Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах

Анотації 

Прокопенко В.С. Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. – Національний науково-дослідний інститут охорони праці. – Київ, 2002.

   Установлені закономірності формування і дії вибуху в скельних породах зарядів у рукавах у водному або повітряному середовищі свердловин, на основі яких вирішена важлива науково-прикладна проблема розробки і впровадження фізико-технічних основ руйнування скельних порід вибухами цих зарядів, що забезпечує значне зниження витрати і вартості застосовуваних ВР. Отримано: закономірності зміни напружено–деформованого стану порід залежно від віддалі до вибуху, величини і типу зазору (вода, повітря), швидкості дилатансії; раціональні розміри зазорів залежно від міцності порід, параметрів середовища зазору і вибухової речовини; посилення пульсуючої дії вибуху і неоднорідності навантаження породи; закономірності динаміки формування зарядів, метод аналізу і вибору параметрів заряджання свердловин; закономірності усадки зарядів при їх водонаповненні; обґрунтовані параметри ініціаторів для надійного ініціювання основних зарядів; способи і засоби укладки рукава в пакет і подачі його в процесі заряджання; методику розрахунку параметрів підривних робіт і рекомендації з формування рецептур вибухових речовин.
   Результати досліджень впроваджені на гірничодобувних підприємствах Росії і України і мають високу ступінь готовності до більш широкого впровадження.
   Ключові слова: скельна порода, вибух, руйнування, свердловина, рукав, зазор, вибухова речовина, заряджання.

Прокопенко В.С. Физико-технические основы разрушения скальных пород взрывами скважинных зарядов взрывчатых веществ в рукавах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства. – Национальный научно-исследовательский институт охраны труда. – Киев, 2002.

   Установлены закономерности формирования и действия взрыва в скальных породах зарядов в рукавах в водной или воздушной среде скважин, на основе которых решена важная научно-прикладная проблема создания и внедрения физико-технических основ разрушения скальных пород взрывами этих зарядов, что обеспечивает значительное снижение расхода и стоимости применяемых ВВ.
   На основе современной дилатансионной модели горной породы В.Н. Николаевского решена начально-краевая задача о действии взрыва в скальных породах скважинных зарядов ВВ в рукавах с учетом связанности полей термодинамических параметров системы продукты детонации–заполнитель зазора (вода, воздух)–горная порода, в результате решения которой получены: закономерности изменения напряженно-деформированного состояния пород в зависимости от расстояния к источнику взрыва и времени, скорости дилатансии, отношения радиуса скважины к радиусу заряда, свойств вещества заполнителя зазора; теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что размещение ВВ в рукаве в сухой или обводненной скважине с оптимальным зазором, равным 0,15…0,30 радиуса скважины, вызывает увеличение радиуса зоны разрушения на 17…30 %, величина которого уменьшается по мере увеличения прочности породы и уменьшения детонационных характеристик ВВ; наряду с известными фактами снижения начального давления, среднего гидростатического давления с расстоянием и увеличением времени действия импульса происходит усиление пульсирующего действия взрыва и неоднородности нагружения породы.
   Разработаны математические модели динамики процесса формирования зарядов ВВ в рукавах в сухих и обводненных скважинах при дискретно-порционном и непрерывном загружении ВВ, при исследовании которой установлено: невозможно сформировать заряд в рукаве при уровне воды в скважине выше граничного, величина которого при заданных диаметрах рукава и скважины, а также силы торможения рукава зависит от глубины, угла наклона скважины и суммарного коэффициента фильтрации скважинной воды в заряд; исследована и определена сила торможения рукава, являющаяся важным управляющим фактором, который влияет на динамику всего процесса формирования заряда; анализ параметров скважин и выбор режима подачи ВВ упрощаются при использовании разработанного метода построения диаграмм процесса загрузки в координатах “производительность потока ВВ – высота столба воды в скважине”.
   При исследовании процесса квазистатического формирования заряда сыпучего аммиачно-селитренного ВВ установлено, что усадка его происходит в основном в начальные 2…5 часов в результате растворения, уплотнения ВВ, сгибания колонки заряда и ряда других факторов.
   Разработан метод выбора рационального режима инициирования параметров зарядов ВВ в рукавах для повышения их эффективности; на основании результатов научных исследований разработаны и обоснованы: способы и технические средства формирования зарядов в рукавах; требования к свойствам ВВ в рукавах, способы получения этих свойств и составы, удовлетворяющие этим требованиям; методика расчета параметров взрывных работ с использованием скважинных зарядов в рукавах.
   Результаты исследований прошли промышленные испытания и с высокой экономической эффективностью внедрены на горных предприятиях Украины и России. Разработки диссертации обладают высокой степенью готовности к более широкому внедрению на многих горных предприятиях Украины.
   Ключевые слова: скальная порода, взрыв, разрушение, скважина, рукав, зазор, взрывчатое вещество, заряжание.

Prokopenko V.S. Physical and technical bases of hard rocks fracture with explosions of blasthole explosive charges in hoses. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of Dr.Sci.Tech. on a speciality 05.15.11 – physical processes of mining. – National scientific research institute of labour protection. – Kiev, 2002.

   Regularities of forming and action of explosion of charges in hoses in water or air medium in blastholes are investigated. On this basis the important scientific-applied problem of creation and introduction of physical and technical bases of hard rocks fracture with explosions of this charges to reduce an expenditure and costs of used explosives is solved. The received results: regularities of change of stressed-strained rock state in dependence on distance to explosion, dimensions and type of clearance (water, air), dilatancy velocity; optimum clearance dimensions in dependence on rock strength, clearance and explosives parameters; amplification of pulsing action of explosion and rock loading inhomogeneity; dynamics regularities of charges forming; method of analysis and choice of borehole charging parameters; charges shrinkage regularities while water filling; the proved parameters of initiators for reliable charges initiation; methods and means of folding polymeric hose in packet and feeding it during charging; blasting parameters calculation methods; recommendations on forming of explosive compositions.
   The results of researches are introduced in mining enterprises of Russia and Ukraine and have a high readiness degree for wider introduction.
   Key words: rock, blast, fracture, blasthole, hose, clearance, explosive, charging.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net