Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України

Анотації 

Льовкін М.Б. Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - „Охорона праці”. Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості, Макіївка, 2003.

   Дисертація присвячена рішенню актуальної науково-технічної проблеми, яка полягає у встановленні закономірностей проявлення аварій та травматизму, розробці методів запобігання їм у вугільних шахтах.
   У дисертації застосовано новий методичний підхід до визначення середніх показників аварійності та травматизму й прогнозних їх значень з урахуванням розподілу ймовірностей цих подій . Експериментально встановлена функціональна залежність між значеннями показників аварійності та травматизму, дві третини якого стається під час аварій. Визначено степінь впливу різних небезпечних факторів на аварійність та травматизм, а також закономірність їх проявлення, що стало основою для розробки вимог нормативно-правових актів з протиаварійного захисту, відбору, навчання кадрів, встановлення їх функцій та обов´язків з охорони праці. Розроблені методики прогнозування аварій, травматизму і стимулювання за безпеку праці.
   Результати роботи використані під час розробки „Гірничого Закону України”, „Правил безпеки у вугільних шахтах”, „Системи управління охороною праці у вугільній промисловості України, „Посібника для спеціалістів вугільних шахт з норм забезпечення підземних виробок, робочих місць та робітників засобами захисту та контролю”, професійних інструкцій з охорони праці, безпечного виконання робіт та поведінки у шахті, які застосовуються на вугільних шахтах.
   Ключові слова: шахта, аварійність, травматизм, нещасний випадок, безпека, охорона праці, ймовірність, прогнозування, запобігання.

Левкин Н.Б. Разработка научно-организационных методов предотвращения аварий и травматизма на основе установления закономерностей их проявления в угольных шахтах Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01 - "Охрана труда". Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Макеевка, 2003.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблеме, заключающейся в установлении закономерностей проявления аварий и травм, развитию имеющихся и разработке новых методов их предотвращения в угольных шахтах. Аварии и травматизм являются случайным процессом. Поэтому процесс их формирования может быть выражен определенной функциональной зависимостью, выбор которой зависит от закона распределения случайной величины.
   В диссертации применен новый методический подход к определению средних показателей аварийности и травматизма и прогнозных их значений с учетом распределения вероятностей этих происшествий.
   В результате обобщения данных об авариях на угольных шахтах Украины за десятилетний период установлено, что вероятность возникновения аварий подчиняется закону гамма-распределения, общего травматизма - логарифмически-нормальному и смертельного травматизма - гамма-распределению, что позволило обосновать методику определения средних показателей аварийности. Зависимость параметров распределения аварий и травматизма от времени позволила разработать методику прогноза аварийности и травматизма.
   Экспериментально установлена функциональная зависимость между значениями показателей аварийности и травматизма, две трети (66,7%) которого происходит при авариях. При приближении числа аварий к нулю, травматизм стремится к постоянной величине, т.е. может быть при отсутствии аварий, но уменьшается в 3 раза. Для снижения уровня травматизма необходимо принимать меры по предотвращению аварий.
   Определена зависимость, позволяющая производить прогнозирование вероятности травматизма на основании ожидаемого числа аварий на шахте, что позволит заблаговременно принимать меры по снижению травматизма. В соответствии с установленным видом распределения числа аварий, определены параметры этого распределения для каждого диапазона действующего фактора, что позволило методами дисперсионного анализа установить влияние горно-геологических и технических факторов (глубина ведения работ, производственная мощность шахты, газообильность и др.) на число аварий. Этими же методами определена закономерность проявления аварий и травматизма по горно-геологическим, техническим и организационным факторам.
   По результатам сопоставления вероятности аварий (отношение вероятности по отдельным причинам к общей) установлено влияние различных причин на аварийность. Аварии характеризуются тяжестью их последствий - число травмированных, приходящихся на одну аварию. Наибольшая тяжесть имеет место при авариях, связанных со взрывами газа и угольной пыли. По этой причине происходит 2,2% аварий, однако число погибших достигает - 33% от общего числа смертельно травмированных и 87% в авариях 1 категории. Поэтому при выборе направления работ по обеспечению безопасных условий труда на угольных шахтах необходимо учитывать тяжесть аварий.
   Установлено, что по организационным причинам происходит 82,0% общего и 80,0% смертельного травматизма. В связи с этим необходимо, в первую очередь, совершенствование действующих и разработка новых нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности ведения горных работ в угольных шахтах, не исключая технических систем противоаварийной защиты.
   Разработан новый методический подход к определению требований нормативно-правовых актов по предупреждению аварий, основанный на анализе нарушений техники безопасности различными категориями работников шахт с использованием коэффициента ранговой корреляции. На основании этого метода разработаны требования горного законодательства по противоаварийной защите, профессиональному отбору, обучению и повышению квалификации кадров, установлению их функций и ответственности.
   Для обеспечения требований Правил безопасности по противоаварийной защите шахт, на основании анализа причин аварий и способов и средств их предотвращения, разработано “Пособие для специалистов угольных шахт по нормам оснащения подземных выработок, рабочих мест и работников средствами защиты и контроля”, утверждено Минуглепромом в установленном порядке.
   По итогам исследования причин аварий и травматизма горнорабочих угольных шахт за 10-летний период определены основные требования по обеспечению безопасности труда и на этой основе, а также в соответствии с требованиями Закона Украины “Об охране труда” составлены инструкции по охране труда для 14 профессий подземных рабочих.
   Для реализации требований Закона Украины “Об охране труда”, “Правил безопасности в угольных шахтах” на основании исследований, проведенных в работе, разработана “Система управления охраной труда в угольной промышленности Украины. Типовое положение”, которая включает: методику прогнозирования аварийности и травматизма; методы стимулирования работников шахт за обеспечение безопасных условий труда в угольных шахтах; перечень функций и должностных обязанностей в системе управления охраной труда на угольных шахтах для различных категорий работников шахт.
   Ключевые слова: шахта, аварийность, травматизм, несчастный случай, безопасность, охрана труда, вероятность, прогнозирование, предотвращение.

Lovkin N.B. Accident and injury prevention techniques scientific and organizational based on occurrence mechanism established in coal mining of Ukraine. – Manuscript.

Thesis presented for the degree of Doctor of Sciences (Engineering), on the 05.26.01 speciality – "Labour protection". Makeyevka State Safety in Mines Research Institute (MakNII), Makeyevka, 2003.

   The thesis deals with an urgent scientific and technological issue that consists in identifying accidents and injuries occurrence mechanism and designing of preventive technique in coal mining.
   The new methodology approach to determination of average accident and injury indices and prediction values with due account of probability distribution has been performed. Functional relationship between accident and injury indices values (two thirds of injuries taking place in accident) has been established. Various factors impact on accidents and injuries, as well as the regularity of occurrence have been identified. This has been fundamental for working out of standard/legal acts on accident prevention, selection and training of personnel and designation of functions and duties on labor protection. Procedures of accident and injury prediction and stimulation for meeting safety standards have been developed.
   Results of the study have been implemented into working out of "Mining Law of Ukraine", "Coal Mine Safety Regulations", "Safety Management Systems in Ukraine Coal Mining", "Standards on Equipment of Underground Workings, Work Places and Workers with Protection and Control Facilities for Coal Mine Specialists", and professional instructions on health, safe operation and behavior in coal mines.
   Key words: mine, accident rate, injuries, accident, safety, labour protection, probability, prediction, prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net