бассейна р. Самары.
   Сравнительная характеристика существующих геотехнологий по охране поверхностных вод от загрязнения минеральными солями при отведении возвратных вод показала, что в настоящее время техноакваландшафт является неизбежным компонентом окружающей природной среды.
   Анализ пространственно-временной динамики гидрологического и гидрохимического режимов р. Самары позволил определить трансформирующую роль высокоминерализованных вод. Выявлено, что наибольшее преобразующее воздействие на качество воды природного акваландшафта было оказано в начальный период функционирования техноакваландшафтов.
   Путем комплексной оценки состояния природных акваландшафтов р. Самары выявлен фактор, определяющий структуру и особенности функционирования всех основных компонентов природных геосистем в условиях влияния минерализованных вод техноакваландшафтов.
   Разработана критериальная шкала солевой нагрузки на биотический компонент акваландшафта. Экспериментально установлено, что минерализация воды речных ландшафтов в диапазоне от 2,7 до 3,0 г/л является зоной риска, которая способна спровоцировать опасные преобразования их биотической составляющей. Выявлено, что минерализация воды в пределах 3,1-3,5 г/л является зоной очень опасных качественных и количественных изменений живой составляющей природных систем.
   Доказано, что минимизация влияния техноакваландшафта является сложной многоступенчатой задачей, решение которой целесообразно проводить поэтапно: I этап – естественно-географический; II этап – химико-технический. Путем ограничения задачи разработан первый естественно-географический этап.
   Разработана информационно-экспертная система оценки влияния техноакваландшафтов на состояние природных акваландшафтов. На основании балансовой модели смешения воды разной минерализации математически обоснован метод минимизации влияния минерализованных вод рассмотренных антропогенно-природных образований.
   Предложен метод и математическое обоснование регулирования влияния техноакваландшафта в соответствии с гидролого-гидрохимическим режимом природного акваландшафта. Выявлено, что внедрение разработанных водоохранных мероприятий позволит на 20% сократить влияние сброса в сравнении с равномерным и залповым выпуском минерализованных вод.
   Ключевые слова: ПРИРОДНЫЕ И техногенные АКВАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФты, естественно-географический этап, оптимизация, регулирование влияния.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикладі р. Самари)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net