Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способу безпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способу безпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів

Анотації 

Кузьмін С.П. Розробка способу безпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 -"Пожежна безпека" – Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства палива та енергетики України, Макіївка, 2003.

   У дисертації виконаний аналіз стану аеродинамічних параметрів деформованих порід міжпластя і ендогенної пожежної небезпеки світи зближених крутих пластів. Експериментально доведено, що структура вугленосних масивів, закономірності зрушення підроблених і надроблених масивів порід, утворення і поширення зони тріщин, утворення зони водо- і газопровідних тріщин, закономірності газовиділення і повітропроникності мають фрактальний характер. Досліджені аеротермодинамічні процеси у вироблених просторах при відробці світи зближених крутих пластів унаслідок утворення аеродинамічних зв'язків через деформовані породи міжпластя.
   Унаслідок виконаних досліджень обгрунтовано технологію відпрацьовування вугільніх пластів; вибір технічних засобів і вентиляційних режимів; групування пластів і черговість їх відпрацьовування, що забезпечує пожежобезпечне видпрацьовування світи зближених крутих пластів.
   Результати роботи впроваджені на шахтах Центрального району Донбасу, що забезпечує стабільну роботу виїмкових дільниць, поліпшує умови праці і техніко-економічні показники роботи шахт. Річний економічний ефект від впровадження результатів роботи в середньому для одного шахтопласта становить 53 тис. грн.
   Ключові слова: пожежна безпека, шахта, зближені круті пласти, міжпластя, вироблений простір, тріщінуватість, фільтрація повітря, пожежонебезпечна зона..

Kuzymin S.P. Development of the method of safe mining the series of contiguous steep seams. – Manuscript.

Thesis for a Candidate's of Technics degree on speciality 21.06.02 - "Fire Safety" – The State Scientific – Research Institute on Safety in Mines of Makeyevka, Ministry of Fuel and Power Engineering of Ukraine, Makeyevka, 2003.

   The analysis of the state of aerodynamic parameters of the deformed rocks in the space between the seams and that one of the endogene fire hazard of the series of the contiguous steep seams are realized in the thesis. It is proved in an experimental way that structure of the coal-bearing massifs, conformities of movement of the underworked and overworked rock massifs, formation and spread of the fracture zone, formation of the zone of the water- and gas-conducting fractures, conformities of gas emission and air permeability have a fractal character. The aerothermodynamic processes in the goafs by mining the series of the contiguous steep seams owing to formation of the aerodynamic couplings through the deformed rocks in the spaces between the seams are investigated.
   As a result of the realized investigations technology of mining the coal seams; selection of technical means and, ventilation conditions; grouping of the seams and order of priority of their mining what guarantees fire-safe mining the series of the contiguous steep seams are grounded.
   The results of the work are introduced in the mines of the Central region of the Donbas what guarantees the stable operation of the panels, improves conditions of work and technical and economical indices of activities of the mines. The annual economical effect from introduction of the work results averages 53 thousand grivnyas for one mine seam.
   Key words: fire safety, mine, contiguous steep seams, space between the seams, goaf, rock jointing, air filtration, fire-hazardous zone.

Кузьмин С.П. Разработка способа пожаробезопасной отработки свиты сближенных крутых пластов

Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.02 – “Пожарная безопасность” – Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности Министерства топлива и энергетики Украины, Макеевка, 2003.

   В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-технической задачи повышения безопасности очистных работ при отработке свиты сближенных крутых пластов в условиях Центрального района Донбасса.
   Выполнен анализ состояния аэродинамических параметров деформированных при отработке угольных пластов пород междупластья и эндогенной пожарной опасности свиты сближенных крутых пластов.
   Экспериментально доказано, что структура угленосных массивов, закономерности сдвижения подработанных и надработанных массивов пород, образования и распространения зоны трещин, образования зоны водо- и газопроводящих трещин, закономерности газовыделения и воздухопроницаемости определяются закономерностями основного процесса деформации массивов горных пород при выемке пластов угля и имеют фрактальный характер.
   Исследованы аэротермодинамические процессы в выработанных пространствах при отработке свиты сближенных крутых пластов вследствие образования аэродинамических связей через деформированные породы междупластий.
   Установлено, что при отработке сближенных пластов зоны трещиноватости отдельных пластов могут соединяться, образуя общую пожароопасную зону. Разработана математическая модель процесса развития самонагревания угля в воздухопроницаемой зоне деформированных пород междупластья с учетом фильтрации воздуха и предложен способ определения границ зоны активного самонагревания угля в выработанном пространстве при разработке сближенных крутых пластов.
   В результате выполненных исследований обосновано технологию отработки угольных пластов; выбор технических средств и вентиляционных режимов; группирование пластов и очередность их отработки, что обеспечивает пожаробезопасную отработку свиты сближенных крутых пластов.
   Дана технико-экономическая оценка эффективности использования предложенных решений и определены перспективы применения разработанного способа пожаробезопасной отработки свиты сближенных крутых пластов.
   Результаты работы внедрены на шахтах Центрального района Донбасса, что обеспечивает стабильную работу выемочных участков, улучшает условия труда и технико-экономические показатели работы шахт. Годовой экономический эффект от внедрения результатов работы в среднем для одного шахтопласта составляет 53 тыс.грн.
   Ключевые слова: пожарная безопасность, шахта, сближенные крутые пласты, междупластье, выработанное пространство, трещиноватость, фильтрация воздуха, пожароопасная зона.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способу безпечного відпрацьовування світи зближених крутих пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net