Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу

Анотації 

Мазницький А.С. Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія. – Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено розробленню методів геодезичних досліджень техногенної геодинаміки щодо розробки родовищ нафти і газу та циклічної експлуатації підземних сховищ газу в пористих пластах. Геодезичні методи базуються на застосуванні високоточного нівелювання, полігонометрії, світовіддалеметрії, кутових вимірюваннях, на техногенних геодинамічних полігонах, а також вимірюваннях деформацій, елементів обв'язки устя експлуатаційної свердловини. В дисертації розроблена система фізико-математичного моделювання напружено-деформованого стану колектора, гірничих порід, що його вміщують, осідань та деформацій земної поверхні. Отримано робочі формули для визначення зони впливу розробки родовищ вуглеводнів на земну поверхню та час проходження амплітуди стиснення колектора до земної поверхні. Методи базуються на механіці суцільного середовища з використанням моделі трьохфазної квазітрьохмірної фільтрації флюїду в пористому середовищі. Розроблено алгоритм і програмне забезпечення щодо визначення просторового положення осі стовбура свердловини з оцінкою характерної точки чи вибою в плані через еліпс і в просторі через еліпсоїд похибок із заданою імовірністю. Розроблено також метод апроксимації геометричних параметрів природних колекторів. На основі формул рівноваги тиску газу, температури і глибини у флюїдному середовищі розроблена методика оптимізації обсягів закачування газу в підземне сховище, визначені граничні пластові тиски при циклічній експлуатації ПСГ в пористих пластах. Основні результати праці знайшли впровадження в практику роботи геодезичних підприємств, а також при проектуванні, облаштуванні та експлуатації родовищ нафти і газу.
   Ключові слова: геодезичні спостереження, техногенний полігон, геодинаміка, похибка, деформації, осідання земної поверхні.

Maznitsky A.C. Geodesic monitoring and forecasting of man-caused dynamics of oil and gas fields. – Manuscript.

Thesis for a Doctor's degree competition on speciality 05.24.01 – Geodesy – Kiev national university of building and architecture. – Kiev, 2002.

   Thesis is devoted to development the methods of geodesic works when studying of the man-caused dynamics during development of oil and gas fields and cycling operation of underground tankless storings. Geodesic methods are based on applying high-precision levelling, polygonometry, phototachymetery, angle measurements on man-caused grounds as well as measurements the stud's elements of operating well orifice deformation. In the thesis there was developed a new direction of physical and mathematical modelling of deformation mode of natural gas reservoir, rocks that contain it, concretions and deformations of the earth's surface. The methods are based on mechanics of continua by using the model of three phase quasi three-dimensional fluid filtration in the porous medium. The algorithm and software of determining spatial position of the well bore axe with estimation of characteristic point or pit-face in the plane by an error ellipse and in the space by an error ellipsoid with the given probability have been developed. The method of approximation of geometrical parameters of the natural gas reservoirs so was developed. The method of optimisation the volumes of gas injected in the natural gas reservoirs that are based on the formulas of medium equilibrium was developed so as the limit stratum pressure during cyclic natural gas reservoirs' operation. The main results of the work have found industrial application in projecting, gas-and-oilfield construction.
   Key words: geodesic observations, man-caused ground, geo-dynamics, error, deformations and concretions of the earth's surface.

Мазницкий А.С. Геодезический мониторинг и прогнозирование техногенной геодинамики на месторождениях нефти и газа. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.24.01 – Геодезия. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры. – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена разработке методов геодезических исследований техногенной геодинамики при разработке месторождений нефти и газа и циклической эксплуатации подземных хранилищ газа в пористой среде. Геодезические методы базируются на применении высокоточного нивелирования, полигонометрии, светодальномерных, угловых измерениях, на техногенных полигонах.
   В диссертации разработана система физико-математического моделирования напряженно-деформированного состояния коллектора, вмещающих его горных пород, оседаний и деформаций земной поверхности и оптимизации на его основе проектирования и строительства техногенных геодинамических полигонов.
   Такой подход дает возможность актуализировать структуру геодезической сети, плотность пунктов наблюдений, частоту и точность их опроса.
   Получены рабочие формулы для определения зоны влияния разработки месторождения углеводородов на земную поверхность и время прохождения амплитуды сжатия коллектора до земной поверхности. Методы основываются на механике сплошной среды с использованием модели трехфазной квазитрехмерной фильтрации флюида в пористых средах. Разработаны алгоритм и программное обеспечение для определения пространственного положения оси ствола скважины с оценкой характерной точки или забоя в плане через эллипс и в пространстве через эллипсоид погрешностей с заданной вероятностью. Разработана также модель, позволяющая определять ошибку аппроксимации геометрических параметров природных коллекторов.
   Разработана математическая модель, позволяющая на основе данных геодезических измерений на геодинамических полигонах (линейных, угловых, нивелирования) выявлять неоднородность (блоковость) геологического строения месторождения нефти или газа.
   Установлена неадекватная реакция некоторых скважин на закачку и отбор газа из ПХГ: при закачке газа и поднятии земной поверхности устья этих скважин опускаются и наоборот, при отборе газа и оседании земной поверхности – поднимаются. Разработаны рекомендации по изменению конструкции низа эксплуатационной колонны таких скважин для избежания их разгерметизации, повышения надежности и долговечности.
   На основе мониторинга деформаций колонных головок эксплуатационных скважин ПХГ с помощью ПЛДС-400 установлена зависимость между численными значениями деформаций и режимами эксплуатации исследуемых скважин. В результате разработаны рекомендации по уменьшению влияния деформаций колонных головок путем управления режимами работы скважин или конструктивными изменениями их обвязки.
   На основе формул равновесия давления газа, температуры и глубины во флюидной среде разработана методика оптимизации объемов закачивания газа в подземное хранилище, определены граничные пластовые давления при цикличной эксплуатации ПХГ. Основные результаты работы нашли промышленное применение при изучении параметров техногенной геодинамики геодезическими методами, а также для проектирования, обустройства и эксплуатации месторождений нефти и газа, а также при циклической эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых пластах.
   Ключевые слова: геодезические наблюдения, техногенный полигон, геодинамика, погрешность, деформации, оседания земной поверхности.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геодезичний моніторинг та прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net