Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності відбійки порід в кар’єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лінійним ініціюванням
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності відбійки порід в кар’єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лінійним ініціюванням

Анотації 

Бетін В.Д. Підвищення ефективності відбійки порід в кар’єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лінійним ініціюванням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2004.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності відбійки порід у кар’єрах свердловинними зарядами керованої дії з боковою порожниною та лінійним ініціюванням. Доведено, що рівномірність енергонасичення масиву по висоті уступу при різних міцностних характеристиках порід та їх руйнуємості вибухом, забезпечується відповідною довжиною порожнистих циліндрів у заряді та величиною їх діаметрів. Вперше встановлена залежність затримки розширення продуктів детонації від товщини оболонки заряду. Визначена залежність радіальної спрямованості дії вибуху розробленого заряду від співвідношень діаметрів порожнини і свердловини та критичного діаметру застосованої ВР. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено, що заряди направленої дії із зниженою та змінною лінійною масою вибухових речовин забезпечують зниження питомих витрат ВР при зберіганні заданої якості роздрібнювання гірської маси вибухом. Розроблені та упроваджені у виробництво обладнання для промислового виготовлення порожнистих циліндрів та технологія відбійки неоднорідних масивів порід в кар’єрах з використанням зарядів з боковою порожниною та лінійним ініціюванням.
   Ключові слова: кар’єр, відбійка порід, свердловинні заряди, вибух, бокова порожнина, лінійне ініціювання.

Бетин В.Д. Повышение эффективности отбойки пород в карьерах скважинными зарядами с боковой полостью и линейным инициированием. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности отбойки пород в карьерах скважинными зарядами направленного действия с боковой полостью и линейным инициированием. Доказано, что равномерность энергонасыщенности массива по высоте уступа в карьере, при различных прочностных характеристиках и взрываемости горных пород, обеспечивается соответствующей длиной полых цилиндров в заряде и величиной их диаметров, составляющих 0,3÷07 диаметра скважины. Впервые установлена зависимость задержки расширения продуктов детонации от толщины полиэтиленовой или картонной оболочки заряда. Установлено, что направления максимальных и минимальных разрушающих нагрузок в массиве определяются взаимным расположением полых цилиндров и линейного инициатора в разработанных скважинных зарядах. Определена зависимость радиальной направленности действия взрыва от соотношений диаметров полости и скважины и критического диаметра применяемого ВВ. Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что заряды направленного действия с боковой полостью и линейным инициированием, имеющие пониженную или изменяемую по длине колонки линейную массу, обеспечивают снижение удельных расходов ВВ на 7÷16 %. При этом сохраняется заданное качество дробления горной массы взрывом. Установлено, что соответствующее ориентирование скважинных зарядов с боковой полостью и линейным инициированием позволяет производить селективную отбойку участков массива вблизи от промышленных и гражданских сооружений и снижать воздействие массовых взрывов на законтурный массив. Разработаны и внедрены в производство оборудование для промышленного изготовления полых цилиндров, технология формирования скважинных зарядов и технология отбойки неоднородных массивов пород в карьерах с использованием разработанных конструкций зарядов.
   Ключевые слова: карьер, отбойка пород, скважинные заряды, взрыв, боковая полость, линейное инициирование.

Betin V.D. Increase of effectiveness breakers rock in quarries by utilization deep-hole charges with a side cavity and a line initiator. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in engineering sciences by specialty 05.15.03 – deposit open mining – Kryviy Rih. Technical University, Kryviy Rih, 2004.

   Dissertation is devoted of problems of increase effectiveness breakers rock in quarries by utilization deep-hole charges with a side cavity and liner initiator. It proves, it that the evenness of energetic saturation of the massif throughout the height of an open pit bench in quarry, under different durability breakers characteristics of the rock is was provided by the corresponding length of hollow cylinders in a charge and size of their diameters. For the first time, has been proved the delay of expansion detonating products to depend from the thickness of a charge the casing. Has been determined dependence of radial trend of explosion elaborate charge from correlation between cavity and borehole diameters and the critical diameter of the used explosive. Have been theoretically grounded and expert proved why directional charge of lower or variable liner mass to secure lowering of specific expenditure of explosion to guaranty a quality of the exploded ore mass.
   Equipment for commercial production of hollow cylinders and technologies are massif breaking with deep-hole charges with a side cavity and linear initiator have been elaborated and applied in industry.
   Key words: quarry, breaking rock, deep-hole charge, expansion, side cavity, and line initiator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності відбійки порід в кар’єрах свердловинними зарядами з боковою порожниною та лінійним ініціюванням

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net