Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками

Анотації 

Семенченко Д.А. Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - "Гірничі машини". Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2003.

   Дисертація присвячена обгрунтуванню параметрів аксіальних коронок прохідницьких комбайнів. У роботі дається новий розв'язок актуальної технічної задачі підвищення продуктивності та ефективності використання комбайнів для механізації підготовчих робіт.
   У роботі подана класифікація режимів роботи виконавчого органа з аксіальними коронками і розроблена математична модель процесу руйнування і формування вектора зовнішнього навантаження на виконавчому органі при його роботі в різних режимах, з урахуванням форми коронки, кількості, напрямку і розміру кута навивання спіралей. На основі експериментальних досліджень запропонована залежність для визначення сили подачі на поворотному різці від величини кінематичної зміни заднього кута. Теоретично встановлений комплексний вплив форми коронки, кількості, напрямки і розмір кута навивання спіралей на формування кінематичних параметрів зрізу і кутів різця.
   Обгрунтований метод оптимізації виконавчого органа з аксіальними коронками і розроблена інженерна методика вибору раціональних конструктивних і режимних параметрів аксіальної коронки.
   Ключове слово: прохідницький комбайн, виконавчий орган, аксіальна коронка, процес стружкоутворення, питомі енерговитрати, вектор зовнішнього навантаження, продуктивність, оптимізація.

Семенченко Д.А. Обоснование параметров исполнительного органа проходческих комбайнов с аксиальными коронками.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - "Горные машины". Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена обоснованию параметров аксиальных коронок проходческих комбайнов. В работе дается новое решение актуальной технической задачи повышения производительности и эффективности использования комбайнов для механизации подготовительных работ.
   Особенностью процесса обработки подготовительного забоя проходческим комбайном с аксиальными коронками являются большое разнообразие режимов работы исполнительного органа; отличие форм и площади обрабатываемого сечения, обусловленное режимом и схемой обработки забоя; наличие режимов, при которых разрушение забоя осуществляется резцами с малым радиусом установки и для которых возможны значительные кинематические изменения углов при резании. На основе анализа работы комбайна разработана классификация режимов работы исполнительного органа по критериям: выполняемой технологической операции; особенности технологической операции; типу бокового реза; схемы обработки забоя исполнительным органом.
   Разработана математическая модель определения параметров вектора внешнего возмущения, формируемого на исполнительном органе с аксиальными коронками в различных режимах его работы. Модель позволяет учесть влияние структуры массива забоя и физико-механические свойства разрушаемых прослойков на формирования вектора внешнего возмущения; определять толщину и ширину среза на резцах, а также кинематические изменения углов резцов исполнительного органа при различных положениях коронок по углу поворота по известным параметрам схемы набора режущего инструмента и системы подачи исполнительного органа.
   В работе установлено, что при оптимизации параметров аксиальных коронок составляющие усилия разрушения должны определяться по экспериментально полученным зависимостям, учитывающим физико-механические свойства горного массива, тип и параметры режущего инструмента. Разработанные трехкомпонентный тензокулак, методика и стенд для определения составляющих усилия разрушения позволяют экспериментально устанавливать для конкретных пород зависимости силы резания, силы подачи и бокового усилия, обеспечивающие возможность их задания с учетом кинематических изменений параметров среза и углов резца. Впервые, на основе экспериментальных исследований предложена зависимость для определения силы подачи на поворотном резце от величины кинематического изменения заднего угла.
   На базе модельных исследований впервые теоретически установлено комплексное влияние формы коронки, количества, направления и величины угла навивки лопастей на формирование кинематических параметров среза и углов резца. Форма боковой поверхности аксиальных коронок определяет закономерности формирования толщины среза на резцах при боковом резе в зависимости от радиуса установки их вершин. Количество спиралей, направление и величина угла их навивки оказывают существенное влияние на параметры процесса стружкоутворення при боковом резе исполнительного органа.
   В работе разработан метод оптимизации параметров аксиальных коронок. Методом предусматривается декомпозиция пространства проектирования и выполнение поэтапной оптимизации параметров. На его основе разработана инженерная методика выбора рациональных конструктивных и режимных параметров аксиальной коронки по критерию минимальных удельных энергозатрат. Использование методики позволяет снизить удельные энергозатраты на разрушение массива на 20 – 40% и повысить теоретическую производительность комбайнов в 1,2 – 1,4 раза.
   Ключевые слова: проходческий комбайн, исполнительный орган, аксиальная коронка, процесс стружкообразования, удельные энергозатраты, вектор внешнего возмущения, производительность, оптимизация.

Semenchenko D.A. Grounding of parameters of acting unit of heading combines with axial bits.

The dissertation on taking of the Candidate of Technical Science degree on speciality 05.05.06 - "Mining machines". – Donetsk National Technical University, Donetsk, 2003.

   The dissertation is devoted to grounding of the axial bit parameters of heading machines. In the work new solution of urgent technical problem of increasing of productivity and effectiveness of the combines for mechanization of heading of workings is given.
   In the dissertation the classification of working regimes of the acting unit with the axial bits is given and the mathematical model of crashing process and formation of vector of external disturbance on the acting unit during its operation in different regimes, with taking into account the shape of bit, number of vanes, direction and twist angle of vanes. Based on experimental research the dependence for determination of driving force on rotary cutter from the value of kinematic changing of its back angle is proposed. In theory the complex influence of shape of bit, number, direction and twist angle of vanes on formation of kinematic parameters of shear and cutter angles is determined.
   The method of increasing of effectiveness of acting unit with the axial bits is grounded and engineer method of the choice of rational structural and regime parameters is developed.
   Key words: heading machine, acting unit, axial bit, crash process, specific power inputs, vector of external disturbance, productivity, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів виконавчого органа прохідницьких комбайнів з аксіальними коронками

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net