Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Теплонавантаженість стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теплонавантаженість стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок

Анотації 

Криштопа С.І. “Теплонавантаженість стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – машини нафтової і газової промисловості. Івано-Франківський національний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2003.

   Робота присвячена дослідженню теплонавантаженості зовнішніх та внутрішніх пар тертя стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки. Виконані дослідження базуються на наступних теоретичних засадах: теплоутворенні у фрикційних вузлах гальма, оцінці їхнього теплового балансу та термічного опору контакту зовнішніх та внутрішніх пар тертя, ефектах природного охолодження фрикційних вузлів.
   Проведені стендові експериментальні дослідження модельного нетрадиційного гальма по оцінці теплонавантаженості зовнішніх та внутрішніх пар тертя при природному та примусовому їхньому охолодженні. Встановлені закономірності впливу конструктивних та експлуатаційних параметрів нетрадиційного гальма на теплонавантаженість його пар тертя. Запропонована методика оцінення інтенсивності природного теплообміну фрикційних вузлів гальма. Розроблено системи для примусового охолодження пар тертя гальма, які працюють на ефектах теплової труби та термоелектричному.
   Наведена довговічність поверхонь фрикційних накладок гальма при природному та примусовому охолодженні його зовнішніх і внутрішніх фрикційних вузлів.
   Ключові слова: гальмо з рухомими фрикційними накладками, бурова лебідка, теплонавантаженість, зовнішні та внутрішні пари тертя, конструктивні та експлуатаційні параметри, вирівнювання теплонавантаженості пар тертя.

S. I. Kryshtopa. “A Thermal Loading of Band-Block Brakes with Revolving Friction Strips of Chisel Hoists“. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of technical science on a speciality 05.05.12 – machines of oil and gas industry. The Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk, 2003.

   The operation is devoted to study of thermal lofding of exterior and internal twin frictions of a band-block brake with revolving friction strips of a chisel hoist. The studies are founded on following theoretic bases: thermal formation of friction nodes of a brake, estimation of their heat balance and thermal resistance of contact exterior and internal twin frictions , explaining of effects of natural cooling of friction nodes.
   The experimental studies of a model nonconventional brake are held on the fixture according to exterior and internal twin frictions at natural and their forced chilling. The regularities of influencing of constructional and operation arguments of a nonconventional brake on a thermal loading of its twin frictions are established. The method of application of an estimation of intensity of natural heat change of friction nodes is proposed. The systems for forced chilling of twin frictions of a brake are designed, which one work on effects of a calorific tube and thermoelectric.
   The longevity of surfaces of friction strips of a brake is reduced at natural and forced chilling its exterior and internal of friction nodes.
   Key words: a brake with revolving friction strips, chisel hoist, thermal loading, exterior and internal twin frictions, constructional and operation arguments, equalization of thermal loading of twin frictions.

Криштопа С.И. “Теплонагруженность ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.12 – машины нефтяной и газовой промышленности. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Ивано-Франковск, 2003.

   Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников и приложений.
   Первый раздел посвящен анализу динамической и тепловой нагруженности серийных и ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок, а также тепловой нагруженности фрикционных узлов серийного тормоза. Показано, что одним из путей повышения эффективности фрикционных узлов тормозов является снижение их теплонагруженности путем интенсификации естественного и принудительного охлаждения. Уделено внимание долговечности пар трения ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок. На основе анализа литературных источников сформулированы задачи исследований.
   Во втором разделе раскрыты процессы нагревания и охлаждения фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза с вращающимися фрикционными накладками. Показаны особенности конструкции и работа тормоза при нагрузочных режимах вращающегося шкива с бандажом накладок, установленных с натягом на его рабочей поверхности и стадий торможения при взаимодействии тормозной ленты с наружными поверхностями фрикционных накладок и внутренних поверхностей последних с рабочей поверхностью тормозного шкива. Впервые в работе изучены и исследованы вопросы закономерностей изменения удельных нагрузок на внешних и внутренних фрикционных узлах тормоза, а также протекания теплообразования в указанных выше узлах.
   Произведено математическое описание теплового баланса внешних и внут-ренних фрикционных узлов нетрадиционного тормоза и оценено термическое сопротивление контакта внешних и внутренних пар трения при их нагревании.
   Для снижения теплонагруженности фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза рассмотрена система принудительного охлаждения, работающая на эффекте “тепловой трубы”.
   В третьем разделе роботы уделено внимание экспериментальным исследованиям тепловой нагруженности ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок. В качестве объекта исследований был выбран модельный ленточно-колодочный тормоз с бандажом фрикционных накладок, состоящий из четырех, шести и восьми накладок. Сформулированы задачи экспериментальных исследований работы, приведено описание конструкции модельного тормоза, датчиков и измерительной аппаратуры. При исследованиях фрикционных узлов модельного тормоза при естественном и принудительном охлаждении определялись удельные нагрузки, поверхностные температуры и износ поверхностей накладок его внешних и внутренних пар трения. Произведен анализ полученных экспериментальных данных.
   В четвертом разделе рассмотрена оценка теплонагруженности фрик-ционных узлов тормоза и интенсификация их охлаждения. Проиллюстрированы закономерности изменения теплонагруженности фрикционных узлов тормоза в зависимости от конструктивных (радиусов рабочих поверхностей, толщины фрикционных накладок, шагу установки накладок в бандаже на шкиве, коэффициентов взаимного перекрытия внешних и внутренних фрикционных узлов, строительных объемов между фрикционными элементами тормоза) и эксплуатационных (натяжения сбегающей ветви тормозной ленты, количества и времени торможений, удельных нагрузок, тормозных моментов, частоты вращения шкива, времени охлаждения) параметров. Предложена методика оценки интенсивности теплообмена при естественном охлаждении фрикционных узлов нетрадиционного тормоза. Уделено внимание вопросу выравнивания теплонагруженности фрикционных узлов тормоза при интенсификации их принудительного охлаждения с помощью термоэлектрического охлаждения, термобатареи которого работают в режимах термоэлектрогенераторов и термоэлектрохолодильников. Заканчивается раздел задачами дальнейших исследований ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок.
   Ключевые слова: тормоз с подвижными фрикционными накладками; буровая лебедка; теплонагруженность; внешние и внутренние фрикционные узлы; конструктивные и эксплуатационные параметры; выравнивание теплонагруженности пар трения.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теплонавантаженість стрічково-колодкових гальм з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net