Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину

Анотації 

Гоптарьова Н.В. Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2003.

   Дисертація присвячена вивченню геолого-фізичних чинників, що впливають на деформаційні процеси породних масивів та на технічний стан експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. За результатами геолого-промислового матеріалу побудовано карти-схеми геотехногенної порушеності родовищ і визначено зони активізації деформаційних процесів, які відрізняються інтенсивністю проявів тектонічних рухів та деформацій осадових товщ. Побудовано графічні та встановлено аналітичні залежності зміни пористості гірських порід від зміни пластового тиску. Встановлено, що виникнення деформацій і зсувів масиву гірських порід пов’язано із зниженням пластового тиску в процесі розробки родовищ та із зміною термогідродинамічних параметрів у покладах. Побудовано графіки розподілу напруг зсуву з віддаленням від зони дренажу свердловини у межах родовищ та показано зміну вологості глинистих порід в залежності від пластової температури і розподіл її в пристовбурній зоні.
   Запропоновано ряд заходів щодо уникнення порушення експлуатаційних колон свердловин з метою підвищення ефективності доопошукування, дорозвідки та дорозробки нафтогазових родовищ.
   КЛЮЧОВІ СЛОВА: деформаційні процеси, тектонічні рухи, глинисті породи, пористість, пластовий тиск, температура.

Гоптарева Н.В. Геолого-физические факторы деформационных процессов породных массивов и эксплуатационных колонн буровых скважин нефтегазовых месторождений Внутренней зоны Передкарпатского прогиба. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.17 – геология нефти и газа. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2003.

   На основании анализа промышленных характеристик буровых скважин, многочисленных геолого-геофизических и литературных материалов, а также соответствующих фактических данных для Долинского, Северодолинского, Оров-Уличнянского и Битков-Бабченского месторождений установлено, что в пределах месторождений существуют отдельные зоны активизации деформационных процессов, которые отличаются литолого-фациальными особенностями пород, интенсивностью проявлений тектонических движений, обусловленных геодинамическими и термогидродинамическими процессами. Построены карты-схемы геотехногенного нарушения месторождений, которые разрешают выявить закономерности смятия обсадных колон скважин в зависимости от геологического строения месторождений.
   В результате детальных исследований аналитических зависимостей изменения фильтрационно-емкостных свойств горных пород от изменения пластового давления, а также структурно-тектонических и промышленных данных разработки для эоценовой и менилитовой залежей Долинского, Северодолинского и Оров-Уличнянского месторождений установлено, что возникновения деформаций и сдвигов массива горных пород связанные с изменением напряженного состояния, вызванного снижением пластового давления в процессе разработки месторождений. На основании исследований построен график распределения напряжений сдвига с отдалением от зон дренажа скважин в пределах месторождений.
   В процессе закачки холодной воды для поддержания пластового давления в нефтяной залежи происходит снижение пластовой температуры. Термометрические исследования скважин разрешили оценить величину изменения температуры в пластах. По результатам исследования особенностей влияния изменения температуры на смену влажности пород и распределение ее в приствольной зоне, а также соответствующих математических расчетов доказано, что снижение температуры ведет к изменению влажности глинистых пород в приствольной зоне скважины. Кроме этого, проведен анализ большого количества фактического материала о давлениях раскрытия трещин, с помощью которого выделены границы минимальных и максимальных значений критических давлений. Все выше изложенное дает возможность полагать, что на отдельных участках нефтегазовых месторождений тектонический сдвиг вызван изменением термогидродинамических параметров залежей.
   Нарушение эксплуатационных колонн буровых скважин и соответственно снижение добычи нефти и газа есть следствием активизации деформационных процессов, вызванных геодинамическими и термогидродинамическими изменениями в залежах в период разработки месторождений.
   Из вышесказанного вытекают соответствующие предложения относительно закладывания эксплуатационных буровых скважин с целью увеличения термина их работы, которые имеют большое практическое значение.
   КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деформационные процессы, тектонические движения, глинистые породы, пористость, пластовое давление, температура.

Hoptarovya N.V. The geology-physical factors of deformation processes of rocks and operational columns of wells in oil and gas fields of an Internal zone of the Precarpathian deflection. – Manuscript.

The dissertation on reception of a scientific degree of the candidate of geological sciences behind a speciality 04.00.17 - geology of oil and gas. - Ivano-Frankivsk national technical university of petroleum and gas, Ivano-Frankivsk, 2003.

   The dissertation is devoted to study of the geology-physical factors, which influence on a deformation processes of rocks and a technical condition of operational columns of wells in oil and gas fields of an Internal zone of the Precarpathian deflection. By results of a geology-industrial material the maps-schemes of geotekhnogenic break of fields are constructed and is determined zones of activization of deformation processes, which differ by intensity of displays of tectonic movements and deformations of rocks. Are constructed graphic and the analytical dependencies of change rock’s porosity from change of pressure are established. Is established, that the occurrence of deformations and shifts of rocks is connected to decrease of pressure during development of deposits and with change of a thermohydrodinamic processes in deposits. The diagram of distribution of pressure of shift with a distance from deposits is constructed within the limits of deposits and the change of humidity of clay rocks is shown graphically depending of temperature and distribution it into a well zone.
   A number of measures on avoidance of infringement of operational columns of wells is offered with the purpose of increase of efficiency of searches, investigation and development of oil and gas fields.
   KEY WORDS: deformation processes, tectonic movement, clay rocks, porosity, stratum pressure, temperature.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів і експлуатаційних колон свердловин нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net