Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу

Анотації 

Ткаченко С.М. Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – “Охорона праці”. – Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертацію присвячено створенню системи контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу з використанням можливостей обчислювальної техніки. Обґрунтовано доцільність впровадження безперервного контролю засобами телемеханічної системи для потреб оцінки стану пиловибуховезпеки гірничих виробок вугільних шахт і планування протипилових заходів з точки зору підвищення пиловибухобезпеки. Виконано аналіз існуючих методів контролю пилового фактора та приладів, що їх використовують, і сформульовані вимоги щодо розробки системи контролю пиловибухобезпеки. Досліджено вплив здіймання вугільного пилу з поверхні виробки на загальну динаміку його розповсюдження у виробці. Розроблено і досліджено математичні моделі зміни концентрації і відкладання пилу за довжиною виробки, що враховують процеси здіймання, в тому числі і модель інтенсивності пиловідкладання при непостійно діючому первинному джерелові пилу. Теоретично обґруновано кількісний критерій оцінки пиловибухобезпеки і розроблено метод його розрахунку, представлений у вигляді основного алгоритму системи контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок. Розроблені допоміжні розрахункові методи, що забезпечують виконання основного алгоритму системи контролю. Обґруновано і розроблено структуру, функціональні вузли, протокол обміну і управляючі алгоритми системи контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт.
   Ключові слова: гірнича виробка, система контролю пиловибухобезпеки, датчик, здіймання пилу, запиленість, пиловідкладення.

Ткаченко С.Н. Контроль пылевзрывобезопасности горных выработок угольных шахт по показаниям датчиков концентрации пыли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда”. – Национальный горный университет, г. Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена созданию системы контроля пылевзрывобезопасности горных выработок угольных шахт по показаниям датчиков концентрации пыли с использованием возможностей вычислительной техники.
   Обоснована целесообразность внедрения непрерывного контроля средствами телемеханической системы для оценки состояния пылевзрывобезопасности горных выработок угольных шахт и планирование противопылевых мероприятий с точки зрения повышения пылевзрывобезопасности. Выполнен анализ существующих методов контроля пылевого фактора и приборов, которые их используют, исходя из чего сделан вывод о приемлемости использования датчика запыленности воздуха ДЗВ-500 и сформулированы требования к разработке системы контроля пылевзрывобезопасности.
   Исследовано влияние взметывания угольной пыли с поверхности выработки на общую динамику ее распространения в выработке и разработаны математические модели концентрации и отложения пыли, учитывающие процессы взметывания, в том числе и модель интенсивности пылеотложения при непостоянно действующем первичном источнике пыли. Получена линейно-экспоненциальная модель динамики концентрации пыли, взметнувшейся с поверхности выработки. Установлено, что динамика распространения угольной пыли может быть описана суммой двух составляющих: экспоненциальной модели концентрации пыли от ее первичного источника и модели концентрации от взметывания.
   По предложенной модели динамики пылеотложения, учитывающей взметывание, выявлен и исследован процесс перераспределения масс отложенной пыли и его последствия. Показана возможность использования взметывания для контроля пылеотложения.
   Теоретически обоснован количественный критерий оценки пылевзрывобезопасности и разработан метод его расчета, представленный в виде основного алгоритма системы контроля пылевзрывобезопасности горных выработок. Разработаны вспомогательные расчетные методы, обеспечивающие выполнение основного алгоритма системы контроля. Предложено для определения времени накопления опасных отложений пыли использовать среднее интегральное пылеотложение на участках выработки 0...50 м и 50...200 м а также разработаны методы идентификации параметров, которые необходимы для расчетов в основном алгоритме системы. Обоснованы расчетные методы, которые позволяют эффективно использовать воздушную струю для обеспыливания выработки.
   Обоснована и разработана структура, функциональные узлы, протокол обмена и управляющие алгоритмы подземного полукомплекта системы контроля пылевзрывобезопасности горных выработок угольных шахт. Структура системы основана на искробезопасном интерфейсе “токовая петля”, является произвольной и состоит из поверхностного и порядка 20 экземпляров подземных полукомплектов. В состав поверхностного полукомплекта входит ПЭВМ с соответствующим программным обеспечением и искробезопасное устройство сопряжения с линией связи. Подземный полукомплект состоит из микропроцессорного блока, первичного преобразователя – датчика ДЗВ-500 – и использует усовершенствованные методы цифрового интегрирования. Длина линии связи без ретрансляторов зависит от конфигурации сети и может достигать порядка 17 км. Скорость опроса датчиков – 2 раза в минуту.
   Ключевые слова: горная выработка, система контроля пылевзрывобезопасности, датчик, взметывание пыли, запыленность, пылеотложение.

Tkachenko S.N. The monitoring of dust explosion safety in coal mines by parameters of a dust concentration gauges. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of a Candcandidate of Technical Sciences on a speciality 05.26.01 – “Labour Protection” - National mining university of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2003.

   The dissertation is devoted to creation of the monitoring system of dust explosion safety in coal mines by parameters of a dust concentration gauges with use of opportunities of computer facilities. The expediency of introduction of continuous monitoring by telemechanical system means for an estimation of a condition dust explosion safety in coal mines and planning dust suppressing actions is proved from the point of view of increase dust explosion safety. The analysis of an existing monitoring methods of the dust factor and devices, which use them, is executed, and requirements to system engineering the monitoring dust explosion safety are formulated. Influence of a coal dust shooting up from a surface of mine on general dynamics of its distribution in development is investigated. Mathematical models of concentration and the falling of a dust which are taking into account shooting up processes, including model of intensity dust falling are developed and investigated at changeably working primary source of a dust. The quantitative criterion of an estimation dust explosion safety is theoretically proved and the method of its calculation submitted as the basic algorithm of the monitoring system of dust explosion safety of mines is developed. The auxiliary settlement methods providing processing of the basic algorithm of the monitoring system are developed. The structure, functional units, exchange protocol and managing algorithms of the monitoring system dust explosion safety of a coal mines is proved and developed.
   Key words: mine, the monitoring system of dust explosion safety, gauge, dust shooting up, dust concentration, falling of a dust.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контроль пиловибухобезпеки гірничих виробок вугільних шахт за показаннями датчиків концентрації пилу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net