Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність юридичних осіб
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Анотації 

Слубський І.Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Україна, Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним проблемам адміністративної відповідальності юридичних осіб. Зокрема, досліджено поняття адміністративної відповідальності юридичної особи та особливості складу адміністративного правопорушення як підстави адміністративної відповідальності юридичних осіб. Також в роботі вивчено практичні проблеми застосування заходів адміністративної відповідальності до юридичних осіб.
   В дисертації розглянуто історичний аспект, а також здійснено порівняльно-правовий аналіз адміністративної відповідальності юридичних осіб.
   В ході дослідження вивчені зміст та види заходів адміністративної відповідальності, які застосовуються до юридичних осіб. А також визначені особливості накладення стягнень на юридичних осіб та механізм досягнення мети адміністративного покарання.
   Ключові слова: адміністративна відповідальність, склад адміністративного правопорушення, юридична особа, відповідальність юридичної особи, адміністративне стягнення.

Слубский І.Й. Административная ответственность юридических лиц. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Украина, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам административной ответственности юридических лиц. В частности, исследовано понятие административной ответственности юридического лица и особенности состава административного правонарушения как основания административной ответственности юридических лиц. Также в работе изучены практические проблемы применения мер административной ответственности к юридическим лицам. То есть в работе исследованы особенности применения административных взысканий к юридическим лицам.
   Теоретической базой даного диссертационного иследования является определение места административной ответсвенности в системе юридической ответственности. Даное определение совершается автором путём анализа существующих понятий административной отвественности, а также точек зрения учёных-административистов по этой проблематике.
   В диссертации рассмотрен исторический аспект, а также осуществлен сравнительно-правовой анализ административной ответственности юридических лиц. В частности автором обосновываются этапы развития административной ответственности и различные взгляды на административную ответственность юридических лиц. Автор проводит исследование состояния ответственности юридических лиц в зарубежных странах.
   Значительное внимание в работе пределено исследованию юридического лица как субъекта административной отвественности.
   На основании исследования сущности административной ответственности автором обосновывается определение понятия административной оответственности юридического лица.
   В работе проведено исследование состава административного правонарушения как основания привлечения к ответственности. В результате чего автор обосновывает своё видение виновности юридического лица как элемента состава административного правонарушения. В частности автор обосновывает, что виновность юридического лица составляет отношение должностных лиц юридического лица к совершаемому правонарушению, которое имеет место в интересах всех сотрудников даной фирмы или интересов его учредителей.
   В ходе исследования изучены содержание и виды мер административной ответственности, которые применяются к юридическим лицам. На основе данного анализа автором предложена классификация мер административного взыскания, которые могут применятся к юридическим лицам, а также внесено предложение об законодательном регулировании данного вопроса.
   В диссертации определенные особенности наложения взысканий на юридические лица и механизм достижения цели административного наказания. А также на основании проведённого исследования автором предложены характерные черты производства по делам об административных правонарушениях с юридическими лицами.
   Ключевые слова: административная ответственность, состав административного правонарушения, юридическое лицо, ответственность юридического лица, административное взыскание.

Slubsky I.Y. The Administrative Liability of a Legal Entity.– Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the speciality 12.00.07 –Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law – Kyiv National University of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2008.

   The dissertation is devoted to the theoretical and practical problems of the administrative liability of a legal entity. Specifically the term of the administrative liability of a legal entity and the peculiarities of administrative offence formal components as grounds of the administrative liability of a legal entity are examined. Also practical problems of enforcing measures of the administrative liability upon a legal entity are researched.
   The thesis presents the historical aspect as well as the comparative-legal analysis of the administrative liability of a legal entity.
   The content and forms of measures of administrative liability enforced to a legal entity are examined in the work. Also the peculiarities of penalizing a legal entity and the way of approaching the aim of administrative penalty are defied.
   Key words: administrative liability, formal components of an administrative offence, legal entity, liability of a legal entity, administrative penalty.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність юридичних осіб

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net