Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

Анотації 

Смоланов І.М. Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата технічних наук за фахом 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва” - Інститут фізики гірничих процесів НАН України, м. Донецьк, 2003.

   У дисертаційній роботі запропоновано методику і подано ідентифікацію речовин, що виділяються з вугілля під час нормальної і підвищеній температури при тривалому збереженні вугілля.
   Запропоновано систему рівнянь і аналітичне развязання задачі метановиділення з часток відірваного від масиву вугілля різних фракцій та часу відбійки, що відрізняються від відомих тим, що враховують інтенсивність переходу метану зі зв'язаного у вільний стан.
   Методом математичного моделювання процесу знайдені залежності для визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії і порівняння для опису динаміки переходу метану зі зв'язаного у вільний стан.
   Розроблено математичну модель метанонакопичення у вугільних бункерах при різній інтенсивності їхнього завантаження вугіллям, години відторгнення вугілля від масиву, ємності бункера, інтенсивності провітрювання. Оброблено більш 10 натурних експериментів по метанонакопиченню в бункерах шахт ДХК “Макіїввугілля”, “Донвугілля”, “Жовтеньвугілля”. Показано можливість запропонованої теорії визначення концентрації метану в надбункерному просторі для практичних розрахунків.
   Виконані теоретичні та експериментальні дослідження дозволили розробити методики провітрювання бункерів у нормальному й аварійному режимах. Комплекс виконаних досліджень дозволив розробити галузевий стандарт на розрахунки провітрювання шахтних накопичувальних бункерів вугілля.
   Ключові слова: газовиділення, дифузія, концентрація метану, адсорбція, масовіддача, газоносність.

Смоланов И.Н. Газовыделение из отбитого угля в шахтных бункерах и расчет параметров их проветривания. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства” - Институт физики горных процессов НАН Украины, г. Донецк, 2003.

   В диссертационной работе предложена методика и дана идентификация продуктов, выделяющихся из углей при нормальной и повышенной температурах, возможной при длительном хранении углей.
   Предложена система уравнений и дано аналитическое решение задачи метановыделения из частиц отторгнутого от массива угля различных фракций и времени отбойки, отличающиеся тем, что учитывается интенсивность перехода метана из связанного в свободное состояние.
   Выполнены экспериментальные исследования с углями различных степеней углефикации по изучению метановыделения из частиц фракций 0,1-3,5 мм при 250 С и 40 - 450 С. Методом математического моделирования процесса найдены зависимости для определения коэффициентов внутренней диффузии и выражения для описания динамики перехода метана из связанного в свободное состояние.
   На основе выполненного анализа схем расположения в шахтных вентиляционных сетях угольных накопительных бункеров и условий их проветривания разработана математическая модель метанонакопления в угольных бункерах при различной интенсивности их загрузки углем, времени отторжения угля от массива, емкости бункера, интенсивности проветривания. Обработано более 10 натурных экспериментов по метанонакоплению в бункерах шахт ГХК “Макеевуголь”, “Донуголь”, “Октябрьуголь”. Показана возможность предложенной теории определения концентрации метана в надбункерном пространстве для практических расчетов.
   Выполненные теоретические и экспериментальные исследования метановыделения из частиц отторгнутого от массива угля и его накопления в свободном пространстве угольных бункеров позволили разработать методики проветривания бункеров в нормальном и аварийном режиме, включающие расчеты:
   - нормативного расхода воздуха для проветривания;
   - содержания метана в бункере при сохраненном проветривании;
   - времени загазирования бункеров до взрывоопасных концентраций метана при остановке проветривания.
   Комплекс выполненных исследований позволил разработать отраслевой стандарт на расчеты проветривания шахтных накопительных бункеров угля.
   Ключевые слова: газовыделение, диффузия, концентрация метана, адсорбция, массоотдача, газоносность.

Smolanov I.N. Gas emission from a broken coal in mine bin and derivation of ventilation parameters. – Manuscript.

The thesis submitted for a candidate of technical science degree in the field 05.15.11. – Physical Processes in Mining. – Institute for Physics of Mining Processes, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   A determination technique is proposed and analysis results are presented for products emitted from coals at room or elevated temperatures arising during long-term coal storage.
   Equations system is proposed and an analytical solution is derived for the problem of methane emission from various broken coal fractions in dependence of storage time. The problem formulation and solution are new in that the methane transition rate from bonded to free gas condition was first taken into consideration.
   A theoretical model of methane accumulation in coal bins at different coal loading rates, coal breakdown times, bins capacity, and ventilation rates is constructed based on analysis of coal bins allocation diagrams and ventilation regimes in mine vent systems. Over ten in-field experiments on methane accumulation in coal bins was processed at mines of National Holding Companies "Makeyevugol", "Donugol", and "Oktyabrugol". It was shown that the developed theory can be applied for practical calculations of over-bin methane concentrations.
   The branch standard for ventilation mode of mine coal collecting bins was developed on the base of obtained data.
   Key words: gas emission, diffusion, methane concentration, adsorption, mass transfer, gas content.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Газовиділення з відбитого вугілля в шахтних бункерах і розрахунок параметрів їх провітрювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net