Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Синтез систем автоматизації однорідних об'єктів керування зi змiнним складом функціональних задач для вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Синтез систем автоматизації однорідних об'єктів керування зi змiнним складом функціональних задач для вугільних шахт

Анотації 

Стаднік М.І. Синтез систем автоматизації однорідних об'єктів керування зi змiнним складом функціональних задач для вугільних шахт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук за фахом 05.13.07 - "Автоматизація технологічних процесів". - Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2002.

   У дисертації вирішена науково-практична проблема розвитку наукових та методологічних основ синтезу і оптимізації функціональних структур однорідних об'єктів керування.
   У результаті її вирішення:
   - розроблено інтегральний метод синтезу вихідних функціональних структур та їхньої оптимізації, включаючи функціональні та конструктивні модулі, що дозволяє створювати АСК множиною однорідних об'єктів керування зi змiнним складом функціональних вимог;
   - запропоновано алгоритм функціонування АСК основними технологічними процесами на базі системи автоматизації транспорту;
   - розроблені принципи технічної реалізації локальних систем автоматизації основних технологічних процесів з урахуванням специфічних вимог, що виникають при автоматизації гірничих виробництв;
   - розроблений, виготовлений і поставлений на серійне виробництво комплекс технічних засобів, що реалізує різні види функціональних структур.
   У сукупності наукові та практичні результати підвищують ефективність автоматизації технологічних процесів вугільних шахт. За фактичними оцінками економічна ефективність від впровадження результатів досліджень складає 2253 тис. грн.
   Ключові слова: системи автоматизації, аналіз, синтез, множина однорідних об'єктів керування, інтегральний метод, оптимізація, функціональний та конструктивний модулі, комбайн, конвеєр, алгоритм керування.

Стадник Н.И. Синтез систем автоматизации однородных объектов управления с переменным составом функциональных задач для угольных шахт. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.07 - "Автоматизация технологических процессов". - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2002.

   В диссертации решена научно-практическая проблема развития научных и методологических основ синтеза и оптимизации функциональных структур однородных объектов управления.
   Сущность ее решения состоит в разработке интегрального метода синтеза и оптимизации функциональных структур (реализующих принцип рационального сочетания унификации, универсальности и специализации) систем управления множеством однородных объектов с переменным составом функциональных требований, представленных в виде подмножеств с равными составами функциональных требований со скачкообразным изменением их при переходе от одного подмножества к другому; в представлении интегрального состава множества однородных объектов управления в виде суммы интегральных составов подмножеств, входящих в состав множеств; в обосновании того, что функциональные структуры должны строиться на основе функционально и конструктивно законченных модулей, покрывающих в совокупности интегральный состав требований множества однородных объектов управления; в установлении критерия вида функциональной структуры, представляющего собой разность между полезным и избыточным интегральным составом функциональных требований; в установлении необходимости объединения функциональных модулей с целью получения минимального количества конструктивных, исходя из условий эксплуатации и производства; в обосновании оптимизации исходной функциональной структуры через определение минимума функции интегральных затрат на автоматизацию.
   Научные результаты стали основой для разработки следующих практических методов и технических решений, необходимых для построения систем автоматизации для угольных шахт:
   - разработан интегральный метод синтеза и оптимизации обобщенной функциональной структуры АСУ для получения оптимального состава модулей. Предложен принцип декомпозиции множества однородных объектов управления с различным составом функциональных задач на подмножества ООУ с равными составами одинаковой функциональной ориентации задач. Получено выражение для критерия вида функциональной структуры, позволяющее устанавливать исходную структуру, соответствующую данному множеству ООУ. Получено выражение для интегрального состава требований ООУ и интегральной функциональной избыточности, решение которых позволяет оптимизировать функциональную структуру на базе глобального затратного критерия и группы частных критериев с учетом заданных характеристик множества ООУ;
   - определены способы реализации функциональных структур АСУ для получения оптимального состава модулей с использованием интегрального метода. Разработан метод синтеза конструктивных модулей на базе функциональных с учетом ограничений по взрыво- и искробезопасности;
   - предложен алгоритм функционирования АСУ основными технологическими процессами в шахте (добычей угля, ведением подготовительных работ и транспортированием) на базе системы автоматизации транспорта. Такой подход позволит оптимизировать работу добычных участков и подготовительных забоев, работающих на единую транспортную систему, и обеспечить выполнение производственных заданий при раздельной выдаче угля и породы, что будет способствовать снижению зольности при минимальных удельных издержках на транспортирование за счет номинальной загрузки конвейеров;
   - определены принципы технической реализации локальных систем автоматизации основных технологических процессов с учетом специфических требований, возникающих при автоматизации горных производств. Значительное внимание уделено устройствам сопряжения, которые в современных системах, как показывают исследования, по габаритам и массе играют определяющую роль в использовании конструктивных оболочек;
   - разработаны и выпускаются на заводах технические средства контроля и диагностики параметров подсистем локального уровня, обеспечивающие реализацию оптимальных функциональных структур, покрывающих полный состав функциональных задач множеств ООУ с различными характеристиками: аппаратура управления проходческой техникой и конвейерным транспортом.
   В совокупности научные и практические результаты повышают эффективность автоматизации технологических процессов угольных шахт. По фактическим оценкам экономический эффект от внедрения результатов исследований составляет 2253 тыс. грн.
   Ключевые слова: системы автоматизации, анализ, синтез, множество однородных объектов управления, интегральный метод, оптимизация, функциональный и конструктивный модули, комбайн, конвейер, алгоритм управления.

Nikolai Stadnik. Synthesis of automation systems of homogeneous control objects with a variable composition of functional problems in coal mine conditions. – Manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Technical Science on speciality 05.13.07 – “Automation of Technological Processes”. – National University of Mines, Dnepropetrovsk, 2002.

   Scientific practical problem of development of scientific and methodological basis of synthesis and optimization of functional structures of homogeneous control objects is solved in the thesis.
   As a result of its solving:
   - integral method of synthesis of initial functional structures and their optimization including functional and constructive modules allowing to create the automatic control system (ACS) by set of homogeneous control objects with a variable composition of functional requirements is developed;
   - ACS functional algorithm of technological processes on the basis of transport automation system is proposed;
   - principles of technical realization of local automation system of the main technological processes including specific requirements that appear at automation of mining production are developed;
   - complex of hardware components realizing different types of functional structures is developed, manufactured and put into quantity production.
   In total, scientific and practical results increase the effectiveness of automation of technological processes of coal mines. According to actual evaluation the economic efficiency of introduction of research results is 2253 ths hrn (hryvnyas).
   Key words: automation systems, analysis, synthesis, set of homogeneous control objects, integral method, optimization, functional and constructive modules, combine, control algorithm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Синтез систем автоматизації однорідних об'єктів керування зi змiнним складом функціональних задач для вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net