Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання

 Анотації

Грубар І.Я. Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.– Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2004 рік.

   Дисертація присвячена проблемі дитячого травматизму, його профілактиці і післятравматичній реабілітації дітей з переломами кісток нижньої третини передпліччя. У ній проаналізовано рівень дитячого травматизму, вивчено причини та чинники, що спричиняють виникнення травм у дітей, і на цій основі вироблено профілактичні заходи щодо шкільного травматизму.
   Метою дослідження було виявлення чинників виникнення травм у дітей та розробка технологічної схеми індивідуальних програм фізичної реабілітації. Об’єктом дослідження був дитячий травматизм в процесі життєдіяльності та занять фізичними вправами. Предмет дослідження – передумови виникнення травм у дітей 10-12 років, їх профілактика та індивідуальні програми фізичної реабілітації. Наукова новизна дослідження – виявлено і проаналізовано статистичні дані про види, частоту та локалізацію травматичних ушкоджень дітей в Україні, Західному реґіоні і Тернопільській області; визначено морфофункціональні показники травмованих і нетравмованих дітей, властивості їх ЦНС та виявлено психологічні особливості та соціально-побутові чинники травматизму; розроблено спосіб адаптаційної здатності людини до ймовірної дії екстремального чинника; розроблено технологічну схему кінезотерапії у процесі фізичній реабілітації дітей на прикладі переломів кісток нижньої третини передпліччя; розроблено бальну систему оцінки ефективності фізичної реабілітації.
   Ключові слова: дитячий травматизм, чинники ризику, профілактика, програма фізичної реабілітації, засоби фізичного виховання, оцінка ефективності.

Грубар И.Я. Детский травматизм: профилактика и реабилитация средствами физического воспитания.– Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 – физическая культура, физическое воспитание разных групп населения.– Львовский государственный институт физической культуры, Львов, 2004 год.

   Диссертация посвящена теме детского травматизма, его профилактике и физической реабилитации детей с переломами костей нижний трети предплечья. В ней проведён анализ уровня детского травматизма, изучены причины и факторы, которые способствуют возникновению травм у детей и на этом основании сформированы профилактические мероприятия школьного травматизма.
   Целью исследования было выявление факторов, которые способствуют возникновению травм у детей, розработка технологической схемы индивидуальной программы физической реабилитации. Объектом исследования был детский травматизм в процессе жизнедеятельности и занятий физическими упражнениями. Предмет исследования – предпосылки возникновения травм у детей 10-12 лет, их профилактика и индивидуальные программы физической реабилитации средствами физического воспитания. Научная новизна исследования – выявлены и проанализированы статистические данные о видах, частоте и локализации травматических повреждений у детей в Украине, Западном регионе и Тернопольской области; определены морфофункциональные показатели травмированных и нетравмированных детей, свойства их ЦНС, психологические особенности и социально-бытовые факторы способствующие травматизму; разработан способ определения адаптационной способности человека к вероятному воздействию экстремального фактора; разработана технологическая схема кинэзотерапии в процессе физической реабилитации детей на примере переломов костей нижней третьи предплечья; разработана бальная система оценки эффективности физической реабилитации.
   В первом разделе “Теоретико-методические основы детского травматизма, профилактика и реабилитация в процессе физического воспитания” проанализирована научно-методическая литература с проблемы детского травматизма, его классификации, основных видов и причин возникновения. Разсмотрены особенности строения ОДА как одного из этиопатогенетических факторов возникновения травм у детей. Отмечено ведущее значение физических упражнений в реабилитации детей с травмой ОДА.
   Во втором разделе “Методы и организация исследования” представлены сведения об организации исследований и контингенте исследуемых, этапы исследований и методики их проведения.
   В третьем разделе “Детский травматизм в Украине как педагогическая проблема” проанализированы результаты опроса учителей физической культуры с целью выявления фактов получения травм на уроках физической культуры, их отношение к проблеме возникновения травм во время учебно-воспитательного процесса в школе, а также определение уровня знаний в оказании первой помощи пострадавшему. Анализ статистических данных детского травматизма в Украине, Западном регионе и Тернопольской области показал, что на фоне стабилизации общего уровня детского травматизма за последние пять лет происходят изменения его структуры, растёт уровень школьного и спортивного видов травматизма. Для определения взаимосвязи между состоянием здоровъя и риском получения травмы проведён сравнительный анализ морфофункциональных показателей травмированных и нетравмированных мальчиков и девочек, изучены свойства их нервной системы, психологические особенности и социально-бытовые факторы способствующие травматизму.
   В четвёртом разделе “Педагогические принципы и методические основы формирования программы физической реабилитации детей с переломами костей нижней третьи предплечья и её эффективность” соотвецтвенно патенту “Способ определения адаптационной способности человека к вероятному воздействию экстремального фактора” проведены исследования здоровых детей у которых выявлены различные показатели адаптационной способности. Експеремент показал, что под влиянием профилактическо-тренировочных упражнений адаптационная способность детей увеличилась, что даёт возможность формировать группы риска детей к получению травмы для дальнейшей их подговки к безопасной жизни в условиях окружающей среды. Разработана технологическая схема проведения кинэзотерапии в процессе физической реабилитации детей с переломами костей нижней третьи предплечья, определены педагогические принципы и условия формирования и реализации индивидуальных програм физической реабилитации, разработана бальная система оценки её еффективности. Экспериментально обоснована еффективность разработанной программы физической реабилитации детей с переломами костей нижнй трети предплечья.
   В пятом разделе “Анализ и обобщение результатов исследования” на основании анализа и обобщения результатов исследования дана характеристика трём группам полученных даных.
   Ключевые слова: детский травматизм, факторы риска, профилактика, программа физической реабилитации, средства физического воспитания, оценка эффективности.

Hrubar I. Ya. Children’s traumatism: prophylaxis and rehabilitation by means of physical training. — Manuscript.

A thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Science in Physical Training and Sports in speciality 24.00.02 — Physical training, physical culture of different groups of population. — L’viv State Institute of Physical Training, 2004.

   The dissertation is dedicated to the problem of children’s traumatism, its prophylaxis and post-traumatic rehabilitation of the children who had bone fractures in the lower third of the forearm. It analyzes the level of children’s traumatism, studies the reasons and factors that cause children’s injuries, and prophylactic measures were formed on this basis in order to prevent injuries in schools.
   The aim of the research was to reveal the factors that cause children’s injuries as well as to develop technological schemes for individual programs of post-traumatic physical rehabilitation with bone fractures in the lower third of the forearm taken as example. The object of the research was children’s traumatism as a negative phenomenon in the process of vital activity and doing physical exercises. The subject of the research: morphofunctional, psychological, social grounds for injuries, their prophylaxis and post-traumatic physical rehabilitation of children. Scientific novelty of the research: we revealed and analyzed new data concerning the types, frequency and localization of cildren’s injuries in Ukraine, Western region and Ternopil region; we defined the physical condition, properties of the central nervous system, psychological peculiarities and social factors that cause children’s traumatism; we developed and implemented a way of people’s adaptability to possible effect of an extremal agent; we developed the methods of evaluating the efficiency of post-traumatic rehabilitation, we formed and implemented technological schemes for kinetic therapy in physical rehabilitation of children with bone fractures in the lower third of the forearm taken as example.
   Key words: children’s traumatism, risk factors, prophylaxis, program for post-traumatic physical rehabilitation, means of physical training, evaluation of efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дитячий травматизм: профілактика та реабілітація засобами фізичного виховання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net