Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів

Анотації 

Маланчук З. Р. Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва.” Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертація спрямована на дослідження гідродинамічних процесів гідроруйнування, дезинтеграції і гідротранспортування матеріалів розсипів в умовах розсипних родовищ і техногенних розсипів і розробку фізико-технічних основ свердловинної гідротехнології видобутку важких металів.
   Встановлені закономірності зниження втрат корисного компонента на днищах виймальних камер у залежності від витрати робочого агента, нахилу днища, його шорсткості і процесу витягу корисного компонента з тріщин підстилаючих порід. Розроблені теоретичні основи процесу гідроелеваторного підйому пульпи і метод його розрахунку, який враховує особливості процесу її переміщення, а також вплив затоплення змішувальної камери гідроелеватора на висоту підйому. Доведено, що ефективність свердловинного гідровидобутку досягається за рахунок використання кінетичної енергії падаючого потоку пульпи для додання корисному компоненту початкової швидкості руху, розгону корисного компонента максимальної крупності до швидкості надійного гідротранспортування і підтримкою її постійною по довжині транспортування керованим профілюванням днища камери.
   Встановлена невідома раніше закономірність кількісного розподілу мінералів у техногенних розсипах. Доведено, що 95% корисного компонента сконцентровано в ядрі розсипу, параметри якого визначаються конструктивними і технологічними характеристиками промивного устаткування.
   На основі гідродинамічних процесів розмиву матеріалів розсипів і гідротранспортування рудних пульп розроблено комплект методик розрахунку параметрів технологічних процесів свердловинного гідровидобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів, який впроваджено в практику наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт.
   Реалізована у вигляді наукового відкриття і практичних досліджень закономірність формування техногенних розсипів, а також методика пошуку їхніх ядер.
   Відмінними рисами запропонованих технічних і технологічних рішень є: відсутність робітників в очисних просторах виймальних камер, збереження земної поверхні з дотриманням комплексу еколого-економічних вимог, які пред’являються до конкретного родовища, впровадження яких в проект освоєння покладів Рівненсько-Волинського регіону дало значний економічний ефект.
   Ключові слова: свердловинна гідротехнологія видобутку важких металів, гідроелеватор, гідродинамічні процеси розмиву, фізичне моделювання, гідравлічна крупність, розсипні родовища, техногенні розсипи, гідротранспорт.

Маланчук З. Р. Физико-технические основы скважинной гидротехнологии добычи тяжелых металлов россыпных месторождений и техногенных россыпей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2003.

