Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля

Анотації 

Самкова Е.Р. Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2003.

   У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної науково-технічної задачі, що має важливе народногосподарське значення і полягає в установленні закономірностей процесу засмічення вугілля в комплексно-механізованих лавах пологих пластів, його взаємозв'язку з природним середовищем, технологією й економікою, розробці методів прогнозу засмічення і управління технологією вуглевидобутку, що забезпечують підвищення її ефективності.
   Установлені нові кількісні закономірності формування рівня засмічення вугілля, покладені в основу розробки його математичних моделей і нового методу прогнозу. Розроблені, апробовані і впроваджені нові методи управління технологією вуглевидобутку, засміченням і зольністю вугілля, що базуються на: оптимізації одержаних математичних моделей за критерієм мінімального засмічення; установленні середніх і граничних нормативів зольності; складанні й реалізації планів організаційно-технічних і спеціальних технологічних заходів щодо зниження зольності; запропонованій системі матеріального стимулювання підвищення якості праці та вугільної продукції.
   Ключові слова: комплексно-механізовані лави, технологія, ефективність, засмічення, зольність вугілля, математичні моделі, управління.

Самкова Э.Р. Повышение эффективности технологии угледобычи в комплексно-механизированных лавах пологих пластов по фактору засорения угля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2003.

   Защищается диссертационная работа, в которой выполнено теоретическое обобщение и дано новое решение актуальной научно-технической задачи, имеющей важное народнохозяйственное значение и заключающейся в установлении закономерностей процесса засорения угля в комплексно-механизированных лавах пологих пластов, его взаимосвязи с природной средой технологией и экономикой, разработке методов прогноза засорения и управления технологией угледобычи, обеспечивающих повышение ее эффективности.
   В процессе выполненных теоретических, лабораторных и шахтных исследований разработан новый метод прогноза засорения и зольности добываемого угля, отличающийся от известных повышенной точностью и надежностью оценок. Сущность метода состоит в формировании зон с низким и высоким уровнем засорения, установлении их по разработанной распознающей системе и последующей оценки зоны по многофакторным регрессионным зависимостям. Научным фундаментом разработанного метода являются установленные в работе новые качественные и количественные закономерности формирования уровня засорения угля, его математические модели и научно-методические принципы создания, обеспечивающие учет большого разнообразия и изменчивости условий эксплуатации механизированных комплексов, возможность моделирования уровня засорения угля при реализации в лаве различной технологической обстановки и осуществление регулирующих воздействий по его снижению. Стандартная ошибка оценки величин эксплуатационной зольности угля, учитывающая ошибки распознающей системы и регрессионных моделей, составляет при этом 4%, а средняя ошибка аппроксимации – 11%.
   На основе полученных результатов разработаны новые методы управления технологией угледобычи и зольностью добываемого угля, базирующиеся на:
   - оптимизации математических моделей по критерию минимального засорения угля;
   - установлении средних и предельных нормативов зольности, максимально учитывающих особенности природных, технических, технологических и организационных условий работы комплексно-механизированных очистных забоев;
   - составлении и реализации планов организационно-технических и специальных технологических мероприятий по снижению зольности угля, обеспечивающих отбор наиболее эффективных из них, оценку их технической и экономической целесообразности;
   - предложенной системе материального стимулирования повышения качества труда и угольной продукции.
   Результаты выполненных исследований обеспечивают прирост прибыли от реализации угля, рост нагрузки на очистной забой, снижение издержек производства, расширение информационной базы проектирования, технического нормирования, повышение оперативности проектирования, планирования и управления, безопасности работ и технологической дисциплины. Они приняты к использованию и реализованы на шахтах, ГП, учебных и проектных институтах. Фактический экономический эффект от внедрения отдельных положений работы составляет 72449 грн., из которых 28979 грн. – доля автора.
   Ключевые слова: комплексно-механизированные лавы, технология, эффективность, засорение, зольность угля, математические модели, управление.

Samkova E.R. Increase of efficiency of technology of a coal mining in the mechanized longwalls of flat seams under the factor of a contamination of coal. - The Manuscript.

Ph.D. thesis on competition of a scientific degree of candidate of engineering science on a specialty 05.15.02 - Underground development of deposits of minerals. - Donetsk national technical university, Donetsk, 2003.

   The thesis is defended in which theoretical generalization is executed and the new decision of the actual scientific and technical task, having the important economic value and consisting in an establishment of laws of process of a contamination of coal in mechanized lavas on flat layers and its interrelation with the natural environment by technology and economy and development of methods of the forecast of a contamination and management of the coal output technology, providing increase of its efficiency, is given.
   The new principles of formation of a contamination of extracted coal are established, which accepted in the mathematical models. New methods of management by technology of a coal mining, a contamination and ash content of the coal, basing are developed, approved and introduced. Its are based on: optimization of the received mathematical models by criterion of the minimal contamination; an establishment of average and limiting specifications of ash content; drawing up and realization of plans of organizational-technical and special technological actions for a decrease of ash content; to the offered system of material stimulation of improvement of quality of work and coal production.
   Key words: the mechanized longwalls, technology, efficiency, contaminations, ash content of coal, mathematical models, management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності технології вуглевидобутку в комплексно-механізованих лавах пологих пластів за фактором засмічення вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net