Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Договір перестрахування

Анотації 

Семенова К. Г. Договір перестрахування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2007.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним дослідженням проблем правового регулювання відносин, які виникають за договором перестрахування. На основі аналізу чинного законодавства України у даній сфері, поглядів вчених-цивілістів, узагальнення та аналізу практики застосування норм права, які регулюють договори перестрахування, вперше в українській правовій науці зроблено теоретичний аналіз договору перестрахування, визначено поняття, правову природу договору перестрахування, а також його місце в системі цивільно-правових договорів. Визначено правову характеристику суб’єктного складу аналізованого договору. Проведено аналіз змісту договору перестрахування, порядок його укладення та визначення його форми, особливості виконання та відповідальності за договором перестрахування.
   Результатом дослідження стало формування ряду наукових висновків і пропозицій щодо вдосконалення законодавчого врегулювання відносин за договором перестрахування.
   Ключові слова: перестрахування, перестрахувальні правовідносини, перестраховик, перестрахувальник, договір перестрахування, цивільне право України.

Семенова Е. Г. Договор перестрахования. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию отношений, возникающих между перестрахователем и перестраховщиком, которые приобретают форму договора перестрахования.
   В работе рассматриваются с учетом исторического аспекта социально-экономические предпосылки возникновения и становления отношений по перестрахованию как внутри страны, так и в международной практике, а также становление гражданского законодательства, которым регулируются отношения по перестрахованию в Украине. Дисертант анализирует характер отношений, возникающих в договоре перестрахования между его сторонами. Установлено, что перестраховочные отношения являются гражданскими правоотношениями между юридическими лицами, возникающими на основании договора перестрахования.
   Исследуется понятие и правовая природа перестрахования, предлагается усовершенствованное определение перестрахования, договора перестрахования, определяется его юридическая природа. Рассматривается проблема соотношения договора перестрахования с другими смежными правовыми конструкциями в гражданском праве. Диссертантом обосновывается положение о том, что договор перестрахования является самостоятельным видом договора имущественного страхования с определёнными, присущими только ему квалифицирующими признаками, которые выражаются, в частности, в особенностях субъектного состава, предмета, порядка заключения договора.
   Анализируются вопросы, связанные с определением места договора перестрахования в системе гражданско-правовых обязательств; правового положения сторон; содержания договора; особенностей его заключения и выполнения, а также гражданско-правовой ответственности за нарушение его исполнения. Проведенный анализ характера действий перестраховщика и услуги как объекта гражданских прав позволил сделать вывод, что договор перестрахования относится к группе договоров о предоставлении финансовых услуг.
   В процессе исследования установлено, что сторонами договора перестрахования могут выступать лишь юридические лица – страховые компании, имеющие лицензию на проведение страховой деятельности. Особое внимание в работе уделяется особенностям заключения договора перестрахования, которые характерны для соглашений в данной сфере. Установлено, что существует два способа вступления в правоотношения перестрахователя и перестраховщика: путем акцепта слипа, что является характерным для перестраховочной практики, и путем заключения договора перестрахования согласно действующему Гражданскому кодексу Украины.
   В работе проводится исследование оснований прекращения договора перестрахования, а также анализируются случаи, при которых эта сделка считается исполненной.
   На основании анализа правового механизма регулирования отношений перестрахования внесены предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства Украины.
   Ключевые слова: перестрахование, перестраховочные правоотношения, перестраховщик, перестрахователь, договор перестрахования, гражданское право Украины.

Semenova K. The Contract of Reinsurance. – Manuscript.

This dissertation is for a candidate’s degree of Law in speciality 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private law. – Kharkiv National University of Internal Affairs – Kharkiv, 2007.

   The dissertation is an independent and completed scientific work, it is the first research of problems of legal regulation of relations which have place in the contract of reinsurance in Ukraine. On the basis of the analysis of the current legislation of Ukraine in the given sphere, the views of scientists, the generalization and the analysis of practical application of norms of the Law, which adjust contract of reinsurance, the dissertation for the first time in the Ukrainian legal science suggests the theoretical analysis of the contract of reinsurance. Legal nature of the contract of reinsurance and also its place among similar civil legal contracts are defined, a concept. Legal description of parties to an analyzed contract is given. The analysis of content of the contract of reinsurance, the order of concluding the contract of reinsurance and definition of its form, features of its fulfillment and responsibilities under the contract of reinsurance are worked out.
   The result of the research is the formulation of some scientific conclusions and offers concerning perfection of legislative regulation of relations in the contract of reinsurance.
   Key words: reinsurance, reinsurance legal relations, reinsurer, contract of reinsurance, civil law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Договір перестрахування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net