Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води

Анотації 

Шевченко О.І. Обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.11 - "Фізичні процеси гірничого виробництва". - Інститут геотехнічної механіки Національної академії наук України, Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертація присвячена розв'язанню важливої науково-технічної задачі , яка пов'язана з підвищенням ефективності технологій збагачення за рахунок вибору й обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води на основі встановлених закономірностей плину води та умов викиду з неї твердих часток. У дисертації отримані залежності товщини і швидкості потоку води при її плині уздовж увігнутої конусоподібної рифленої робочої поверхні, а також умови викиду часток від режиму її плину і геометрії робочої поверхні. Отримано моделі плину води і кінетики викиду з неї твердих часток.
   У промислових умовах проведені експериментальні дослідження для оцінки ефективності процесу змиву продуктів збагачення і визначення вірогідності теоретичних залежностей.
   Результати роботи пройшли апробацію в умовах ЦЗФ "Павлоградська", "Жовтнева", "Чумаківська" і впроваджені в інститутах "УкрНДІвуглезбагачення" (м. Луганськ), "Гіпромашзба-гачення" (м. Дніпропетровськ), "Гіпромашвуглезбагачення" (м. Луганськ), науково-виробничій фірмі "Магнітні і гідравлічні технології" (м. Дніпропетровськ), де використовуються для удосконалення існуючих і проектування нових схем збагачення мінеральної сировини.
   Ключові слова: змив продуктів збагачення, очищення, тверді частки, гранична швидкість, викид часток.

Шевченко А.И. Обоснование параметров процесса смыва продуктов обогащения с одновременной очисткой оборотной воды. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 - "Физические процессы горного производства". - Институт геотехнической механики Национальной академии наук Украины, Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена решению важной научно-технической задачи обоснования параметров процесса смыва продуктов обогащения с одновременной очисткой оборотной воды, направленной на стабилизацию режимов работы технологического оборудования и повышения эффективности технологий обогащения минерального сырья на основе установленных закономерностей течения оборотной воды с твердыми частицами и условий выброса из нее этих частиц.
   Основная идея работы заключается в использовании центробежных сил для обеспечения безотрывности течения оборотной воды с твердыми частицами по вогнутой конусообразной рифленой рабочей поверхности при увеличении его скорости, что позволяет интенсифицировать процесс смыва продуктов обогащения с одновременной очисткой оборотной воды.
   Исследованы закономерности течения воды по вогнутой конусообразной рифленой поверхности и условия выброса из нее твердых частиц.
   Получены модели течения воды по вогнутой конусообразной рифленой рабочей поверхности и кинетики выброса из нее твердых частиц, которые позволили определить рациональные параметры процесса смыва продуктов обогащения с одновременной очисткой оборотной воды и конструктивные параметры устройства для его реализации.
   В промышленных условиях проведены экспериментальные исследования по оценке эффективности процесса смыва продуктов обогащения и определена достоверность теоретических зависимостей.
   Практическое значение работы состоит в том, что разработана методика расчета технологических и конструктивных параметров нового смывного устройства, обеспечивающего стабильные режимы течения воды и интенсификацию процессов смыва продуктов обогащения с одновременной очисткой оборотной воды, и рекомендации по выбору и обоснованию гидродинамических параметров процессов подачи воды в рабочую зону обогатительного оборудования, которые переданы в институты "УкрНИИуглеобогащение" (г. Днепропетровск), "Гипромашобогащение" (г. Днепропетровск), "Гипромашуглеобогащение" (г. Луганск), научно-производственной фирме "Магнитные и гидравлические технологии" (г. Днепропетровск), а также на ЦОФ “Павлоградская”, “Октябрьская” и “Чумаковская”, где используются для совершенствования существующих и проектирования новых схем обогащения минерального сырья. За счет реализации этих рекомендаций ожидаемый экономический эффект составил 186184 грн/год.
   Ключевые слова: смыв продуктов обогащения, очистка, твердые частицы, предельная скорость, выброс частиц.

Shevchenko A.I. A substantiation of wash-out process parameters of enrichment products with simultaneous clearing the circulating water.- Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on speciality 05.15.11 - " Physical Processes of Mining". - Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2003.

   The dissertation is devoted to solution of the important scientific and technical problem, which is connected with increase of efficiency of technologies of enrichment by choice and substantiation of parameters of enrichment products wash out process with simultaneous clearing of the circulating water on the basis of the established laws of water flow and conditions of ejection from it of solid particles. The dependence of thickness and speed of water stream at its flow along concave cone-shaped robber of a working surface, and also the conditions of ejection of particles on a mode of its flow and geometry of a working surface are received in the dissertation. Besides, the models of water flow and kinetics of ejection of solid particles are received.
   The experimental study for evaluation of efficiency of wash-out process of the enrichment products and definition of reliability of theoretical dependence are carried out under the industrial conditions .The results of work have been tested under the conditions of Central Concentrating Mill "Pavlogradskaja", ctjabrskaja", "Chumakovskaja" and are introduced in institutes "UkrNIIugleobogaschenie" (Lugansk), "Gipromashobogaschenie" (Dnipropetrovsk), "Gipromashugleobogaschenie" (Lugansk), Research-and-production Firm "The Magnetic and Hydraulic Technologies", where the results are used for perfection of existing methods and designing of new schemes of enrichment of minerals.
   Keywords: washed out of enrichment products, clearing, solid particles, speed limit, ejection of particles.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів процесу змиву продуктів збагачення з одночасним очищенням оборотної води

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net