Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)

 Анотації

Аносов І.П. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-концептуальних основ антропологізму як чинника гуманізації освіти. За допомогою аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та історії педагогіки конкретизовано його місце в педагогічних принципах. У процесі дослідження антропологізму в гуманізації освіти з’ясовано, що врахування цього чинника впливає на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання і виховання в конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі.
   У дисертації з’ясовано особливості сучасного антропологізму, розкрито його роль у гуманізації освіти, визначено культурологічні, соціально-психологічні аспекти антропологізму як освітнього чинника, проаналізовано педагогічний досвід реалізації антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи і критерії реалізації педагогічного антропологізму в цих інноваціях і в підготовці вчителя.
   Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані при розробці освітніх стандартів, навчальних планів, змісту і методів освітньої діяльності, у процесі підготовки майбутнього вчителя до реалізації гуманних основ освіти.
   Ключові слова: антропологізм, антропологія, антропологія педагогічна, антропологічний підхід, гуманізація освіти, особистісно-орієнтована освіта, педагогічні інновації.

Аносов И.П. Антропологизм как фактор гуманизации образования (теоретико-концептуальные основы). – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01. – общая педагогика и история педагогики. – Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию теоретико-концептуальных основ антропологизма как фактора гуманизации образования. На основе анализа характерных признаков антропологизма в контексте генезиса общей педагогики конкретизировано его место в педагогических принципах и в гуманизации образования; установлено, что антропологизация влияет на выбор целей, содержания учебно-воспитательного процесса, средств, форм и способов педагогического воздействия и реализации дифференцированного и индивидуального подходов.
   Антропологическое измерение гуманизации образования “придает” определенную активность всем ее составляющим (гуманистическое целеопределение, гуманизация содержания образования, гуманизация организационно-управленческих основ педагогического процесса и подготовки учителя).
   Антропологизм, подчеркивая биосоциодуховную сущность человека, дополняет сущность гуманизма коэволюционной доминантой и вводит природу в сферу действия аксиологии.
   Антропологизм в педагогике раскрывается как система норм, правил, идеалов и ценностей, которые регулируют взаимодействие всех участников образовательного процесса, обуславливает целостный способ изучения личности в единстве всех форм ее экзистенции, позволяет включить в исследовательское поле биосоциодуховные феномены жизнедеятельности человека, ориентирует на изучение не абстрактного человека, а конкретного – Homo еducandus в конкретных образовательных условиях.
   В диссертации исследована эволюция, интеграция, дифференциация антропологических знаний и установлены этапы, тенденции и проблемы развития антрополого-образовательных поисков, акцентировано возникновение самостоятельной отрасли научного знания – педагогической антропологии. В рамках анализа антропологической интеллектуальной мировой традиции определены культурологические, социально-психологические аспекты антропологизма как образовательного фактора и установлена взаимосвязь антропологических поисков с состоянием, потребностями, уровнем информированности общества на том или ином этапе.
   В исследовании обоснован антропологизм как фактор гуманизации образования и определено его значение в категориальной плоскости общей педагогики на основе сопоставления понятий, которые в науке и практике часто идентифицируются (антропология, антропологизм, антропологический подход, антропоцентризм, антропологический фактор). Категориальная корректность позволила доказать, что антропологизм в современных образовательных условиях в рамках гуманистической парадигмы обучения и воспитания является теоретико-методологической основой гуманистической направленности таксономии, содержания педагогических инновационных технологий и определение критериев антропологичности процесса развития и саморазвития личности.
   В диссертации на основе анализа педагогического опыта гуманистически-ориентированных инноваций установлено, что более всего антропологичности в образовании соответствует личностно-ориентированная модель образования, которая опирается на принципы гуманности, педоцентризма, на интерактивность, индивидуализацию, дифференциацию и т.п.
   Анализ педагогического опыта и обобщение эмпирических данных в исследовании дали возможность обосновать требования к подготовке будущего учителя и установить параметры соответствия личностной программы развития и саморазвития того, кто желает быть педагогом, и образовательной программы педагогического учебного заведения.
   Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при разработке образовательных стандартов, учебных планов, содержания и методов образовательной деятельности и в процессе подготовки будущего учителя к реализации гуманных основ образования.
   Ключевые слова: антропологизм, антропология, антропология педагогическая, антропологический подход, гуманизация образования, личностно-ориентированное образование, педагогические инновации.

Anosov I.P. Anthropologism as the factor of education humanism (theoretico-conceptual basis). - Manuscript.

Dissertation for Doctor of pedagogical science Degree in speciality 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogics. - National M.P. Dragamanov Pedagogical University, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to research of theoretico-conceptual basis of anthropologism as the factor of education humanism. On the basis of anthropological typical characteristics analysis in the context of general pedagogics genesis its place is made concrete in pedagogical principles. In the process of anthropological research in the sphere of education humanism it is stated that its accounting influences the aim choice of educational process contents, means, forms and pedagogical process ways in the concrete pedagogical system, the realization ways of differential and individual approaches.
   In the research modern anthropological peculiarities are determined, the anthropological role in the humanism of pedagogical process is discovered: culturological, socio-psychological aspects of anthropologism as the educational factor are determined; the pedagogical experience of anthropological approach realization in humane oriented innovations is analysed; realization principles and criteria of pedagogical anthropologism in these innovations and teacher's training are determined.
   The research data can be used at working out educational standards, curricula, contents and methods of educational activity and in the process of the intending teacher's training to humane educational basis realization.
   Key words: anthropologism, anthropology, pedagogical anthropology, anthropological approach, new methods of teaching, personally-oriented education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net