Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта

Анотації 

Єгер Д.О. Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.06 — Розробка нафтових та газових родовищ. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2003.

   Дисертація присвячена вивченню проблеми збільшення вуглеводневилучення складно побудованих багатошарових покладів та розробки принципів і засобів по підвищенню вуглеводневилучення покладів упорядкованою дією на привибійну зону пластів у цілому по об’єкті розробки.
   На основі проведених теоретичних, експериментальних та промислових досліджень виявлені основні закономірності впливу фільтраційної характеристики окремих шарів багатошарового пласта на коефіцієнт витиснення нафти водою у зоні впливу свердловини. Встановлені закономірності, використані для розробки ряду патентозахищених технологічних процесів направленої дії на привибійну зону багатошарових пластів, що знайшли широке застосування на родовищах ВАТ ”Укрнафта”.
   Вперше розроблено алгоритм, принципи та засоби підвищення коефіцієнта нафтовилучення покладів зміною динаміки та напрямків фільтраційних потоків пластових флюїдів упорядкованою дією на привибійну зону пласта, у цілому по об’єкту розробки. Процес реалізовано на Долинському нафтовому родовищі і отримано високий технологічний і економічний результат.
   Ключові слова: коефіцієнт витиснення, привибійна зона пласта, упорядкована дія, поклад, коефіцієнт нафтовилучення, фільтраційна характеристика.

Егер Д.А. Увеличения углеводородоотдачи из залежей упорядоченным воздействием на призабойную зону пласта. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.06 — Разработка нефтяных и газовых месторождений. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2003.

   Диссертация посвящена изучению проблемы увеличения углеводородоотдачи сложнопостроенных многопластовых залежей и разработке принципов и методов по увеличению коефициента нефтеотдачи направленным и упорядоченным условно-одновременным воздействием на призабойную зону пластов, в целом по объекту разработки. Проведенные теоретические, экспериментальные и промысловые исследования впервые позволили установить закономерности влияния изменения фильтрационной характеристики отдельных пропластков многопластовой залежи на коэффициент вытеснения нефти водой в зоне влияния скважины. Увеличение проницаемости в 5 раз одного из пластов двухпластовой модели приводит к снижению нефтеотдачи модели на 10%, до 10% может увеличиться нефтеотдача двухпластовой модели в зоне влияния скважины при изоляции высокопроницаемого пласта, если его доля в общей толщине залежи составляет 40 и более процентов.
   Исследованиями установлено, что неуправляемое воздействие на призабойную зону многопластового продуктивного разреза одновременно с текущим увеличением продуктивности скважин приводит к снижению коэффициента нефтеотдачи залежи и, зачастую, содействуют прогрессирующему обводнению скважин.
   На основании результатов изучения и исследования свойств высоковязких жидкостей, газожидкостных смесей, вязко-пластических жидкостей, поверхностных и капиллярных явлений, виброволнового и молекулярно-волнового воздействия разработано ряд патентозащищенных технологий направленного воздействия на призабойную зону многопластовых месторождений, которые успешно используются на месторождениях ОАО “Укрнефть”.
   Впервые разработан алгоритм, принципы и методы увеличения коефициента нефтеотдачи сложнопостроенных многопластовых залежей упорядоченным воздействием на призабойную зону пластов по всему объекту разработки.
   Разработан программный комплекс ГОРИЗОНТ-3D для построения геологических и гидродинамических моделей сложнопостроенных многопластовых залежей, который поддерживает процесс моделирования, процесс разработки залежи в режимах трехмерной трехфазной фильтрации флюидов при постоянных соотношениях несмешивающихся фаз, физико-химические свойства которых зависят только от пластового давления. Моделирование может использоваться для водонапорных режимов, заводнения, газонапорного режима и режима растворенного газа.
   Процесс реализован на Долинском нефтяном месторождении, реализованы все элементы разработанного алгоритма. Получено высокую технологическую и экономическую эффективность, высокую сходимость прогнозных и фактических показателей доразработки выгодско-быстрицкой залежи Долинского месторождения.
   Ключевые слова: коэффициент вытеснения, призабойная зона пласта, залежь, геологическая модель, гидродинамическя модель, фильтрационная характеристика.

Yeger D.A. Іmproved petroleum recovery of fields with directional influence to a borehole zone of a place.-Manuscript.

The thesis for a Doctor of Technical Sciences Degree in the field of Development of oil and gas deposits (05.15.06), Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2003.

   The Dissertation is devoted to investigate the problem of increasing hydrocarbon recovery hard-built multilayer fields and development of principles and methods of control of process of recovery with semi-same time influence on a bohol zone of a places. In result of theoretical, experimental and industry researches recognized main regularities of influence on the waterflooding displaeement coefficient by changing filtration characteristic of separate stage of multilayer place in the well’s influence zone. Recognized regularities used to develop a strait of patent-protected technological processes of directed influence on the borehol zone of multilayer strata that have found wide use on the petroleum fields of OOA “Ukrnafta”. At first time developed the algorithm of principles and methods of control work out of fields according to stream’s of filtration dynamic and direction in the semi-same time influence on the borehol zone to increase the coefficient of hydro-carbon recovery. Process is realized on the Dolynske petroleum field and received high technological and economical result.
   Key words: a displacment coefficient , the pbjhol zone, field, geological model, hydro-dynamic model, characteristic of filtration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net