Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси

Анотації 

Калініченко В.В. Обґрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – "Гірничі машини". Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертацію присвячено питанню підвищення ефективності вібраційного грохочення вологої дрібної гірської маси як одному з маловивчених та недостатньо ефективних процесів виробництва. Установлено шість основних факторів, що суттєво впливають на показники грохочення та межі їх впливу при різній вологості гірської маси, а також визначено залежності показників грохочення від цих факторів. Вивчено синтез впливу таких факторів, як амплітуда та частота коливань, довжина та кут нахилу короба, розмір вічок сита, розмір технологічного навантаження при різній вологості гірської маси. На основі планування експерименту, моделювання цільової функції у вигляді лінійної та нелінійної регресійної моделі розроблено інженерну методику визначення раціональних та алгоритм оптимальних параметрів грохотів, завдяки яким можна аналізувати та прогнозувати роботу грохотів, а також розробляти рекомендації щодо їх модернізації для підвищення показників роботи за складних умов поділу вологої гірської маси.
   Результати розробок у вигляді методики, рекомендацій, динамічно активних гумових сит зі способом їх установки впроваджено на свинцевій та мідній збагачувальних фабриках Алмаликського гірничо-металургійного комбінату (роботи виконано за контрактами в Республіці Узбекистан), в Інституті Механобрчормет, на Запорізькому залізорудному комбінаті.
   Ключові слова: вібраційне грохочення, волога гірська маса, раціональні та оптимальні параметри грохота.

Калиниченко В.В. Обоснование рациональных параметров вибрационных грохотов для эффективного разделения влажной горной массы. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – “Горные машины”, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины. Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена вопросу повышения эффективности вибрационного грохочения влажной мелкой горной массы как одному из малоизученных и недостаточно эффективных процессов производства. Установлено шесть основных факторов, существенно влияющих на показатели грохочения, нелинейный характер зависимости показателей работы грохота от каждого из факторов, а также зону наибольшего влияния каждого из них. Изучено влияние таких основных параметров, как амплитуда и частота колебаний, длина и угол наклона грохота, размер ячейки сита и технологической нагрузки при различной влажности горной массы. Получение технологических показателей работы грохота в многофакторном поле варьируемых параметров идентифицировано линейной и нелинейной регрессионными моделями, послужившими основой разработки методики определения параметров грохота и алгоритма выбора их оптимальных значений при переработке горной массы различной влажности. Выявленные закономерности и реальные границы варьируемых параметров, адекватное моделирование позволили показать синтез влияния варьируемых факторов на результаты грохочения в сложных условиях и определить пути повышения их показателей. Так решена актуальная научная задача, имеющая важное прикладное значение.
   Результаты разработок в виде методики, рекомендаций, динамически активных резиновых сит со способом их установки внедрены на свинцовой и медной обогатительных фабриках Алмалыкского горно-металлургического комбината (работы выполнялись по контрактам в Республике Узбекистан), Институтом Механобрчермет, на Запорожском железорудном комбинате.
   Ключевые слова: вибрационное грохочение, влажная горная масса, рациональные и оптимальные параметры грохота.

Кalinichenko V.V. The vibrating screening parameters grounding for efficient separation of the moist mining materials. – Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.05.06 – Mining Machines. The Institute of Geotechnical Mechanics of Ukrainian National Academy of Sciences, Dniepropetrovsk, 2003.

   The thesis is devoted to efficiency increasing of the moist fine materials vibrating screening, because the process is one of the less studied and is not efficient in production yet. The main six factors influencing sufficiently the screning quality parameters, the limits of the factors influence corresponding to the variable moisture of mining materials, and the screening parameters dependences on these factors are set. The synthesis of such factors, as the ossillations amplitude and frequency, the screen body length and inclination angle, the screen opening size, the size of technological load varied with the material moisture are studied. The design technique to determine the screen rational parameters and the algorithm for the optimal ones are developed on the basement of the experimental planning, the objective function modelling as the linear and the non-linear regression models. The technique has the possibilities to the analysis and the prognosis of the screens operation, also to their modernization instructions development for the operation property increasing in complex conditions of the moist mining materials separation.
   The developments results, such as the techniques, the instructions, the dynamically active rubber screening surfaces and the method of their installation are applied at the plumbum and the copper dressing factories of Almalycsky Mining-Dressing Plant (corresponding to the contracts in Uzbekistan Republic), at Mechanobre-Chermet Institute, at Zaporizky Iron Ores Plant.
   Kee words: vibrating screening, moist mining material, rational and optimal screen parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net