Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів

Анотації 

Аніщенко О.Л. Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, 2004.

   Встановлені закономірності і зроблена оцінка розповсюдження важких металів та радіонуклідів у ґрунтах, підземних водах, агрокультурах і дикоростучих рослинах у районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості. Розроблена математична модель забруднення підземних вод поблизу хвостосховищ радіоактивних відходів, яка дозволяє визначати і прогнозувати приоритетні механізми і напрямки поширення забруднення.
   Визначені та обґрунтовані основні принципи організації локальної системи комплексного геоекологічного моніторингу навколишнього середовища в районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості; структуру та функції основних підсистем моніторингу. На підставі аналізу просторового розподілу забруднювачів з урахуванням ландшафтної структури території запропоновано розміщення пунктів моніторингових спостережень.
   Ключові слова: важкі метали, радіонукліди, компоненти природно-територіальних комплексів, радіоактивні відходи, локальна система комплексного геоекологічного моніторингу.

Anishchenko O.L. Research, estimation and forecasting of level of environmental contamination in the area of the stores of radioactive waste products. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of candidate of geographical sciences on speciality 11.00.11 – Constructive geography and rational use of natural resources. Kharkiv Karazin National University, Kharkiv, 2004.

   The regularities are established and estimation of distribution of heavy metals and radionuclids in soils, underground waters, agricultural and growing wild plants in the area influenced by the stores of radioactive waste products of the uranium-mining industry and the uranium-concentrating industry is realized. The mathematical model of pollution of underground waters nearby tail depositories of radioactive waste products is developed. It allows to determine and to predict some priority mechanisms and directions of distribution of pollution.
   The main principles of the organization of a local system of complex geoecological monitoring of environment in the area influenced by tail depositories of radioactive waste products of the uranium-mining industry and the uranium-concentrating industry, the structure and the functions of the basic subsystems of monitoring are determined and proved. The placement of monitoring supervision points is offered on the basis of analysis of spatial distribution of the pollutants taking into consideration the landscape structure of territory.
   Key words: heavy metals, radionuclids, components of natural territorial complexes, radioactive waste products, local system of complex geoecological monitoring.

Анищенко О.Л. Исследование, оценка и прогнозирование уровня загрязнения окружающей среды в районе накопителей радиоактивных отходов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук по специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов. – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, Харьков, 2004.

   Создание локальной системы комплексного геоэкологического мониторинга окружающей среды в районе воздействия накопителей радиоактивных отходов уранодобывающей и уранообогатительной промышленности является научно обоснованной информационной основой для подготовки управленческих решений, направленных на рационализацию природопользования. В ходе исследований в районе влияния хвостохранилища радиоактивных отходов переработки урановых руд проведен базовый этап мониторинга, в результате которого оценено распространение радионуклидов и тяжелых металлов в различных компонентах природно-территориальных комплексов. Это позволило обосновать создание наблюдательной сети.
   Установлены закономерности и сделана оценка распространения тяжелых металлов и радионуклидов в почвах, подземных водах, агрокультурах и дикорастущих растениях в районе влияния накопителей радиоактивных отходов уранодобывающей и уранообогатительной промышленности. Показано, что влияние исследуемого хвостохранилища радиоактивных отходов на окружающую территорию не ограничивается радиационными факторами, значительно также химическое загрязнение, в частности, тяжелыми металлами. Полученные результаты свидетельствуют, что существует перенос радиоактивных веществ и тяжелых металлов от хвостохранилища на прилегающие к нему природно-антропогенные ландшафты воздушным путем.
   Предложено использование трехмерных картографических моделей для оперативной визуализации распределения загрязнителей, что позволяет выявить локальные геохимические аномалии.
   Разработана математическая модель загрязнения подземных вод вблизи хвостохранилищ радиоактивных отходов, которая позволяет определять и прогнозировать приоритетные механизмы и направления распространения загрязнения. Проведенные для исследуемого хвостохранилища расчеты показывают, что уровень радиоактивного загрязнения подземных вод как в настоящее время, так и в будущем, значительно ниже, чем уровень их загрязнения тяжелыми металлами.
   Определены и обоснованы основные принципы организации локальной системы комплексного геоэкологического мониторинга окружающей среды в районе воздействия накопителей радиоактивных отходов уранодобывающей и уранообогатительной промышленности; структуру и функции основных подсистем мониторинга. На основе анализа пространственного распределения загрязнителей с учетом ландшафтной структуры территории (для каждого исследуемого элемента проанализирован характер распределения его среднего содержания в почве в зависимости от фациального расположения точек отбора проб) предложено размещение наземных пунктов мониторинговых наблюдений. Дано обоснование оптимизации сети скважин наблюдения за загрязнением подземных вод.
   Ключевые слова: тяжелые металлы, радионуклиды, компоненты природно-территориальных комплексов, радиоактивные отходы, локальная система комплексного геоэкологического мониторинга.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувачів радіоактивних відходів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net