Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну

Анотації 

Ніколаєв О. В. Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2003.

   Робота присвячена питанням контролю технічного стану технологічного обладнання підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну. В зв’язку з цим проведено пошук та аналіз відомих методів та технічних засобів, показано їх недоліки та обґрунтовано недоцільність їх використання в умовах Донецького басейну. Для вирішення поставленої задачі було розроблено методику та систему контролю технічного стану ємнісним методом. Розроблена система дає можливість контролювати кут прогину трубопроводів та відносне просідання технологічних об’єктів підземного сховища газу. На основі даних розробленої системи запропонована методика дає можливість контролювати величину розподілу напружень в трубопроводах, визначати місце максимальних напружень.
   Розроблено ємнісний первинний перетворювач в якому враховано особливості його експлуатації в групах до 30 шт. розподілених на значних відстанях. Особливу увагу приділено питанню роботи первинного перетворювача при різних температурах, що мають місце на протязі цілого року.
   Проведено метрологічний аналіз розробленої системи та первинного перетворювача.
   Проведено лабораторні та натурні дослідження розробленої системи.
   Ключові слова: напружено-деформований стан, ємнісний метод, підземне сховище газу.

Николаев А. В. Разработка методики и устройства контроля параметров технического состояния технологических объектов подземных хранилищ газа в условиях Донецкого бассейна. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – приборы и методы контроля та определение состава веществ. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, 2003.

   Работа посвящена вопросам контроля технического состояния технологического оборудования подземных хранилищ газа в условиях Донецкого бассейна. Приведен анализ причин возникновения изменения параметров исследуемых технологических узлов, классифицированы факторы влияния. Показана необходимость разработки новых методов и средств контроля для определения технического состояния технологических объектов подземного хранилища газа. В связи с этим проведено поиск и анализ известных методов и приборов, показано их недостатки и доказано, что они не могут быть использованы в условиях Донецкого бассейна. Для решения поставленной задачи рассмотрены теоретико-экспериментальные предпосылки создания методики контроля.
   Была разработана методика и система контролю технического состояния технологического оборудования с применением емкостного метода. Использование предложенной методики контроля технического состояния технологического оборудования дает возможность определить параметры трубопроводов и оборудования в эксплуатационных условиях. На основе предложенной методики разработана система, которая дает возможность контролировать значение распределенных деформаций в трубопроводах, определять местонахождение максимальных напряжений. Разработанная система дает возможность контролировать угол прогиба трубопроводов и относительное проседание технологических объектов подземного хранилища газа в реальном масштабе времени.
   Разработан емкостный первичный преобразователь, в котором учтено особенности его эксплуатации в группах до 30 шт. распределенных на значительных расстояниях. Особенное внимание уделено вопросу эксплуатации первичного преобразователя при разных температурах, которые имеют место на протяжении года.
   Проведен метрологический анализ разработанной системы и первичного преобразователя.
   Проведено лабораторные и натурные исследования разработанной методики и системы. Натурные исследования проводились на протяжении трех лет на технологических узлах Краснопоповского подземного хранилища газа.
   Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, емкостный метод, подземное хранилище газа.

Nicolayev O. V. Working out method and device for testing parameters of technical state of underground storage facility in conditions of basin of Donets. – Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Engineering Sciences by speciality 05.11.13 – Methods and Devices of Testing and Defining Matter Composition. – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2003.

   The work is devoted questions of technical state testing of underground storage facility in conditions of basin of Donets. In connection with it an analysis and an information retrieval of known methods and devices were performed. Their disadvantages were shown and variance of their involvement in condition of basin of Donets was proved. To solve the problem put by a method and a device was worked out for technical state testing by capacitance method. The worked out device gave an opportunity to test a caving in angle of pipelines and relative surface subsidence of technological objects of underground storage facility. On the given results from the worked out device the proposal method gives the opportunity to test a value of distribution of mode of deformation and to define a place of maximum value.
   A capacitance transducer worked out. Conditions of it exploitation in groups till 30 items and its distribution in large distances were took into account. A special attention was devoted to question of exploitation of transducer in different temperatures which happens during whole year.
   Metrological analysis of worked out device and transducer were performed.
   Laboratory and full scale investigation of worked out device were performed.
   Keywords: the mode of deformation, the capacitance method, underground storage facility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net