Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації

Анотації 

Ровінський В.А. Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Франківськ, 2003.

   Робота присвячена питанням контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок. Акцентована увага на використанні ватметрографічних методів діагностування ШГНУ. З цією метою проведене вдосконалення ватметрографічного методу та розроблені технічні засоби для контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок. Запропонована методика дозволяє об’єднати переваги двох відомих методів діагностування ШГНУ – динамографічного та ватметрографічного, забезпечивши при цьому визначення більшої кількості технічних станів об’єкта діагностування. Дана методика дозволяє визначати зведену масу компенсаційних вантажів верстата-качалки, яка необхідна для процесу його зрівноважування. Методика враховує швидкість обертання ротора привідного електродвигуна верстата-качалки та розрахована на багатоваріантність використання, яка має на меті за рахунок надлишкового введення сигналів, що містять діагностичну ознаку, забезпечити покращені характеристики з точки зору надійності в експлуатації, що важливо для стаціонарних та напівстаціонарних систем.
   Розроблено ватметрографічний вимірювальний перетворювач, в якому враховано особливості експлуатації ШГНУ. Проведено метрологічний аналіз та натурні дослідження розробленого пристрою.
   Ключові слова: ватметрограма, момент, ШГНУ, верстат-качалка, діагностування, контроль, швидкість обертання.

Ровинский В.А. Усовершенствование ваттметрографических методов диагностирования штанговых глубинно-насосных установок для добычи нефти и разработка технических средств для их реализации. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - приборы и методы контроля и определения состава веществ. - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, г. Ивано-Франковск, 2003.

   Работа посвящена вопросам контроля технического состояния штанговых глубинно-насосных установок (ШГНУ). Большое внимание в ней уделено использованию ваттметрографических методов диагностирования ШГНУ. Проведена работа по усовершенствованию математических моделей станков-качалок (СК) с учетом инерционных свойств их движущихся частей, а также более полного учета особенностей их кинематической схемы. Модернизация ваттметрографического метода проведена с точки зрения возможности получения динамограмм из ваттметрографических зависимостей, в связи с распространением динамографирования как основного средства диагностирования ШГНУ.
   Показано, что для улучшения качества преобразования "ватметрограмма/динамограмма" необходимо повышение точности расчета крутящего момента асинхронного электродвигателя ШГНУ из значения его измеренной потребляемой мощности. В связи с этим предложено учитывать изменение скорости вращения ротора электродвигателя при расчете его крутящего момента. Кроме того, установлено наличие асимптотических разрывов динамограмм, рассчитанных из ваттметрографических зависимостей, при наличии паразитной постоянной составляющей в сигнале ваттметрограммы.
   Принимая потери преобразования асинхронного электродвигателя как постоянную составляющую, предложен способ ее компенсации при расчетах на основе учета знаков асимптотических разрывов в граничных точках цикла качания СК. Проведена разработка метода скоростных характеристик, использующего сигнал скорости вращения ротора электродвигателя в качестве источника диагностической информации, который может быть использован для диагностирования ШГНУ в случае потери работоспособности основного ваттметрографа. Принимая во внимание возможный широкий диапазон механических нагрузок электродвигателя ШГНУ, к ваттметрографу выдвинуты требования повышенной точности преобразования в области минимальных значений потребляемой мощности.
   Разработан метод косвенного определения приведенных масс уравновешивающих грузов СК, основанный на расчете из данных, полученных в результате синхронного динамо- и ватметрографирования. При этом значения масс, полученные при расчетах, учитывают массы остальных движущихся частей СК, чем повышают качество преобразования "ватметрограма/динамограма" и упрощают проведение уравновешивания СК. Метод основан на поиске максимума двумерной кореляционной функции, полученной для экспериментальной и расчетных ватметрограмм. При этом ряд расчетных ватметрограмм может быть получен из экспериментальной динамограммы на основе усовершенствованной математической модели СК для полного диапазона возможных значений масс уравновешивающих грузов.
   Предложено для оценки состояния редуктора СК и электрооборудования использовать спектральное представление сигналов тока потребления и мгновенной мощности электродвигателя ШГНУ без усреднения на периоде 50Гц, с целью расширения частотного диапазона спектров исследуемой функции.
   С учетом полученных теоретических результатов разработана микропроцессорная система диагностирования ШГНУ, включающая в себя преобразователь электрической мощности В-3 и персональную ЭВМ с диагностическим программным обеспечением. Преобразователь электрической мощности выполнен по двухпроцессорной схеме для улучшения показателя надежности. В качестве вычислительных средств использованы микроконтроллеры AT90S8535. Диагностическое программное обеспечение в составе системы позволяет производить: измерение ваттметрограмм, динамограмм и скоростных характеристик, расчет динамограмм на основе ваттметрографических зависимостей, временное и спектральное отображение сигналов. Система прошла промышленные испытания и может быть использована нефтедобывающими предприятиями.
   Ключевые слова: ваттметрограмма, момент, ШГНУ, станок-качалка, диагностирование, контроль, скорость вращения.

V.A. Rovinskiy. Improvement of powermetering methods of diagnostics of beam-pump units and working out the technical means for their implementation. - Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Technical Sciences by speciality 05.11.13 – "Methods and Devices of Testing and Defining of Matter Composition". – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil And Gas, Ivano-Frankivsk, 2003.

   The work is dedicated to the problems of technical state monitoring of beam-pump units. The attention was focused on using powermetering methods of diagnostics of beam-pump units. Toward this end the improvement of powermetering method has been accomplished and technical means for technical state monitoring of beam-pump units are developed. The proposed method allows to unite the advantages of two known methods of diagnostics, namely powermetering and dynamometering, providing determination of greater amount of technical states. This method allows determining the resulted mass of counterweights of machine-tool, which is needed for the process of his rapid balancing. The method takes into account rotation speed of rotor of electric motor, and thus using additional diagnostic signals provides improved characteristics of reliability, which is important for stationary and partly stationary diagnostic systems.
   The powermetering device adjusted to exploitation conditions of beam-pump units has been developed. The metrological analysis and model researches of the developed device is conducted.
   Keywords: powermeter card, torque, beam-pump unit, diagnostics, monitoring, rotation speed.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net