Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності руйнування гірничих порід конверсійними вибуховими матеріалами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності руйнування гірничих порід конверсійними вибуховими матеріалами

Анотації

Щербань В.В. Підвищення ефективності руйнування гірничих порід конверсійними вибуховими матеріалами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва – Національний науково-дослідний інститут охорони праці. – Київ, 2005.

   Дисертаційну роботу присвячено підвищенню ефективності руйнування гірських порід свердловинними зарядами з конверсійних ВМ.
   На підставі представлених у роботі аналітичних досліджень встановлено, що підвищення ефективності застосування конверсійних ВМ досягається створенням умов, які забезпечують протікання детонації в свердловинному заряді  за механізмом гарячих точок. Оцінено вплив ударного імпульсу, сформованого конверсійними ВМ, на процес руйнування гірської блокової породи в зоні відкольних руйнувань.
   Для дрібноблокових масивів запропоновано використання при формуванні свердловинних зарядів композицій, що складаються з піроксилінових і баліститних порохів з вмістом піроксилінового пороху не нижче 50 % і насипною щільністю не менше 0,75 г/см3.
   Для великоблочних масивів максимальна ефективність досягається застосуванням композицій з баліститних порохів і бризантних ВР з вмістом бризантної ВВ у межах 30-35 % або монолітних зарядів з баліститного твердого ракетного палива.
   Запропоновано зниження чутливості конверсійних ВМ до механічних дій використанням поверхневої флегматизації водою та водомасляними складами.
   Промислові випробування розроблених рецептур проведено на кар'єрах будівельних матеріалів Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей підприємствами “Західукрвибухпром”, “Західдорвибухпром”, “Сарнивибухпром”. Впровадження результатів роботи дозволило одержати розрахунковий економічний ефект в сумі 2850 тис. грн. (за цінами грудня       2004 року).
   Ключові слова: конверсійні вибухові матеріали, детонація, механізм руйнування, ініціюючий  імпульс, блочний масив, хімічна сумісність.

Щербань В.В. Повышение эффективности разрушения горных пород конверсионными взрывчатыми материалами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства – Национальный научно-исследовательский институт охраны труда. – Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена разработке рецептур ВВ из конверсионных ВМ, обеспечивающих эффективный механизм разрушения скальных блочных массивов взрывом скважинных зарядов, для получения качественной горной массы на карьерах строительных материалов Украины.
   Существует ряд промышленных ВВ на основе конверсионных ВМ, применение которых не обеспечивает необходимую эффективность разрушения горных пород.
   На основании представленных в работе аналитических исследований установлено, что повышение эффективности применения конверсионных ВМ достигается созданием условий, обеспечивающих протекание детонации в скважинном заряде по механизму горячих точек. Оценено влияние ударного импульса, формируемого конверсионными ВМ, на процесс разрушения горной породы в зоне откольных разрушений.
   Показано, что использование бризантных конверсионных ВМ в блочных массивах ведет к увеличению объема разрушений за счет откольных явлений.
   Проведены экспериментальные исследования по определению зависимости взрывчатых характеристик конверсионных ВМ с различными энергетическими характеристиками от их гранулометрического состава и соотношения компонентов.
   Обосновано для разработанных рецептур ВВ химическую совместимость используемых конверсионных ВМ между собой и флегматизирующими добавками.
   Предложено для мелкоблочных массивов использование при формировании скважинных зарядов композиций, состоящих из пироксилиновых и баллиститных порохов с содержанием пироксилинового пороха не ниже 50 % и насыпной плотностью не менее 0,75 г/см3.
   Для крупноблочных массивов предложено использование композиций из баллиститных порохов и бризантных ВВ с содержанием бризантного ВВ в пределах 30-35 % или монолитных зарядов из баллиститного твердого ракетного топлива.
   Показано, что снижение чувствительности ВВ на основе конверсионных ВМ к механическим воздействиям обеспечивается использованием поверхностной флегматизации водой и водомасляными составами в объеме 4-6 % от общей массы заряда.
   Промышленные испытания выбранных рецептур проведены на карьерах строительных материалов Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей предприятиями “Западукрвзрывпром”, “Западдорвзрывпром”, “Сарнывзрывпром”, “Укрдорвзрывпром”. Внедрение результатов работы позволило получить расчетный экономический эффект в сумме 2850 тыс. грн. (по ценах декабря 2004 года).
   Ключевые слова: конверсионные взрывчатые материалы, детонация, механизм разрушения, инициирующий импульс, блочный массив, химическая совместимость.

Shcherban V.V. Raising efficiency of destruction of mountain rocks by convertion explosive materials. - Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.15.11.-The physical processes of mountain production - National research institute of labour protection. - Kiev, 2005.

   Dissertation work is devoted to development of downhole charges from convertion explosive materials, providing the effective mechanism of destruction of rock sectional massifs, for the receipt of high-quality mountain mass on the careers of building materials of Ukraine.
   It is set on the basis of the analytical researches represented in work, that detonation in convertion explosive materials flows on the mechanism of hot points. Action of shock impulse formed by convertion explosive materials on the process of destruction of mountain -rock in the area of broken destructions is appraised.
   It is offered for small-sectional massifs to use for forming of downhole charges compositions, consisting of pyroxylin and ballistite powders with maintenance of pyropowder not below 50 % and bulk density no less than 0,75 г/см3.
   For large-sectional massifs maximal efficiency is achieved at application of composition from ballistite powders and blasting explosives with maintenance of blasting explosives within the limits of 30-35 % or monolithic charges from ballistite hard rocket fuel.
   It is offered to reduce a sensitivity to mechanical actions by the use of superficial phlegmatization by water and water-oil compositions.
   The industrial tests of the chosen compounding are conducted on the careers of building materials of Zitomer, Ternopol and Ivano-Francovsk regions by enterprises of "Zapadukrvzryvprom", "Zapaddorvzryvprom", "Sarnyvzryvprom". Introduction of the results of work is allowed to get an economic effect in a sum 2850 thousands of grn. (in prices December, 2004).
   Keywords: convertion explosive materials, detonation, mechanism of destruction, initiating impulse, sectional massif, chemical compatibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності руйнування гірничих порід конверсійними вибуховими матеріалами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net