Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок

Анотації 

Бабчук С.М. Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2004.

   Дисертація присвячена розробці методу контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок, що базується на оцінці швидкості обертання колінчастих валів дизельних агрегатів силового приводу бурової установки і швидкості обертання стола ротора.
   Запропоновано новий метод контролю енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок. Метод дозволяє контролювати у реальному часі енергетичні показники дизельного приводу ротора бурових установок, що дозволяє уникнути багатьох ускладнень і аварій у процесі буріння, підвищити, як проходку на долото, так і механічну рейсову швидкість буріння.
   Основні результати роботи знайшли промислове впровадження в Прилуцькому УБР, а також у навчальному процесі.
   Ключові слова: бурова установка, дизельний силовий привід, стіл ротора, енергетичні показники, крутний момент.

Бабчук С.М. Контроль энергетических показателей дизельного привода ротора буровых установок. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля и определение состава веществ. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2004.

   Диссертация посвящена разработке метода контроля энергетических показателей дизельного привода ротора буровых установок, который базируется на оценке скорости вращения коленчатых валов дизельных агрегатов силового привода буровой установки и скорости вращения стола ротора.
   Предложен новый метод контроля энергетических показателей дизельного привода ротора буровых установок. Метод разрешает контролировать в реальном времени энергетические показатели дизельного привода ротора буровых установок, что разрешает избежать многих осложнений и аварий в процессе бурения, повысить как проходку на долото, так и механическую рейсовую скорость бурения.
   Основные результаты работы нашли промышленное внедрение в Прилуцком УБР, а также в учебном процессе.
   Диссертация состоит из вступления, четырёх разделов и приложений.
   Во вступлении обоснована актуальность работы, сформулированы цели, задачи и практическая ценность работы, отображены основные результаты работы, которые выносятся на защиту.
   В первом разделе проведен анализ современного состояния методов и технических средств контроля энергетических показателей дизельного силового привода (ДСП) ротора буровых установок (БУ) в процессе бурения скважин на нефть и газ. Усовершенствована классификация методов контроля крутящего момента на столе ротора буровых установок. Показано, что используемые методы контроля не удовлетворяют нужды пользователей – буровых предприятий. Разработаны теоретические основы контроля энергетических показателей дизельного привода. На основании анализа современного состояния проблемы выбрано направление исследований.
   Во втором разделе произведено метрологическую оценку известных непрямых методов контроля крутящего момента на коленчатом вале дизельного агрегата по скорости его вращения. Показано, что им свойственна существенная погрешность, что делает невозможным их использование как базовых в контроле других энергетических показателей. Построены математические модели механических характеристик дизельных агрегатов типа В2-450. Определена на базе нечеткой логики и детерминированных математических моделей взаимосвязь крутящего момента на коленчатом вале дизельного агрегата со скоростью вращения коленчатого вала.
   В третьем разделе разработаны математические модели зависимости крутящего момента на столе ротора БУ с ДСП от скорости вращения коленчатых валов дизельных агрегатов ДСП и модели зависимости скорости вращения стола ротора БУ с ДСП от скорости вращения коленчатых валов дизельных агрегатов ДСП. На базе этих моделей создано метод контроля энергетических показателей дизельного привода ротора буровых установок, который использует нечеткий функциональный блок с “базой знаний” в форме продукций “ЕСЛИ … ТО …”. Каждая продукция представляет собой множество пар “ситуация – действие”, которые разрешают в соответствии с ситуацией, которая сложилась, сделать выбор моделей по которым будет осуществляться косвенный контроль текущих значений энергетических показателей привода ротора БУ с ДСП. Разработано модель контроля энергетических показателей привода ротора БУ с ДСП на базе которой создано алгоритм контроля.
   В четвертом разделе обусловлено конфигурацию системы контроля энергетических показателей привода ротора БУ с ДСП, сделано выбор и разработку основных ее составляющих. Разработано програмное обеспечение системы контроля. В основу работы системы положен алгоритм контроля энергетических показателей привода ротора. Проведенные лабораторные и производственные испытания системы показали ее работоспособность и эфективность контроля. Определено точность контроля крутящего момента на столе ротора.
   Результаты исследований использованы в учебном процессе в рабочих программах дисциплин: "Специальные измерительные устройства и системы", “Автоматизированный електропривод в нефтегазовой промышлености” для студентов специальности 7.092501 - Автоматизированное управление технологическими процессами; демонстрационный образец устройства введенный в виде лабораторного стенда (Акт от 27.04.04 г.). Разработанный в диссертационной работе метод и рекомендации по его использованию приняты для внедрения на Прилуцком УБР ОАО "Укрнафта". Ожидаемый экономический эффект от внедрения составляет 127000 грн (Акт от 12.03.2003 г.).
   Ключевые слова: буровая установка, дизельный силовой повод, стол ротора, энергетические показатели, крутящий момент.

Babchuk S.M. Control of power parameters of rotor diesel drive of drilling rigs. - Manuscript.

The dissertation for a candidate degree in Engineering. Specialty 03.11.15 - Instruments and methods of control and determining of substance composition. - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, 2004.

   The dissertation deals with the development of a method to control power parameters of a drilling rig rotor diesel drive. The method is based on estimating rotation speed of crankshafts of diesel units of drilling rig power drive and rotor table rotating speed. There has been suggested a new method of control of power parameters of drilling rig rotor diesel drive. The method allows to control in real time power parameters of a drilling rig rotor diesel drive, making it possible to avoid complications and failures in the process of drilling and to increase bet deepening as well as mechanical speed of drilling trip.
   The main results of the research have been successfuly implemented at Pryluki department of drilling and in the educational process.
   Key words: drilling rig, diesel power drive, rotor table, power parameters, torque.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Контроль енергетичних показників дизельного приводу ротора бурових установок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net