Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів

Анотації 

Кострицький О.С. Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів. – Рукопис.

Дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”. - Донбаська державна академія будівництва й архітектури Міністерства освіти і науки України, Макіївка, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню впливу динамічного характеру особливих навантажень на несучу здатність укісних шахтних копрів від заклинювання кліті, що піднімається, розробці методики визначення параметрів особливого навантаження з обліком основних технологічних факторів і параметрів аварійної ситуації. Виконано експериментальні дослідження динамічного поводження конструкцій укісних шахтних копрів характерних конструктивних систем при нормальній експлуатації й особливих навантаженнях. Аналіз результатів експериментальних досліджень дозволив уточнити розрахункові схеми шахтних копрів для динамічного розрахунку. Виконано чисельні дослідження динамічної реакції споруджень при різних варіантах особливих навантажень. На підставі проведених чисельних експериментів обґрунтований метод зниження величини особливих навантажень конструкцій шахтних копрів від заклинювання судини, що піднімається, за рахунок зміни тахограми підйому.
   Ключові слова: укісні шахтні копри, особливі навантаження, шахтні піднімальні установки, математичне моделювання, динамічні навантаження, динамічні іспити, динамічний розрахунок.

Кострицкий А.С. Учет динамического характера особых нагрузок на конструкции укосных шахтных копров. – Рукопись.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – “Строительные конструкции, здания и сооружения”. - Донбасская государственная академия строительства и архитектуры Министерства образования и науки Украины, Макеевка, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию влияния динамического характера особых нагрузок укосных шахтных копров от заклинивания поднимающейся клети, разработке методика определения параметров особой нагрузки с учетом основных технологических факторов и параметров аварийной ситуации.
   Содержание диссертации. Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, приведены основные результаты, полученные автором, показаны их научная новизна и практическое значение.
   В первом разделе выполнен обзор научно-технической и нормативной литературы по трем направлениям исследований: основные принципы проектирования конструкций шахтных копров; исследование действительной работы конструкций; вопросы динамического поведения механических систем шахтных подъемных установок при различных режимах эксплуатации. На основании обзора литературных источников сформулированы цель и задачи исследований.
   Во втором разделе выполнено математическое моделирование динамического поведения механической системы шахтной подъёмной установки при заклинивании поднимающейся клети. Математическое моделирование позволило установить основные зависимости параметров особых нагрузок при заклинивании поднимающейся клети от основных факторов аварии, а так же выявить четыре качественно отличных типа сочетаний импульсивных нагрузок от натяжения ветвей подъёмного каната.
   В третьем разделе выполнены экспериментальные и теоретические исследования динамического поведения укосных шахтных копров в различных режимах эксплуатации. Экспериментально обоснована расчетная схема для динамического расчета конструкций укосных шахтных копров на особые нагрузки. Установлена категория динамичности воздействий от шахтных подъемных машин и группа частотности нагрузок. Экспериментально определены значения коэффициентов поглощения для характерных конструктивных систем.
   В четвертом разделе разработана уточненная методика расчета конструкций шахтных копров на особые нагрузки от заклинивания поднимающейся клети. Методика построена на основе математического моделирования динамического взаимодействия конструкций шахтного копра с механической системой шахтной подъёмной установки. Разработана расчетная программа, состоящая из подпрограммы расчета внутренних усилий в ветвях подъемных канатов при заклинивании поднимающейся клети и подпрограммы расчета динамической реакции сооружения на полученное импульсивное воздействие. В соответствии с указанной методикой выполнены проверочные расчёты реальных сооружений на особые нагрузки от заклинивания поднимающейся клети. Произведено сопоставление полученных результатов с результатами расчёта по нормативной методике. Предложен способ снижения величины особых нагрузок от заклинивания поднимающейся клети за счёт уменьшения номинальной скорости подъёма.
   Ключевые слова: укосные шахтные копры, особые нагрузки, шахтные подъёмные установки, математическое моделирование, динамические нагрузки, динамические испытания, динамический расчёт.

Kostritsky A.S. The count of dynamic nature of the special loads on a jib construction of headframes. - Manuscript.

The theses for the Candidate’s Degree Competition, Speciality 05.23.01 - “Engineering Structures, Building and Constructions”. – The Donbass State Academy of building and architecture of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Makeyevka, 2003.

   The thesis is dedicated to exploration of influence of the dynamic nature of the special loads jib of headframes from jamming of raising cage. In the mining shuffle technique of definition parameters of the special load with allowance for of base technology factors and parameters of a crash. The experimental researches of dynamic behaviour of constructions jib of headframes of reference design systems are executed at different conditions of normal maintenance and special loads. The analysis of experimental data has allowed to specify the design schemes of headframes for dynamic calculation. The numerical explorations of parameters of the special jamming loads from a raising cage were made according to a crash conditions and the numerical calculations of parameters of the special load from jamming of raising cage were made, according to the crash condition and factor changing.
   Keywords: jib headframes, special loads, winders it is drum type, mathematical modelling, dynamic loads, dynamic tests, dynamic calculation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Облік динамічного характеру особливих навантажень на конструкції укісних шахтних копрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net