Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу

Анотації 

Скосирєв В.Г. Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2002.

   Дисертація присвячена розробці принципів і технічних засобів підвищення рівня експлуатаційної надійності і поліпшенню умов електробезпеки в системах електропостачання підприємств гірничо-збагачувального комплексу.
   Установлений вплив заземлення нейтралі на складові аварійних струмів і параметри нульової послідовності при однофазних замиканнях на землю; характер і ступінь впливу параметрів ізоляції мереж відносно землі і режиму однофазного замикання на землю на значення і взаємні фазові співвідношення параметрів нульової послідовності та аварійних струмів при різних режимах роботи нейтралі. Розроблений метод визначення провідностей ізоляції мережі відносно землі без відключення робочої напруги, заснований на підключенні до однієї з фаз додаткової активної провідності.
   Теоретично обґрунтований і розроблений метод і пристрій безупинного контролю і виміру активного опору ізоляції і ємності відносно землі, заснований на накладенні на мережу бі-частотних оперативних сигналів, а також новий принцип дії і пристрій селективного захисту від несиметричних ушкоджень. Запропонований комбінований режим заземлення нейтралі для розподільчих мереж напругою 6 – 35 кВ, який об’єднує експлуатаційні достоїнства компенсованих мереж і мереж з резистором у нейтралі.
   Ключові слова: розподільчи мережі, режим нейтралі, захист, контроль ізоляції, накладений оперативний струм.

Скосырев В.Г. Повышение эксплуатационной надежности распределительных сетей предприятий горно-обогатительного комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – "Электротехнические комплексы и системы". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2002.

   Диссертация посвящена разработке принципов и технических средств повышения уровня эксплуатационной надежности и улучшению условий электробезопасности в системах электроснабжения предприятий горно-обогатительного комплекса на основе оптимизации режима нейтрали, создания методов и средств контроля параметров изоляции и защиты электрооборудования и сетей.
   Разработаны математические модели, позволяющие оценить влияние заземления нейтрали на составляющие аварийных токов и параметры нулевой последовательности при однофазных замыканиях на землю. Установлен характер и степень влияния параметров изоляции сетей относительно земли и режима однофазного замыкания на землю на значения и взаимные фазовые соотношения параметров нулевой последовательности и аварийных токов при различных режимах работы нейтрали.
   Установлено, что значения полной, емкостной и активной проводимостей изоляции сети относительно земли связаны однозначными зависимостями со значениями подключаемой к одной из фаз дополнительной активной проводимости, напряжения смещения нейтрали и напряжениями фазы до и после подключения дополнительной проводимости. В результате разработан инженерный метод определения полной, емкостной и активной проводимостей изоляции сети относительно земли без отключения рабочего напряжения, основанный на измерении напряжения смещения нейтрали и фазного напряжения до и после подключения к одной из фаз дополнительной активной проводимости.
   Теоретически обоснован и разработан метод и устройство непрерывного контроля и измерения активного сопротивления изоляции и емкости относительно земли распределительной сети напряжением 6-35 кВ под рабочим напряжением, основанный на наложении на электрическую сеть би-частотных оперативных синусоидальных сигналов и их синхронное измерение в заданных точках сети. Метод, за счет использования микро-ЭВМ, может быть использован:
   - для оперативной оценки уровня активного сопротивления изоляции как всей сети в целом, так и каждого из присоединений распределительной сети;
   - для оперативной оценки уровня емкостного сопротивления изоляции как всей сети в целом, так и каждого из присоединений распределительной сети;
   - для оперативного измерения значения индуктивности дугогасящего реактора (компенсирующего устройства).
   Установлено, что значения накладываемых на сеть оперативных токов разных частот (при равных значениях напряжений источников) практически равны между собой при металлических и близким к ним замыканиях и отличаются друг от друга в пропорции практически равной кратности оперативных частот при отсутствии повреждения в сети, что используется как отличительный признак для нового способа направленной защиты. На этой основе разработан принцип действия и устройство избирательной защиты от несимметричных повреждений в распределительных сетях, обеспечивающие выполнение функциональных характеристик независимо от режима заземления нейтрали. Разработаны также организационно-технические мероприятия и технические решения, позволяющие повысить функциональную надежность находящихся в эксплуатации средств защиты от замыканий на землю в распределительных сетях напряжением 6 - 35 кВ предприятий горно-обогатительного комплекса.
   Выполнена оценка влияния режима заземления нейтрали распределительной сети напряжением 6 – 35 кВ на эксплуатационную надежность систем электроснабжения, на условия электробезопасности в установившихся и переходных режимах замыкания фазы на землю, на работоспособность известных средств защиты от замыканий на землю. Показано, что появление и отключение несимметричных аварийных режимов сопровождаются переходными процессами, параметры которых зависят от режима заземления нейтрали и прямым или косвенным способом влияют на эксплуатационную надежность и электробезопасность систем электроснабжения.
   Предложен комбинированный режим заземления нейтрали для распределительных сетей напряжением 6 – 35 кВ с током однофазного замыкания на землю более 10 – 15 А и сочетающий эксплуатационные достоинства компенсированных сетей при резонансной настройке дугогасящего реактора и сетей с резистором в нейтрали.
   Ключевые слова: распределительные сети, режим нейтрали, защита, контроль изоляции, наложенный оперативный ток.

Skosyrev V.G. Increase of distributive networks operate reliability of the ore mining and processing complex enterprises. - Manuscript.

Thesis for a candidate of technical science degree by speciality 05.09.03 – "Electrotechnical complexes and systems". - National mining university, Dnepropetrovsk, 2002.

   The thesis is devoted to development of principles and means of increase of a level of operational reliability and improvement of conditions of electrosecurity in systems of power supply of the ore mining and processing complex enterprises.
   The influence of neutral grounding on components of emergency currents and parameters of a zero sequence at single-phase short circuits on ground, nature and level of influence of parameters of isolation of networks concerning ground and mode of single-phase short circuit on ground on values and mutual phase ratio of parameters of a zero sequence and emergency currents at various modes of operations neutral is established. The method of definition isolation conductivity of a network concerning ground without switching-off of a working voltage based on connection to one of phases of additional active conductivity is developed.
   The method and device of the continuous control and measurements of active resistance of isolation and capacities concerning grounds, based on covering on a network bi-frequency operative signals, and also new principle of operation and device of selective protection from asymmetrical damages is theoretically proved and developed. The combined mode of neutral grounding for distributive networks by a voltage 6 – 35 kV, combining operational advantage of the compensated networks and networks with the resistor in neutral is offered.
   Key words: distributive networks, neutral mode, protection, control of isolation, covered operative current.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення експлуатаційної надійності розподільчих мереж підприємств гірничо-збагачувального комплексу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net