Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюванням
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюванням

Анотації 

Щетинін В.Т. Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюванням. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. – Національний науково-дослідний інститут охорони праці Державного комітету України з нагляду за охороною праці, Київ, 2004.

   Метою роботи є підвищення ефективності дії вибуху циліндричних зарядів ВР при руйнуванні гірських порід з одночасним зниженням викиду шкідливих газів в атмосферу кар’єру, що досягається за рахунок удосконалення конструкцій циліндричних зарядів ВР з багатоточковим ініціюванням.
   Теоретично і експериментально доведено, що зміщення бойовиків відносно вісі заряду збільшує ефект багаторазового навантаження. Встановлені раціональні співвідношення між діаметрами свердловини та бойовика, при якому середній діаметр зруйнованої гірської маси має найменше значення. Застосування різноспрямованого багатоточкового ініціювання дозволяє на 8-10% збільшити сітку свердловин. Доведено, що розміщення двох або трьох бойовиків заряду в його верхній частини зі зміщенням відносно вісі дозволяє покращити вибухове руйнування верхніх шарів масиву.
   Обґрунтовано раціональний склад газонейтралізуючої композиції, використання якої у циліндричному заряді дозволяє зменшити кількість шкідливих газів вибуху, що викидаються в атмосферу кар’єру. Встановлено, що складовими даної композиції можуть бути відходи промислових підприємств (солі важких металів). Доведено, що розташовувати її доцільно як забивку циліндричного заряду. В цьому випадку кількість шкідливих газів, що викидаються в атмосферу, зменшується в 1,3 рази.
   Основні результати роботи впроваджені на кар’єрах Кременчуцького реґіону.
   Ключові слова: багатоточкове ініціювання, бойовик, вибух, вибухова речовина, вісь, газонейтралізуюча композиція, руйнування, свердловина, циліндричний заряд, шкідливі гази.

Щетинин В.Т. Повышение эффективности действия взрыва цилиндрических зарядов взрывчатых веществ с многоточечным инициированием. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства – Национальный научно-исследовательский институт охраны труда, г. Киев, 2004.

   Диссертация посвящена повышения эффективности действия взрыва цилиндрических зарядов взрывчатых веществ (ВВ) при разрушении горных пород с одновременным снижением выброса вредных газов в атмосферу карьера, которое достигается за счет усовершенствования конструкций цилиндрических зарядов ВВ с многоточечным инициированием.
   В работе впервые выполнен теоретический анализ влияния пространственного расположения инициаторов и расстояния между ними при многоточечном инициировании на изменение смещения и напряжений в упругой среде при взрыве. Установлено, что смещение боевиков цилиндрического заряда относительно оси скважины усиливает эффект многократного нагружения среды, увеличивает общий импульс напряжений и повышает на 6 – 8% эффективность взрывного разрушения горных пород.
   Получена зависимость для расчета параметров цилиндрического заряда с разнонаправленным многоточечным инициированием, при которых достигается максимальное нагружение среды в области сопряжения стенки скважины и ее дна. Впервые экспериментально установлено, что минимальный диаметр среднего куска разрушенной горной породы достигается при соотношении диаметра инициатора и заряда как 1:5.
   В работе доказано, что усиление эффекта многократного нагружения среды при взрыве может быть достигнуто за счет формирования пустот в цилиндрическом заряде. Заполнение пустот нейтрализующей композицией позволяет также снизить количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу карьера при взрыве. Экспериментально установлено, что расположение в нижней части забойки нейтрализующей композиции на основе солей тяжелых металлов позволяет в 1,3 раза уменьшить выброс вредных газов и за счет повышения плотности и запирания продуктов детонации в скважине на 10 – 12% увеличить эффективность взрывного разрушения горных пород.
   Асимметричное расположение боевиков в верхней части заряда позволяет существенно повысить интенсивность взрывного разрушения верхних слоев отбиваемого блока.
   Конструкция цилиндрического заряда с разнонаправленным многоточечным инициированием успешно прошла опытную проверку на карьерах Кременчугского региона.
   Результаты исследований позволили обосновать рациональные конструкции удлиненных цилиндрических зарядов с многоточечным разнонаправленным инициированием.
   Ключевые слова: многоточечное инициирование, боевик, взрыв, взрывчатое вещество, газонейтрализующая композиция, разрушение, скважина, цилиндрический заряд, вредные газы.

Shchetinin V.T. Efficient rise of explosive substances cylindrical charges action with multipoint initiation. - Manuscript.

The thesis is submitted for a Candidate’s degree of technical sciences on speciality 05.15.11 – Physical processes of mining. – National labour protection scientific and research Institute of Ukraine’s State committee on labour protection monitoring, Kyiv, 2004.

   The object of the thesis is efficient rise of explosive substances cylindrical charges action when destroying rock with simultaneous decrease of quarry atmosphere pollution by noxious gases that is obtained due to improvement of explosive substances cylindrical charges design with multipoint initiation.
   Firing-pins displacing of vertical axes of a charge increases the effect of many times loading that is the oretically and experimentally proved. Rational correlation of hole diameter and firing-pin when destructed rock average diameter having the latest value is determined. Multipoint initiation gives 8-10% increases of hole network. It is provide that placing of two or three firing-pins of charge in its upper positions with deplacing of vertical axes allows to improve explosive destruction of rock upper strata.
   Rational mixture of gas neutralizing composition used in cylindrical charge decreasing noxious gases concentration in the atmosphere of an open pit is substantiated.
   The composition components are determined, they may be industrial production waste (salts of heavy metals). It is rational to place it as padding of cylindrical charge. In this case noxious gases concentration in the atmosphere decreases in 1,3 times.
   Basic outcomes of the thesis are applied in quarries of Kremenchuk region.
   Key words: multipoint initiation, firing-pin, explosion, explosive substance, axis, gas neutralizing composition, destruction, pit, cylindrical charge, noxious gases.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності дії вибухів циліндричних зарядів вибухових речовин з багатоточковим ініціюванням

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net