   Работа посвящена исследованию гидродинамических процессов гидроразрушения, дезинтеграции и гидротранспортирования материалов россыпей и обоснованию параметров указанных процессов в условиях соблюдения сбалансированности расхода рабочего агента и минимизации потерь полезного компонента методом скважинной гидротехнологии. Изучены особенности размыва полезного ископаемого и подстилающих пород при приуроченности к последним полезного компонента, самотечного гидротранспорта по днищам выемочных камер, извлечения полезного компонента из трещин подстилающих пород с учетом гидродинамики и фаз рабочего агента, позволяющие оценить снижение потерь полезного компонента на днищах выемочных камер в зависимости от расхода рабочего агента, уклона днища и его шероховатости. Предложены аналитические и эмпирические зависимости гидродинамических характеристик гидроэлеватора.
   Разработаны теоретические основы процесса гидроэлеваторного подъема пульпы и метод его расчета, учитывающий особенности процесса ее перемещения, а также влияние затопления смесительной камеры гидроэлеватора на высоту подъема. Доказано, что эффективность скважинной гидродобычи достигается за счет использования кинетической энергии падающего потока пульпы для придания полезному компоненту начальной скорости трогания, разгона полезного компонента максимальной крупности до скорости надежного гидротранспортирования и поддержанием ее постоянной по длине транспортирования управляемым профилированием днища.
   Установлена неизвестная ранее закономерность количественного распределения минералов в техногенных россыпях. Доказано, что 95% полезного компонента сконцентрировано в ядре россыпи, параметры которого определяются конструктивными и технологическими характеристиками промывочного оборудования. Предложены следующие методы обнаружения техногенных месторождений и их ядер:
   - на основании анализа геологической и маркшейдерской документации предприятий, ведущих разработку россыпных месторождений;
   - по наличию специальной структуры, состоящей из вертикальных стоек и горизонтальных балок, на которые были установлены промывочные приборы;
   - на базе использования результатов аэрокосмической съемки для составления карты региона, на которой зафиксированы эрозионные депрессии;
   - по изменению состава растительного покрова техногенной россыпи, представленному в местах формирования ядра золотарником желтого цвета.
   Разработан и внедрен в практику научных исследований и проектно-конструкторских работ комплект методик расчета технологических и конструктивных параметров гидродобычных агрегатов, выемочных камер, гидротранспорта и гидроэлеваторного подъема, а также извлечения полезного компонента из трещин подстилающих пород.
   На основании анализа гидродинамических процессов размыва материалов россыпей и гидротраспортирования рудных пульп разработан комплект методик расчета параметров технологических процессов скважинной гидродобычи тяжелых металлов россыпных месторождений и техногенных россыпей, который внедрен в практику научных исследований и проектно-конструкторских работ.
   Реализована в виде научного открытия и практических рекомендаций закономерность формирования техногенных россыпей, а также методика поиска их ядер.
   Отличительными особенностями предложенных технических и технологических решений являются: отсутствие рабочих в очистных пространствах выемочных камер, сохранение земной поверхности с соблюдением комплекса эколого-экономических требований, предъявляемых к конкретному месторождению, внедрение которых в проект освоения залежей Ровенско-Волынского региона дало существенный экономический эффект.
   Ключевые слова: скважинная гидротехнология добычи тяжелых металлов, гидроэлеватор, гидродинамические процессы размыва, физическое моделирование на эквивалентных материалах, гидравлическая крупность, россыпные месторождения, техногенные россыпи, гидродобычные агрегаты, гидротранспорт.

Malanchuk Z. R. Physical and technical bases downhole hydrotechnologies of a mining of heavy metals placer of deposits and technical looses. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of engineering science on a speciality 05.15.11 - “ Physical processes of mining”. Institute of the geotechnical mechanics of N.S. Poliakov of a National Academy of sciences of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2003.

   The dissertation is directed on research of hydrodynamical processes of hydrodestruction, delimitation and hydrotransportation of materials of looses in conditions placer of deposits both technical looses and mining of physical and technical bases downhole to hydrotechnology of a mining of heavy metals.
   The laws of a decrease of losses of a useful component on the bottoms of extraction chambers are established depending on the charge of the working agent, inclination of the bottom, his roughness and process of extraction of a useful component of fractures of bases. The theoretical bases of process water of hoisting of a pulp and method of his account are developed which takes into account features of process its moving from an original rule (before mixture) in final (after mixture), and also influence of flooding of the chamber for blending a hydraulic elevator on a hoisting height. Is proved, that the efficiency of hydraulic mining by boreholes is reached at the expense of use of energy of a falling flow of a pulp for giving to a useful component of original speed of movement, dispersal of a useful component of the maximal size to speed of reliable hydrotransportation and support by its constant lengthwise transportations by a controlled structure of the bottom of the chamber.
   The law of quantitative distribution of minerals in technical looses is established unknown earlier. Is proved, that 95 % of a useful component is concentrated in a core of a loose, which parameters are defined constructive and technical characteristics of the equipment for washing.
   On the basis of hydrodynamical processes of washing out of materials of looses and water moving of ore pulps the complete set of techniques of account of parameters of technological processes of hydraulic mining by boreholes of heavy metals placer of deposits and technical looses is developed which are entered into practice of scientific researches and construction work.
   The law of formation of technical looses, and also technique of search of their cores is realized as scientific opening and practical researches.
   Distinctive features of the offered technical and technological solutions are: absence of the attendants in working excavations of extraction chambers, preservation of a surface with observance of a complex of the ecological and economic requirements showed to a concrete deposit, which intrusion in the project of development of entrails of the Rovno-Volynsk region has given significant economic benefit.
   Key words: downhole hydrotechnology of a mining of heavy metals, hydraulic elevator, hydrodynamical processes of washing out, physical modeling, hydraulic size, placer deposits, technical looses, hydraulic transport.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net