Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування способу і пристроїв натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування способу і пристроїв натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів

Анотації 

Варченко Ю. Е. Обґрунтування способу і пристроїв натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – “Гірничі машини”. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2003.

   Дисертація присвячена питанням попереднього натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів приводом і оцінюванню динамічних та статичних характеристик скребкового конвеєра.
   У роботі дається оцінка впливу способів натягування тягового органу скребкового конвеєра приводом на величину динамічних і статичних навантажень у ланцюзі і трансмісії, а також на імовірність їхньої безвідмовної роботи; запропоновано новий спосіб натягування тягового органу приводом з взаємним замиканням робочої й холостої гілок і розроблено стопорно-фіксуючий пристрій для його реалізації. Установлено раціональні параметри стопорно-фіксуючого пристрою СФУ-1.
   Ключові слова: скребковий конвеєр, тяговий орган, спосіб монтажного натягування, натягувальний пристрій, динамічне зусилля, імовірність безвідмовної роботи, розтягувальне зусилля в ланцюзі; раціональні параметри.

Варченко Ю. Э. Обоснование способа и устройств натяжения тягового органа забойных скребковых конвейеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – “Горные машины”. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2003.

   Диссертация посвящена вопросам предварительного натяжения тягового органа забойных скребковых конвейеров приводом и оценке динамических и статических характеристик скребкового конвейера.
   В работе дана оценка влияния способа натяжения тягового органа на величину динамических и статических нагрузок в цепи и трансмиссии конвейера, а также на вероятность его безотказной работы; предложен новый способ натяжения тягового органа с взаимным замыканием рабочей и холостой ветвей и разработано стопорно-фиксирующее устройство для его реализации. Установлены рациональные параметры стопорно-фиксирующего устройства СФУ-1.
   Для забойного скребкового конвейера, оборудованного асинхронным приводом, разработана математическая модель для определения динамических усилий по длине тягового органа и установлены их зависимости при монтажном натяжении цепей электроприводом. При моделировании процесса натяжения цепей альтернативными способами учитывалось влияние упруго-вязких свойств тягового органа и параметры двигателей и гидромуфт. Моделирование производилось на базе структурного метода, при этом динамика конвейера описана с помощью уравнений Лагранжа и метода кусочно-линейной аппроксимации.
   Разработана методика расчета конструктивных параметров натяжного устройства нового технического уровня с учетом динамических нагрузок в цепях скребковых конвейеров.
   Установлена вероятность безотказной работы тягового органа при натяжении цепей приводом конвейера со стопорением рабочей ветви концевым стопорным приспособлением и с взаимным замыканием рабочей и холостой ветви в вертикальной плоскости.
   На базе выполненных исследований разработано стопорно-фиксирующее устройство СФУ-1, которое было внедрено в производство и рекомендовано к серийному производству. Это позволило повысить надежность скребковых конвейеров и безопасность работ при монтажном натяжении цепного тягового органа.
   Ключевые слова: скребковый конвейер, тяговый орган, способ монтажного натяжения, натяжное устройство, динамическое усилие, вероятность безотказной работы, тяговое усилие в цепи; рациональные параметры.

Varchenko Y. The substantiation of a way and devices of a tension of a thrust organ of chain conveyors. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.05.06 – “Mining machines”. – National mining university, Dnepropetrovsk, 2003.

   The thesis is dedicated to problems of a preliminary tension of a thrust organ of chain conveyors by the drive and estimation of dynamic and statistic characteristics of a chain conveyor.
   In this paper the estimation of influencing a thrust organ tension on the value of dynamic and statistic loaders in the conveyor circuit and its transmission as well as the probability of its failure free operation is given; the new way of a tension of a thrust organ by the drive with mutual short circuit of working and throwaway branches is offered and the securing device for its implementation is designed. The rational parameters of the securing device СФУ-1 are established.
   Key words: chain conveyor, a thrust organ, way of an assembly tension, strainer, dynamic force, probability of non-failure, tractive force in a circuit; rational parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування способу і пристроїв натягування тягового органу вибійних скребкових конвеєрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net