Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт

Анотації 

Білоножко В.В. Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - “Охорона праці” – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   В дисертації виконано аналіз існуючих методів вимірювання вмісту метану, засобів і систем контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт. Досліджені причини неоднозначної і нестабільної роботи існуючих засобів контролю вмісту метану і вплив неконтрольованих компонентів і параметрів рудникової атмосфери на їх роботу. Обґрунтувати нові, більш досконалі методи контролю, що усувають можливість неоднозначного вимірювання концентрації метану в гірничих виробках шахт та розроблені засоби контролю вибухонебезпечності, що підвищують вірогідність і ефективність контролю та забезпечують однозначність роботи сигналізації і захисту. Намічені перспективи удосконалення засобів і систем контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт.
   Результати роботи впроваджені на НВО “Червоний металіст” при розробці датчиків для однозначних сигналізаторів та аналізаторів метану, що дозволило підвищити рівень вибухозахисту гірничих виробок шахт і розширити область застосування засобів контролю метану.
   Ключові слова: вибухонебезпека, гірничі виробки, шахта, метан, датчик, рудникова атмосфера, контроль, вибухозахист.

Белоножко В.В. Предотвращение неоднозначности срабатывания средств взрывозащиты горных выработок шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - “Охрана труда” - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-практической задачи повышения уровня взрывозащиты горных выработок шахт, путем обеспечения однозначной работы технических средств контроля содержания метана при высоких его концентрациях.
   Исследованы особенности работы термокаталитических датчиков при высоких концентрациях метана и влияние неконтролируемых компонентов и параметров рудничной атмосферы на их работу. Выявлены и объяснены причины неоднозначной и нестабильной работы существующих средств контроля метана. Установлено, что неоднозначность срабатывания средств взрывозащиты горных выработок шахт при концентрациях метана свыше 5 об.% возникает в результате наличия резкого уменьшения выходного сигнала термокаталитических датчиков (провала выходной характеристики) в области взрывных концентраций метана, инверсии выходного сигнала и гистерезиса показаний. Показано, что провал выходной характеристики термокаталитических датчиков в области взрывных концентраций возникает в результате нарушения термокаталитической реакции окисления метана на активном элементе и что это явление, характерное для всех термокаталитических датчиков, наблюдается при равновесном потоке кислорода и метана к рабочему элементу, когда на активной поверхности катализатора образуется нулевая концентрация метана и кислорода (в диапазоне от 8 до 9 об.% СН4). Установлено, что смещение нулевых показаний средств контроля метана при изменении параметров среды или источника питания и инверсия выходного напряжения термогрупп при больших концентрациях метана, обусловлены неидентичностью вольтамперных характеристик термоэлементов серийных термогрупп, подобранных из условия равенства напряжения на элементах при номинальном режиме питания. Выявлено, что гистерезис показаний характерен для всех средств контроля метана с термокаталитическими датчиками, его величина наиболее существенна при применении термогрупп, характеризующихся пониженной температурой первоначального разогрева рабочего элемента, что обуславливается переходом каталитической реакции окисления метана с диффузионной в кинетическую область.
   Теоретически и экспериментально обоснованы пути улучшения эксплуатационных и метрологических характеристик средств контроля содержания метана путем повышения стабильности нулевых показаний средств контроля содержания метана, увеличения временной стабильности термокаталитических датчиков, снижения влияния загрязнения газодиффузионного фильтра и изменения каталитической активности элементов.
   В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований разработаны способы и средства измерения содержания метана в шахтной атмосфере, позволяющие улучшить эксплуатационные и метрологические характеристики средств контроля и обеспечивающие однозначность срабатывания защиты при высоких концентрациях метана.
   Результаты роботы внедрены на НПО “Червоный металлист” при разработке датчиков для однозначных сигнализаторов и анализаторов метана, что позволило повысить уровень взрывозащиты горных выработок шахт и расширить область применения средств контроля метана.
   Ключевые слова: взрывоопасность, горные выработки, шахта, метан, датчик, рудничная атмосфера, контроль, взрывозащита.

Bilonozhko V.V. Prevention the ambiguity operation of the explosion protection devices of mines workings. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.01 - “Labour protection” - National mining university, Dnipropetrovsk, 2004.

   In thesis was made the analysis of existing methods of methane content measurement, of devices and control systems of explosive mine workings. The reasons of ambiguous unstable operation of existing methane content control devices and the influence of uncontrolled components and mine atmosphere parameters on their operation are researched. New and more improved methods of control, which prevent the possibility of ambiguous change of methane concentration in mine workings, are based on facts. The explosion-proof control devices, which increase the control probability and efficiency and provide the ambiguity operation of alarm and protection devices, are developed. The prospects of improving the devices and control systems of mine working explosion-proof are fixed.
   The results of work were applied at NVO “Chervony metalist” during the development of transducers for unambiguous methane indicators and detectors, that allowed to increase the level of explosion protection of mine workings and to widen the field of application of methane control devices.
   Key words: explosion-proof, mine workings, mine, methane, transducer, control, explosion protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запобігання неоднозначності спрацьовування засобів вибухозахисту гірничих виробок шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net