Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах

Анотації 

Антощенко М.І. Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах.- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – “Охорона праці”.- Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена розкриттю особливостей газовиділення із вироблених просторів відпрацьованих лав і розв’язанню проблеми забезпечення безпечного відпрацювання газоносних вугільних пластів під час активізації зрушування порід.
   Виконано аналіз сучасних уявлень про процеси утворення газу у вугільних родовищах і формах знаходження метану у вугіллі і породах. Встановлено умови й причини, що спричиняють газовиділення із вироблених просторів відпрацьованих лав під час активізації зрушування порід. Обгрунтовано й покладено в основу концепції залежність газовиділення в зонах впливу очисних виробок від ступеня підпрацьованості порід та їх напруженого стану.
   Розроблено модель, що якісно пов’язує газовиділення в гірничі виробки і дегазаційні свердловини із зон з різним напруженим станом порід під час розвитку очисних робіт в двох взаємно перпендикулярних напрямках.
   Виявлено умови утворення й розташування зон метановиділення відносно очисному вибою, що рухається і залишеному.
   Встановлено прямо пропорційну залежність між кількістю газу, що виділився із вироблених просторів відпрацьованих лав і об’ємами мульд зрушування земної поверхні, спричинених відпрацюванням чергової виїмкової дільниці.
   Розроблено схеми провітрювання і дегазації виїмкових дільниць під час активізації зрушування порід. Випробування й апробація розроблених схем і методів в шахтних умовах підтвердили правильність ї ефективність запропонованих рішень.
   Ключові слова: газовиділення, вироблений простір, відпрацьовані лави, зрушування порід, активізація, мульди зрушування, прогноз газовиділення, провітрювання, дегазація, безпека.

Антощенко Н.И. Прогноз и управление газовыделением из выработанных пространств отработанных лав в угольных шахтах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда”. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена раскрытию особенностей газовыделения из выработанных пространств отработанных лав и решению проблемы обеспечения безопасной отработки газоносных угольных пластов при активизации сдвижения пород.
   Выполнен анализ современных представлений о процессах образования газа в угольных месторождениях и формах нахождения метана в угле и породах. Установлены условия и причины, вызывающие газовыделение из выработанных пространств отработанных лав при активизации сдвижения пород. Разработано дерево укрупненных проблем. Обоснована и положена в основу концепции зависимость газовыделения в зонах влияния очистных выработок от степени подработанности пород и их напряженного состояния. Предложены аналитические зависимости, позволяющие рассчитывать параметры мульд сдвижения земной поверхности над выработанными пространствами эксплуатируемых и отработанных лав. Доказана необходимость прогноза уровня газовыделения из каждой характерной зоны активизации сдвижения пород.
   Раскрыт механизм газовыделения из подработанных пластов, учитывающий нарушение природного равновесного состояния системы газ-уголь от разрабатываемого пласта до земной поверхности при последовательном переходе вмещающих пород из одного состояния в другое над движущимся очистным забоем или дискретном увеличении выработанного пространства на длину эксплуатируемой лавы.
   Разработана модель, качественно увязывающая газовыделение в горные выработки и дегазационные скважины из зон с разным напряженным состоянием пород при развитии очистных работ в двух взаимоперпендикулярных направлениях, что позволило обобщить процессы всего цикла нарушения природного состояния подработанных пластов и пород и восстановления их исходного состояния (полного или частичного), и предложить научные основы для решения задач безопасной отработки газоносных угольных пластов. К таким задачам относятся прогноз газовыделения из выработанных пространств эксплуатируемых и отработанных лав, выбор рациональных схем проветривания и дегазации выемочных участков, управление утечками воздуха через выработанные пространства.
   Выявлены условия образования и расположение зон метановыделения по отношению к движущемуся и остановленному очистным забоям. Экспериментально доказано, что с увеличением скорости подвигания очистного забоя зона максимального газовыделения в подработанных породах позади эксплуатируемой лавы не перемещается в сторону выработанного пространства, а имеет постоянное положение по отношению к забою.
   Установлена прямопропорциональная зависимость между количеством газа, выделившимся из выработанных пространств отработанных лав и объемами мульд сдвижения земной поверхности, вызванных отработкой очередного выемочного участка. Она позволила использовать для прогноза газовыделения достоверные данные о размерах очистных выработок и параметры мульд сдвижения земной поверхности.
   Определены условия возникновения и отличительные особенности газовыделения при активизации сдвижения пород, которые дают возможность классифицировать его как отдельный (особый) вид метановыделения в угольных шахтах.
   Предложена методологическая основа для решения задач прогноза метановыделения в горные выработки, дегазационные скважины и на дневную поверхность, добычи скважинами “дополнительного” газа, который не выделяется в горные выработки, выбора схем проветривания и дегазации с учетом сдвижения и уплотнения пород.
   Разработаны схемы проветривания и дегазации выемочных участков при активизации сдвижения пород. Предложен метод выявления и устранения причин низкой эффективности дегазационных систем.
   Испытания и апробация разработанных схем и методов в шахтных условиях подтвердили правильность и эффективность предложенных решений. Они реализованы в нормативных документах.
   Ключевые слова: газовыделение, выработанное пространство, отработанные лавы, сдвижение пород, активизация, мульды сдвижения, прогноз газовыделения, схемы, проветривание, дегазация, безопасность.

N.I. Antoshchenko The Forecast and Gas Emission Management Process from Worked out Areas of Faces Exhausted in Coal Mines. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree of Technical Sciences in the field of Labour Protection (05.26.01). – National Mining University, Dnipropetrovsk, 2004.

   The thesis concerns the problems of peculiarities of gas emission from worked out areas of faces exhausted. Another task is to solve the problem of gas bearing coal stratum safe working out when rock displacement takes place.
   There was carried out the analysis of modern points of view as for gas formation processes in coal deposits, and forms of methane appearance both in coal and rocks. There were determined conditions and reasons of gas emission from worked out areas of faces exhausted when rock displacement takes place.
   Model that perfectly combines gas emission into headings and degassing holes from the areas with different intensive rock conditions when mining is performed in two mutually perpendicular directions was developed.
   There was determined direct proportional dependence between gas emitted from worked out areas of faces exhausted and volumes of surface displacement basins as a result of one more mining district working out.
   There were found out conditions of gas emission appearance and peculiarities under rock displacement to classify it as a separate (specific) type of methane emission in coal mines.
   The methods of stoping airing and degassing under the conditions of rock displacement have been progressed.
   Method testing in mines has confirmed the efficiency of the work.
   Key words: gas emission, worked out area, exhausted faces, rock displacement, activation, displacement basins, gas emission forecast, technique, airing, degassing, safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net