Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізистих кварцитів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізистих кварцитів

Анотації 

Левченко К.А. Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізистих кварцитів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – “Збагачення корисних копалин”. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2003.

   Проведений порівняльний аналіз досліджень з удосконалення схем магнітного збагачення окислених залізистих кварцитів з метою підвищення якості концентрату. Показано, що за рахунок зміни течії пульпи між рифленими пластинами сепаратора , як основного устаткування магнітної технології, можливо підвищити вміст заліза в концентраті.
   Виконаними дослідженнями показано, що суцільний режим плину пульпи в робочій зоні сепаратора створює умови переважного витягу багатих рудних зерен за рахунок збільшення шляху руху зерен до вершини виступу і зменшення часу перебування частинок в робочій зоні внаслідок збільшення швидкості плину пульпи, а також за рахунок існування дотичного напруження зсуву, дія якого зумовлена потоком пульпи. Розроблена математична модель високоградієнтної магнітної сепарації на рифлених пластинах.
   Запропоновані технологічні рішення із вдосконалення магнітної схеми збагачення окислених залізистих кварцитів, які полягають в створенні суцільного режиму плину пульпи на першому і другому прийомах сепарації в другій стадії збагачення шляхом збільшення навантаження на сепаратор в два рази; формуванні плівкового режиму плину на третьому прийомі сепарації, завдяки перерозподілу потоку пульпи; перечищенні магнітних продуктів першого і другого прийомів сепарації в режимі суцільного плину пульпи. Застосування цих рішень дозволяє виділити до 17% гематитового концентрату з вмістом заліза 64,2 – 64,7%, відвальні хвости та промпродукт, який містить 57% заліза і потребує подальшого збагачення іншими методами.
   Ключові слова: високоградієнтна магнітна сепарація, окислені залізисті кварцити, напруженість магнітного поля, плівковий та суцільний режим течії пульпи, технологічна схема збагачення.

Левченко К.А. Обоснование параметров высокоградиентной магнитной сепарации окисленных железистых кварцитов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.08 – "Обогащение полезных ископаемых". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2003.

   Приведен сравнительный анализ исследований по усовершенствованию схемы магнитного обогащения окисленных железистых кварцитов с целью повышения качества концентрата. Основным оборудованием магнитной технологии является високоградиентный роторный сепаратор 6ЭРМ–35/315. Пленочное течение пульпы по поверхности пластин, реализованное в данном сепараторе, за счет выноса и концентрации магнитного продукта на острие рифлений пластин, вне зоны протекания пульпы, создает условия извлечения всей рудной фазы, в том числе и сростков. Поэтому при пленочном режиме течения невозможно получить железорудный концентрат, содержащий свыше 63% железа. Однако в зазоре между рифлеными пластинами возможно создать сплошной режим течения пульпы. Этот режим создает условия преимущественного извлечения богатых рудных зерен за счет увеличения пути движения частиц к вершине выступа и уменьшения времени их нахождения в рабочей зоне сепаратора вследствие увеличения скорости течения пульпы. Кроме того, не все извлеченные частицы удерживаются на острие зуба, так как на них при сплошном течении пульпы действует касательное напряжение сдвига, вызываемое потоком пульпы.
   Разработана математическая модель процесса высокоградиентной магнитной сепарации на рифленных пластинах. Модель рассчитывает распределение между рифленными пластинами напряженности магнитного поля, пондеромоторной силы магнита и определяет направление ее действия, параметров течения пульпы. На основе этих величин она позволяет определить траекторию движения слабомагнитных частиц, вероятность их извлечения и удержания на вершине выступов, проследить динамику заполнения пластины магнитным продуктом и рассчитать ожидаемые технологические показатели в зависимости от свойств исходного материала, параметров рабочей зоны сепаратора и режима течения пульпы.
   Теоретически и экспериментально доказано, что замена пленочного режима течения пульпы по поверхности рифленных пластин на сплошной режим течения между пластинами роторного сепаратора во второй стадии обогащения позволяет на 2 – 3% повысить качество магнитного продукта. Оптимальным является вариант, когда нагрузка по твердому увеличена в два раза по сравнению с базовой, при этом производительность сепаратора составляет 100 т/час, содержание твердого в питании – 40%.
   Лабораторные исследования показали, что для выделения гематитового концентрата содержащего свыше 64,0% железа недостаточно одного изменения режима протекания пульпы в рабочей зоне сепаратора, необходимо еще введение операции перечистки магнитных продуктов.
   Разработаны технологические решения по усовершенствованию магнитной схемы обогащения окисленных железистых кварцитов, которые заключаются: в создании сплошного режима течения пульпы на первом и втором приемах сепарации во второй стадии обогащения для повышения качества магнитных продуктов; в формировании пленочного режима течения пульпы на третьем приеме сепарации за счет перераспределения потока пульпы для получения отвальных хвостов; во введении операции перечистки магнитных продуктов первого и второго приема сепарации в режиме сплошного течения пульпы. Эти технологические решения позволяют получить до 17% гематитового концентрата с содержанием железа 64,7%, отвальные хвосты и промпродукт, который нуждается в дальнейшем дообогащении другими методами.
   Опытно-промышленная проверка, проведенная на КГОКОРе, подтвердила целесообразность предлагаемых технологических решений по усовершенствованию схемы обогащения окисленных железистых кварцитов. Их внедрение позволяет выделить часть гематитового концентрата с содержанием железа не менее 64,0%.
   Ключевые слова: высокоградиентная магнитная сепарация, окисленные железистые кварциты, напряженность магнитного поля, пленочный и сплошной режим течения пульпы, технологическая схема обогащения.

Levchenco C.A. The substantiation of high-gradient magnetic separation of the oxidized ferruginous quartzite. – Manuscript.

Dissertation on graduation an academic degree of candidate of engineering sciences on specialty 05.15.08 – “Mineral processing”. – National Mining University, Dnepropetrovsk, 2003.

   Comparative analysis of researches on improvement of magnetic flow sheet for the oxidized ferruginous quartzite for improving concentrate quality is carried out. It was shown, that it is possible to increase the iron content in concentrate by changing of pulp flow mode between the fluted plates of separator (as a basic equipment of magnetic technology).
   The fulfilled have shown that the continuous mode of pulp flow in the separator working zone creates the conditions for preferred extraction of rich ore particles due to increase of path of particles motion to the top of the ledge and to reduction of time of particle being in working zone as a result of increase of pulp flow velocity and also due to existence of tangent shift tension which action is conditioned by pulp stream.
   We had offered technological solutions for development of oxidized ferruginous quartzite magnet processing flow sheet which are creating of continuous pulp flow mode in first and second separation draughts of second stage of separation by increasing of separator loading twice, forming of membranous flow mode on third draught of processing by repartition of pulp flow, cleaning of first and second draught magnet products under continuous pulp flow mode. Using of conclusions let us get up to 17% of hematite concentrate containing 64,2 – 64,7% of iron, dump tails and industrial products containing 57% of iron and needing further processing.
   Key words: high-gradient magnetic separation oxidized ferruginous quartzite, magnet field intensity, membranous and continuous pulp flow mode, processing flow sheet.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів високоградієнтної магнітної сепарації окислених залізистих кварцитів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net