Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Визначення режиму гірничих робіт в кар’єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення режиму гірничих робіт в кар’єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді

Анотації 

Ковальчук Т.М. Визначення режиму гірничих робіт в кар’єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2003.

   Дисертація присвячена питанням планування режиму гірничих робіт і параметрів системи розробки в кар’єрі при зміненні величини бортового вмісту заліза в руді. Проведено дослідження по встановленню основних взаємозв’язків геолого-технологічних показників видобутку та переробки руд на комбінатах Кривбасу. Визначено характер і ступінь впливу величини бортового вмісту на поточні обсяги видобутку, розкриву і переробки руд та зроблена економічна оцінка цього впливу. Доведено, що режим гірничих робіт в кар’єрі залежить від величини бортового вмісту заліза в руді і в свою чергу впливає на її оптимальне значення. На основі встановлених закономірностей досліджено режим гірничих робіт на окремих ділянках кар’єра і розроблено методику визначення оптимального співвідношення обсягів видобутку якісних різновидів руд. При цьому, навіть при збільшенні бортового вмісту, експлуатаційний коефіцієнт розкриву в певні періоди розробки родовища може зменшуватися. Запропоновано визначати основні параметри системи розробки з урахуванням наслідків змінення бортового вмісту, що дозволяє зіставляти варіанти режиму за якістю товарної продукції ще на стадії планування. Розроблено методику корегування границь діючих кар’єрів при зміненні кондицій до якості корисної копалини з урахуванням впливу цього корегування на режим гірничих робіт. Концептуально викладено результати досліджень по визначенню продуктивності групи кар’єрів у складі одного комбінату. Окремі результати досліджень впроваджено у виробництво.
   Ключові слова: кар’єр, режим гірничих робіт, бортовий вміст, якість, параметри системи розробки.

Ковальчук Т.М. Определение режима горных работ в карьере при изменении бортового содержания железа в руде. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам планирования режима горных работ и параметров системы разработки в карьере при изменении величины бортового содержания железа в руде. Проведены исследования по установлению основных взаимосвязей геолого-технологических показателей добычи и переработки руд на комбинатах Кривбасса. Выявлены устойчивые корреляционные зависимости содержания железа в руде, концентрате и выхода концентрата на базе фактических показателей горно-обогатительных комбинатов за последние 10 лет их работы. Исследовано влияние величины бортового содержания на технико-экономические показатели разработки месторождений. Доказано, что увеличение бортового содержания приводит к росту эксплуатационного коэффициента вскрыши и уменьшению объемов добычи при неизменной производительности карьера по горной массе. Доказано, что направление развития и режим горных работ в карьере зависят от величины бортового содержания железа в руде и, в свою очередь, влияют на ее оптимальное значение. При экономической оценке режима горных работ с учетом приплат (скидок) к цене за качество товарного концентрата, прирост прибыли в отдельные эксплуатационные периоды работы может достигать 3-5%.
   Разработана методика планирования горных работ в условиях задолженности карьера по вскрыше с постепенной нормализацией параметров системы разработки. Доказано, что в карьерах, характеризуемых наличием участков с различными горно-геологическими и технологическими условиями разработки, можно установить такой порядок их отработки, при котором эксплуатационный коэффициент вскрыши в целом по карьеру может уменьшаться даже при увеличении бортового содержания железа в руде. Обоснована необходимость учета качества концентрата при определении ширины рабочей площадки, что позволяет сопоставлять варианты режима горных работ по качеству товарной продукции еще на стадии планирования при изменении величины бортового содержания. Установлено, что с увеличением бортового содержания железа в руде, ширина рабочей площадки так же увеличивается, а их оптимальные значения, соответствующие минимальным затратам, совпадают. Предложена методика корректировки границ действующих карьеров при пересмотре кондиций к качеству полезного ископаемого. Рассмотрены возможные схемы изменения границ карьеров. Установлены взаимосвязи кондиций на полезное ископаемое и границ открытой разработки и характер их совместного влияния на режим горных работ. Концептуально изложены результаты исследований по установлению производительности нескольких карьеров, входящих в состав одного комбината, при изменении кондиций к качеству полезного ископаемого. Отдельные результаты исследований внедрены в производство.
   Ключевые слова: карьер, режим горных работ, бортовое содержание, качество, параметры системы разработки.

Kovalchuk T.M. Mine operation regime determination in quarries when bort iron content in iron ore changes. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in Engineering Sciences by specialty 05.15.03 – mineral deposit open pit mining. – Kryviy Rih Technical University, Kryviy Rih, 2003.

   Dissertation is devoted to open pit mine operation regime planning when the bort iron content in iron ore changes. The research to show the relationship between geological and technological output indices and ore processing at Kriviy Rih ore mining enterprises has been done. The bort iron content effect on current output, stripping and ore processing has been set up, this effect has been estimated from economic point of view. It has been proved that the mode of operation in a quarry depends on the amount of the bort iron content and in its turn influences its optimal value. Mine operation regime of some quarry sections has been studied on the basis of determined conformity, a procedure for determining optimum output ratio of qualitative ore grades has also been worked out. When increasing bort iron content, operational factor of stripping at defined periods of working can change. Main mining parameters were offered to be determined taking into account the bort iron content change consequences, it enables to compare mine operation regimes as to product quality even at the stage of planning. Procedure for adjusting operating quarry borders in case of bort iron content change of mineral conditions taking into consideration its effect on mine operation regime has been worked out. The results of the research on determination of efficiency of a number of quarries in a combine have been conceptually given. Some research results have been introduced into production practice.
   Key words: quarry, mine operation regime, bort iron content, quality, mining parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення режиму гірничих робіт в кар’єрі при зміненні бортового вмісту заліза в руді

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net