Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу

 Анотації

Ельбрехт О.М. Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2003.

   У дисертації аналізуються розвиток управлінської науки, основних шкіл управління, зв’язок з ними адаптивного управління, його еволюція. Здійснено системний аналіз діяльності загальноосвітнього закладу як об’єкта управління, в тому числі школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Визначено основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом в умовах основної ланки такої школи, його особливості, специфіку функцій, структури, технології реалізації.
   У дослідженні представлено теоретично обгрунтовану і експериментально перевірену модель адаптивного управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу, яка містить три основні взаємопов’язані компоненти: змістовний, структурний, технологічний. Показано позитивний вплив упровадженої моделі на процеси взаємоузгодження діяльності, само/організації, само/розвитку q оновлення змісту навчального процесу. Розроблено рекомендації щодо підготовки керівних педпрацівників шкіл цього типу до адаптивного управління.
   Ключові слова: закономірності (адаптивного) управління, основна школа з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу, особливості школи і управління нею, зміст навчального процесу, (базова факторно-критеріальна) модель, структура управління, технологія адаптивного управління, взаємоузгодження діяльності, взаємопристосування, само/організація та само/розвиток.

Эльбрехт О.М. Адаптивное управление учебным процессом основной школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - теория и история педагогики. Центральный институт последиплимного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2003.

   В диссертации анализируются развитие науки управления, основных школ управления, связь с ними адаптивного управления, его эволюция. Идея адаптивного управления реализована автором на уровне учебного процесса основной школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. В работе выделены особенности адаптивного управления в условиях школы такого типа, специфика функций, структуры, технологии реализации. Его суть представлена автором следующими положениями: правильное воздействие на внутренние факторы организации; гибкость и адаптация к постоянным изменениям внешней среды; решение противоречивых проблем на основе диалогической адаптации; развитие организационной культуры как важного средства управления; создание благоприятных условий для труда, развития и саморазвития учащихся и педработников; выбор форм и методов управления, которые бы мотивировали педработников к творческому труду; взаимодействие участников учебного процесса на основе суб’ект-субектных отношений, партнерства и совместной деятельности; учет руководителем в процессе взаимодействия индивидуально-психологических особенностей участников учебного процесса (потребности, способности, особенности характера и т.д.).
   В работе представлена теоретически обоснованная модель адаптивного управления учебным процессом основной школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. Ее составляющими являются три взаимосвязанных компонента: содержательный, структурный, технологический.
   Содержание адаптивного управления раскрывается на основе функций управления, которые автор классифицирует согласно с их сооношением с различными измерениями управленческой деятельности: технологические, или собственно управленческие (собственно деятельностное измерение - основные задачи управленческой деятельности); специальные, или деятельностные (согласно сферам деятельности педколлектива); кадровые (соотносятся с воздействием на персонал); материально-технического и ресурсного обеспечения (соотносятся с созданием материально-технических и ресурсных условий). Исходя из содержания управления деятельность руководящих педработников школы данного типа представлена в виде факторно-критериальной модели. В нее входят три основные фактора (організація деятельности педколлектива по организации учебного процесса, работа з педагогическими кадрами, материально-техническое и ресурсное обеспечение), которые раскрывают 14 критериев первого порядка, 33 критерия второго порядка и 152 критерия третьего порядка. В рамках основной модели также создана факторно-критериальная модель мониторинга процессов согласования, которая открывает широкие возможности для отслеживания, измерения и учета субъект-субъектных отношений, их преобразования из потенциальной причины конфликтов в движущую силу развития школьной системы за счет механизмов урегулирования адаптивно-адаптирующих процессов.
   В работе раскрывается понятие "гуманитарные адаптивные технологии", к которым на уровне школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла автор относит технологии собственно управленческой деятельности, делегирования полномочий, оценивания, организации повышения квалификации педработников, инновационной деятельности, дифференцированного обучения, корркекционно-развивающей работы, осуществления дополнительного образования, игровые технологии, и т.п. Среди них ведущая роль принадлежит технологии собственно управленческой деятельности, для обозначения которой автор употребляет термин "технология адаптивного управления". В исследовании она представлена в виде функционального цикла со следующими этапами: планирование (диагностика, определение целей), критериальное моделирование, организация (кооперация действий и само/направление на результат, коммуникация), мониторинг (само/мониторинг процесса, внешний мониторинг результатов), прогностическое регулирование.
   Показано позитивное влияние внедренной модели на взаимосогласование деятельности, само/организации, само/развития и обновления содержания учебного процесса. По мнению автора, работа согласно представленной модели дает возможность школе перейти от командно-административной системы управления к системе профессионального сотрудничества, от функционирования к развитию и само/развитию в управлении социально-педагогической системой. Диссертационное исследование завершают рекомендации относительно подготовки руководящих педработников основной школы с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла к адаптивному управлению.
   Ключевые слова: закономерности (адаптивного) управления, основная школа с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, содержание учебного процесса, особенности школы и управления нею, (базовая факторно-критериальная) модель, гуманитарные адаптивные технологии, структура управления, технология адаптивного управления, взаимосогласование деятельности, само/организация и само/развитие.

Elbrekht O.M. Adaptable Management of Educational Process in Secondary Comprehensive School with Humanitarian Slant. Manuscript.

Thesis for Candidate’s Degree in Pedagogics by speciality 13.00.01 - Theory and History of Pedagogics. - Central Institute of Postgraduate Educational Studies of APS of Ukraine, Kyiv, 2003. - Manuscript.

   The thesis focuses on the analyses of the administrative science development, main management schools, adaptable management, its evolution and connection with the common theory of management. It also deals with the systematic analyses of secondary comprehensive schools establishment and activities as an object of management, including schools with humanitarian slant. The author defines the main charecteristics of adaptable management of educational process in schools of this type, the specific nature of its functions, structure, technologies of realisation.
   The research represents theoretically substantiated and experimentally proved model of adaptable management of educational process in schools with humanitarian slant. It consists of three main components: contents, structure, technology. The experimental part of this work discusses how the model ifluences the quality of educational process and the processes of self-organization, self-development of its participants.
   Methodical recommendations how to organize the studies for administrative workers of schools with humanitarian slant in order to prerare them for adaptable management are developed.
   Key words: adaptable management, educational process, schools with humanitarian slant, specific nature of functions, structure, technologies of realisation, model, coodination of activities of educational process’s participants, self-organization and self-development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net