Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів

Анотації 

Піталенко Є.І. Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11.-Фізичні процеси гірничого виробництва. – Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Донецьк 2003 р.

   Дисертація присвячена проблемам управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів у Центральному районі Донбасу на основі використання отриманих закономірностей проявів гірничого тиску при щитовому відпрацюванні механізованими агрегатами, і також при традиційній (лавами по простяганню) системі відпрацювання.
   У роботі на основі результатів експериментальних досліджень у 46 вибоях шахт ВО “Артемвугілля”, ВО “Дзержинськвугілля” і ВО “Орджонікідзевугілля”, отримані дані про параметри проявів гірничого тиску в очисних і підготовчих виробках, і також дані про геомеханічні процеси навколо виробок гірничого масиву. Це дозволило розробити новий спосіб охорони підготовчих пластів виробок (штреки, печі при щитовому відпрацюванні) заснований на попередньому розвантаженні навколишнього гірничого масиву за допомогою попереднього зволоження вугільного пласта водяними розчинами ПАР. Вперше були виконані експериментальні дослідження геомеханічних процесів навколо щитового вибою (вибоїв), як у безпосередній, так і основній покрівлі, а також на рівні підроблюваного вентиляційного горизонту. В результаті аналізу отриманих даних і виконаного моделювання створений новий спосіб відпрацювання крутих пластів щитовими агрегатами, що забезпечує зменшення до 30 – 40 % деформацій земної поверхні.
   Цей спосіб був використаний групою інститутів під керівництвом Дніпргіпрошахта і ВНДМІ при розробці проектів захисту земної поверхні для всіх шахт м.м. Горлівка і Дзержинськ.
   Впровадження результатів роботи дозволить одержати річний економічний ефект до 2187,06 тис. грн. для однієї шахти.
   Ключові слова: вугільний пласт, круте падіння, геомеханічні процеси, щитове відпрацювання, управління станом гірничого масиву, захист поверхні від підробки.

Pitalenko Y. J. "Management of geomechanical processes at improvement of abrupt coal layers". - Manuscript.

The dissertation on competition of a degree of the doctor of engineering science on a speciality 05.15.11.- "Physical processes of mountain manufacture" -Institute of physics of mountain processes of Ukrainian National Academy of Science, Donetsk 2003.

   The dissertation is devoted to problems of management of geomechanical processes at improvement of abrupt coal layers in the Central area of Donbass on the basis of use of the received laws of displays of mountain pressure at panelboard improvement by the mechanized units, and as at traditional (lavas on spread) system of improvement.
   In work on the basis of results of experimental researches in 46 mine longwalls of Industrial Associacion (IA) "Artiomugol", 1A "Dserdjinskugol", and IA "Ordjonikidseugol", the data on parameters of displays of mountain pressure in clearing and preparatory manufactures, and as the data on geomechanical processes in a mountain file, environmental manufacture are received. It has allowed to develop a new way of protection of preparatory layers of manufactures (drifts, furnace at panelboard improvement) based on preliminary unloading of an environmental mountain file with the help of preliminary humidifying of a coal layer by SAS . Experimental researches of geomechanical processes in a vicinity panelboard of longwalls, as in direct, and basic roof, and as at a level which is worked of ventilating horizon, for the first time were executed. As a result of the analysis of the received data and executed modeling the new way of improvement of abrupt layers by panelboard units ensuring reduction up to 30 - 40 % of deformations of a terrestrial surface is created.
   This way was used, by development by group of institutes under a management of Dneprogiproshahta and HEED of the projects of protection of a terrestrial surface for all mines of cities Gorlovka and Dserdjinsk.
   The introduction of results of work will allow to receive annual economic benefit up to 2 187,06 thousand UA grh for one mine.
   Key words: a coal layer, abrupt fall, geomechanical processes, panelboard improvement, management of a condition of a mountain file, surface protection from undermining.

Питаленко Е.И. Управление геомеханическими процессами при отработке крутых угольных пластов”. – Рукопись.

Диссертация на соискание степени доктора технических наук по специальности 05.15.11.-Физические процессы горного производства. Институт физики горных процессов НАН Украины, г. Донецк 2003 г.

   Диссертация посвящена проблемам управления геомеханическими процессами при отработке крутых угольных пластов в Центральном районе Донбасса на основе использования полученных закономерностей проявлений горного давления при щитовой отработке механизированными агрегатами, а так же при традиционной (лавами по простиранию) системе отработки.
   В работе на основе результатов экспериментальных исследований в 46 забоях шахт ПО “Артемуголь”, ПО “Дзержинскуголь” и ПО “Орджоникидзеуголь”, получены данные о параметрах проявлений горного давления в очистных и подготовительных выработках, а так же данные о геомеханических процессах в окружающем выработку горном массиве при его отработке широкими полосами по падению с применением механизированных щитовых агрегатов в сложных горногеологических условиях, характеризующихся мелкоамплитудными тектоническими нарушениями и зонами повышенного горного давления (ЗПГД). Это позволило разработать новый способ охраны подготовительных пластов выработок (штреки, печи при щитовой отработке) основанный на предварительной разгрузке окружающего горного массива с помощью предварительного увлажнения угольного пласта водными растворами ПАВ (поверхностно – активных веществ). Разработаны технологические схемы применения этого способа для различных горно – геологических условий.
   Впервые были выполнены экспериментальные исследования геомеханических процессов в окрестности щитового забоя (забоев), как в непосредственной, так и основной кровле, а так же на уровне подрабатываемого вентиляционного горизонта. Это позволило получить новые закономерности проявлений процесса сдвижения горного массива в окрестности щитового забоя, которые характеризуются аномальным характером деформирования горного массива в лежачем и висячем боку и принципиальном отличающемся от ранее установленного при традиционном способе отработке – лавы по простиранию. При этом максимум деформаций реализуется под местом встречи пласта с вентиляционным горизонтом и по величине вертикальные деформации в 1,3 – 1,5 раза выше, чем при лавах по простиранию. Так же впервые отмечены деформации в лежачем боку отрабатываемого пласта (на расстоянии до 70м по вентиляционному горизонту). В результате анализа полученных данных и выполненного математического моделирования и моделирования на эквивалентных материалах получены новые зависимости для расчета деформаций подрабатываемого горного массива при щитовой отработке крутых пластов, что явилось основой для создания нового способа отработки крутых пластов щитовыми агрегатами, обеспечивающего уменьшение до 30 – 40% деформаций земной поверхности. При этом крепление печей и их охрана осуществляется с применением конструкций из БЖБТ с заданной податливостью и сопротивлением, определяемыми по разработанной в работе методике.
   Этот способ был использован при разработке группой институтов под руководством Днепргипрошахта и ВНИМИ проектов защиты земной поверхности для всех шахт г.г. Горловка и Дзержинск.
   Внедрение результатов работы позволит получить годовой экономический эффект до 2187,06 тыс. грн. для одной шахты.
   Ключевые слова: угольный пласт, крутое падение, геомеханические процессы, щитовая отработка, управление состоянием горного массива, защита поверхности от подработки.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net