Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід із використанням забійки, що розширюється
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід із використанням забійки, що розширюється

Анотації 

Iщенко К.С. Розробка способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід із використанням забійки, що розширюється. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 05.15.11 – фiзичнi процеси гiрничого виробництва. – Iнститут геотехнiчноi механiки НАН України, Днiпропетровськ, 2003.

   Дисертація присвячена питанням розробки способів підвищення ефективності руйнування напружених гірських порід під час проведення підготовчих виробок на глибоких шахтах.
   В роботі застосовано запираючий ефект забійки із матеріалів, що розширюються під час твердіння, і забезпечують певний тиск на стінки шпура. Встановлено залежність часу запирання продуктів вибуху від кількісного складу компонентів забійки, та вплив її матеріалу на амплітуду та тривалість вибухового навантаження середовища.
   Сформульованi i науково обгрунтованi рацiональнi параметри БВР на основi використання конструкцій шпурових зарядів із забійкою РТС-1. Одержанi результати експериментальних досліджень ефективностi руйнування гiрських порiд в залежності вiд конструктивних параметрiв заряду, типу забiйки, властивостей ВР.
   Розроблено, науково обгрунтовано та випробувано в промислових умовах новий спосіб управління вибуховим руйнуванням гірських порід на основі використання забiйки із суміші РТС-1 з урахуванням напруженого стану масиву.
   Розроблено номограму для визначення раціональних параметрів запропонованого способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід в залежності від характеристик ВР, фізико-механічних властивостей матеріалу забійки та швидкості її руху при зміні тиску, що чиниться на стінки шпура при затвердінні.
   З використанням нового способу проведено 700 м підготовчих виробок. Економічний ефект при цьому склав 88,0 тис. грн.
   Ключові слова: руйнування гiрських порiд, параметри БВР, забiйка шпурiв, заряд ВР, шпур, свердловина.

Ищенко К.С. Разработка способа управления взрывным разрушением горных пород с использованием расширяющейся забойки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства. – Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам разработки способов повышения эффективности разрушения напряженных горных пород при проведении подготовительных выработок на глубоких шахтах и управления взрывным разрушением горных пород с использованием расширяющейся забойки.
   Основная идея работы заключается в использовании запирающего эффекта забойки из расширяющихся твердеющих материалов в конструкции шпурового заряда ВВ для повышения эффективности разрушения горных пород при проведении подготовительных выработок.
   Цель диссертационной работы заключается в разработке способа управления взрывным разрушением горных пород на основе создания и использования новой забойки из расширяющейся твердеющей смеси (РТС-1), обеспечивающего повышение эффективности и безопасности ведения взрывных работ при проведении выработок на глубоких горизонтах шахт.
   В работе, на основе природного ангидрита (СаSO4) разработаны расширяющейся при затвердевании составы для забойки шпуров, обеспечивающие давление на стенки шпура 2-3 МПа, определены коэффициент внутреннего трения Квн.= 0,42-0,66 и сцепление частиц забойки С=0,024–0,058 МПа для этих составов. Установлена зависимость времени запирания продуктов взрыва многокомпонентной твердеющей забойкой от процентного содержания катализатора твердения и пластификатора. Установлено влияние материала забойки на амплитуду и длительность взрывного нагружения среды.
   Впервые установлено рациональное соотношение между длиной забойки из смеси РТС-1 и длиной заряда ВВ (lз=(0,6-0,8)lвв) обеспечивающей эффективность и безопасность ведения взрывных работ при проходке горных выработок.
   Получены теоретические зависимости скорости и времени вылета из шпура забойки от физико-механических свойств ее материала, типа ВВ и взаимодействия со стенками шпура.
   По результатам проведенных исследований были обоснованы рациональные параметры способа взрывного разрушения горных пород с использованием забойки из смеси РТС–1, которые позволили разработать новые технологические схемы паспортов БВР, прошедшие опытно-промышленную проверку при проведении выработок на глубоких шахтах, подтверждена их целесообразность и экономическая эффективность.
   Разработана номограмма для определения рациональных параметров предложенного способа взрывного разрушения горных пород в зависимости от характеристик ВВ, типа и параметров забойки, а соответственно, скорости ее движения внутри шпура при изменении оказываемого ею давления на стенки его с учетом основных физико-механических свойств материала забойки.
   Разработанные составы забойки и способ отбойки напряженных горных пород защищены патентами и авторским свидетельством на изобретения. Приведены данные их проверки и использования в шахтах ПО “Красноармейскуголь” и ГХК “Селидовуголь” при проведении подготовительных выработок по крепким напряженным породам. С использованием нового способа пройдено 700 м подготовительных выработок. Экономический ефект составил 88,0 тыс. грн.
   Ключевые слова: разрушение горных пород, параметры БВР, забойка шпуров, заряд ВВ, шпур, скважина.

Ischenko K.S. Development of the operating blasted breaking method using extending stemming .– Manuscript.

The thesis for scientific degree of the candidate of technical science on specialty 05.15.11. Physical processes in mining.– Institute of Geotechnical Mechanics of the National academy of sciences of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2003.

   The thesis is devoted to the development of the raising efficiency blasted breaking methods for stressed rocks during building preliminary workings in deep mines.
   Blocking effect of the stemming, expanding during hardening and providing the certain pressure on the blasthole’s wall was used in the work.
   The dependence of the detonation product’s blocking time upon quantitative composition stemming’s components was established. Rational parameters of drilling and blasting were formulated and scientifically substantiated on the basis using blast hole construction with the stemming РТС-1. Results of the experimental investigation rock’s breaking efficiency upon charge’s constructive parameters, stemming’s type, explosive’s properties were obtained.
   New method of control blasted breaking of the rocks on the basis using the stemming РТС-1 with accounting the stressed state of the rock massif was developed.
   Nomogram for determing rational parameters of the proposed method of the operating the rock’s breaking versus explosive’s characteristic, stemming material’s properties and it’s velocity while stresses on the hole’s walls is changing during hardening of the stemming, was developed.
   Using new method it was built 700m. of the preliminary workings. Economic benefit in addition came to 88 thousand grn.
   Key words: methods blast, rock blasting, stemming material, explosive charge, parameters of blasting, blasthole.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способу управління вибуховим руйнуванням гірських порід із використанням забійки, що розширюється

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net